Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 65/X /2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie Planu pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018

Na podstawie § 58 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się co następuje:
§  1. 
1.  Ustala się Plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018 zwany dalej "Planem" określający:
1) formy kształcenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych;
2) tematykę organizowanych szkoleń i innych form dokształcania;
3) zasady organizacji poszczególnych fonu doskonalenia zawodowego;
4) zasady kwalifikacji uczestników;
5) zasady informowania radców prawnych o organizowanych szkoleniach.
2.  Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
1.  Wykonanie Planu powierza się Kierownikowi Centrum.
2.  Nadzór nad wykonaniem Planu sprawuje właściwy Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY

Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych na rok szkoleniowy 2018

I. 

Formy kształcenia i doskonalenia zawodowego radców prawnych

W roku szkoleniowym 2018 Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych zwane dalej Centrum kształcenie i doskonalenie zawodowe radców prawnych prowadzić będzie w następujących formach:

1) ogólnopolskie szkolenia wielodniowe (12);

2) ogólnopolskie szkolenia jednodniowe (10);

3) szkolenia e-leamingowe (10);

4) zajęcia warsztatowe (2);

5) konferencja.

II. 

Tematyka doskonalenia zawodowego w roku szkoleniowym 2018

A. Przedmiotem szkoleń wielodniowych będą następujące zagadnienia:

1) Prawo ochrony danych osobowych po reformie (RODO).

2) Prawo podatkowe w praktyce orzeczniczej organów podatkowych i sądów administracyjnych.

3) Prawo spółek handlowych.

4) Prawo ubezpieczeniowe.

5) Prawo wodne.

6) Obrót nieruchomościami. Aspekt prawny i podatkowy.

7) Zmiany z prawie i postępowaniu cywilnym.

8) Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne.

9) Prawo nowych technologii.

10) Sposoby pozyskiwania nowych klientów. Marketing usług prawniczych.

11) Zarządzanie kancelarią radcy prawnego.

12) Pozasądowe foπny rozwiązywania sporów.

B. Przedmiot szkoleń jednodniowych obejmować będzie:

1) Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).

2) Prawo autorskie i prawa pokrewne.

3) Zasady reprezentacji i odpowiedzialność członków zarządu w spółkach handlowych.

4) Struktura administracji skarbowej po zmianach.

5) Dochodzenie roszczeń z tytułu mobbingu i dyskryminacji.

6) Prawo nowych technologii - wybrane zagadnienia.

7) Prawo zamówień publicznych.

8) Zasady toczenia sporów.

9) Organizacja czasu pracy radcy prawnego.

C. Szkolenia w formie e-leamingu będą przygotowywane przede wszystkim z tematów szkoleń wielodniowych i jednodniowych cieszących się największym zainteresowaniem oraz tematów zgłaszanych w ankietach uczestników poszczególnych form doskonalenia zawodowego.

D. Przedmiot zajęć warsztatowych obejmować będzie zagadnienia związane z praktycznym wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

E. Konferencja dotycząca opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce.

W trakcie roku szkoleniowego dopuszcza się zmiany niektórych tematów w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego, szczególnie w sytuacjach wejścia w życie nowych regulacji istotnych dla działalności radców prawnych i nowych okoliczności uzasadniających wprowadzenie do oferty szkoleniowej zagadnień prawnych.

III. 

Zasady organizacji szkoleń

1) Ogólnopolskie szkolenia wielodniowe organizowane będą w miejscach i terminach ustalanych przez Centrum. Szczegółowe infoπnacje obejmujące te dane oraz tematykę i programy szkoleń publikowane będą w formie ogłoszenia na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych co najmniej na 45 dni przed terminem szkolenia. Ponadto Centrum drogą elektroniczną poinformuje wszystkie okręgowe izby o teπninarzu organizowanych szkoleń. Szkolenia wielodniowe obejmować będą zajęcia w wymiarze 17 godzin, za które uczestnicy otrzymają 34 punkty szkoleniowe. Udział w szkoleniach wielodniowych jest częściowo odpłatny i wynosi 650 zł.

