Plan pracy Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2010 rok.

Akty korporacyjne

Podat.2010.3.30

Akt nieoceniany
Wersja od: 30 marca 2010 r.

UCHWAŁA Nr 42/2010
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie planu pracy Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2010 rok

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 4) Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych1 uchwala się, co następuje:
§  1. 
Krajowa Rada Doradców Podatkowych, uwzględniając następujące priorytety:

I. kontynuowanie współpracy z właściwymi organami w zakresie przygotowania zmian ustrojowych do ustawy o doradztwie podatkowym, zgodnie z treścią odpowiednich uchwał III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych,

II. utrzymanie statusu zawodu doradcy podatkowego jako wolnego zawodu zaufania publicznego w związku z wnioskiem RPO do TK z dnia 12 stycznia 2009 r.,

III. wzmocnienie wizerunku zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego, określa plan pracy na rok 2010, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
______

1) stanowiący załącznik do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zmieniony uchwałami nr 12-55/2007 i nr 57-60/2007 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 3 i 4 marca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwałami nr 18/2007 i 19/2007 II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 3 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz uchwałami 28/2010-44/2010 oraz 58/2010 i 91/2010 III Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 16-17 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ZAŁĄCZNIK  

Plan pracy Krajowej Rady Doradców Podatkowych na 2010 rok

I.
Nowelizacja ustawy o doradztwie podatkowym
1.
Przygotowanie propozycji zmian do ustawy o doradztwie podatkowym mających usprawnić działanie samorządu.
2.
Udział w pracach legislacyjnych związanych z rządowym projektem nowelizacji ustawy o doradztwie podatkowym.
II.
Działania związane z wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP obowiązku przynależności doradców podatkowych do samorządu Udział w pracach związanych z przedmiotowym wnioskiem Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym w szczególności przygotowanie stanowiska KRDP w sprawie wniosku, współdziałanie z innymi samorządami zawodów zaufania publicznego.
III.
Inne zadania Krajowej Rady Doradców Podatkowych
1.
Opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, jak również inicjowanie i formułowanie propozycji zmian prawa podatkowego (w tym podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przepisów wadliwych).
2.
Utrzymywanie bieżących kontaktów z Ministerstwem Finansów oraz udział w pracach komisji sejmowych i senackich w kwestiach dotyczących zawodu doradcy podatkowego.
3.
W zakresie ochrony zawodu: odejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przypadków nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, udzielanie pomocy prawnej doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym udział w tych postępowaniach w charakterze przedstawiciela społecznego, udzielanie pomocy prawnej dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia doradców podatkowych.
4.
Podjęcie działań w celu zakończenia kontroli posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej doradców podatkowych we wszystkich możliwych przypadkach.
5.
W zakresie realizacji koncepcji rozwoju doradztwa podatkowego: propagowanie nowoczesnych produktów dla doradców podatkowych, promowanie informatyki i środków komunikacji elektronicznej w doradztwie podatkowym, współpracę i wymianę doświadczeń z zagranicznymi organizacjami doradców podatkowych oraz CFE, promowanie standardów obsługi klienta zapewniających wysoki poziom świadczonych usług.
6.
W zakresie realizacji obowiązku kształcenia doradców podatkowych:

wykorzystywanie nowoczesnych form kształcenia z uwzględnieniem możliwości pozyskiwania pomocy publicznej, opracowanie standardów stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

7.
W zakresie public relations:

- podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych o zawodzie doradcy podatkowego,

- realizowanie strategii funkcjonowania strony internetowej KIDP jak i Regionalnych Oddziałów - jednolita wizualizacja,

- stworzenie prezentacji multimedialnej na temat zawodu doradcy podatkowego,

- monitoring prasy,

- stałe wystąpienia przedstawicieli KRDP w prasie.