2) Ogólnopolskie szkolenia jednodniowe w wymiarze 4-5 godzin (8-10 pkt. szkoleniowych) każde odbywać się będą w siedzibie Centrum oraz w siedzibach zainteresowanych okręgowych izb radców prawnych. Terminarz i tematyka szkoleń na pierwsze półrocze 2018 r. zostanie zamieszczona na stronie internetowej KIRP w terminie do 31 stycznia 2018 r. W odniesieniu do szkoleń organizowanych w drugim półroczu 2018 roku informacje ich dotyczące zostaną zamieszczone do 30 czerwca 2018 r. Ze względu na nieodpłatny charakter tych szkoleń Centrum pokrywa jedynie koszty wykładowców nie ponosząc kosztów udostępnienia sal wykładowych przez zainteresowane okręgowe izby.

3) Szkolenia e-leamingowe będą przygotowywane sukcesywnie i udostępniane niezwłocznie na stronie internetowej KIRP. Zasady korzystania z tej foπny doskonalenia zawodowego są dostępne na tej samej stronie w zakładce E-learning.

4) Zajęcia warsztatowe będą kontynuacją zajęć z 2017 i zostaną zorganizowane w kolejnych miastach na terenie okręgowych izb radców prawnych. Udział w zajęciach jest częściowo odpłatny. Wysokość opłaty uczestnika będzie wyliczana na podstawie kalkulacji kosztów organizacji i wskazywana w ogłoszeniu o miejscu i teπninie zajęć.

5) Konferencja poświęcona opodatkowaniu przedsiębiorców będzie zorganizowana wspólnie z Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i sędziów NSA. Kwota odpłatności za uczestnictwo będzie ustalona w oparciu o kalkulację kosztów organizacji i wskazana w ogłoszeniu o miejscu i terminie konferencji.

IV. 

Zasady kwalifikacji uczestników poszczególnych form doskonalenia zawodowego

W kwalifikacji uczestników wszystkich foπn doskonalenia zawodowego w roku 2018 obowiązują następujące zasady:

1) o zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń dokonanych na formularzach zgłoszeniowych przesłanych do Centrum drogą elektroniczną.

2) w jednym roku szkoleniowym radca prawny nie może uczestniczyć w więcej niż dwóch ogólnopolskich szkoleniach wielodniowych, chyba że zakwalifikuje się nie wcześniej niż na dwa tygodnie przed terminem danego szkolenia jeżeli będą wolne miejsca lub w miejsce osób, które zrezygnowały.

3) w razie ustalenia parytetów miejsc dla poszczególnych okręgowych izb pierwszeństwo w ich otrzymaniu mają radcowie prawni z tych izb. Termin do skorzystania z prawa pierwszeństwa określany jest przez Centrum w ogłoszeniu o organizowanej formie szkoleniowej. Po upływie tego teπninu na wolne miejsca dokonuje się kwalifikacji uczestników według zasady określonej w pkt. 1.

4) po zakończeniu kwalifikacji Centrum odrębnie zawiadomi każdego uczestnika drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. W zawiadomieniu podane zostaną: miejsce, termin, program szkolenia oraz jego koszt.

5) każdy z uczestników jest zobowiązany uiścić należną opłatę za udział w formie doskonalenia zawodowego w terminie określonym w ogłoszeniu.

6) uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu bez żadnych ujemnych skutków najpóźniej na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia informując o tym Centrum w formie elektronicznej lub pisemnej. W razie późniejszej rezygnacji w przypadku braku zainteresowanych udziałem w tym szkoleniu uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

V. 

Zasady informowania radców prawnych o formach kształcenia ustawicznego organizowanych przez Centrum

1) Wszelkie istotne informacje o terminach, miejscach, kosztach i tematyce szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Centrum zamieszczane będą na stronie internetowej KIRP.

2) Kalendarz wielodniowych szkoleń ogólnopolskich i szkoleń jednodniowych na pierwsze półrocze 2018 r. w terminie do 31 stycznia 2018 r. zostanie opublikowany na stronie internetowej KIRP, w wydawnictwach KRRP oraz przekazany drogą elektroniczną wszystkim okręgowym izbom radców prawnych. Kalendarz szkoleń jednodniowych w drugim półroczu 2018 r. w ten sam sposób zostanie podany do wiadomości w terminie do 30 czerwca 2018 r.