Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018. - OpenLEX

Plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018.

Akty korporacyjne

Radc.2017.12.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 62/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018

Na podstawie § 58a ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1. 
Zatwierdza się plan pracy Centrum Mediacji Gospodarczej na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2. 
Wykonanie planu powierza się Dyrektorowi Centrum Mediacji Gospodarczej.
§  3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN PRACY CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZEJ PRZY KRAJOWEJ RADZIE RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2018

WSTĘP

Otoczenie rynkowe i faktografia

Co do rozpoznania otoczenia rynkowego, pozostają w całości aktualne oceny z poprzedniego planu pracy.

Przez kilkanaście lat w całym kraju nie udało się zbudować popytu na mediacje umowne, na realizację których pierwotnie nastawione było CMG przy KRRP.

Wiodącym kierunkiem działania CMG stały się szkolenia mediatorów certyfikowanych, cieszące się dużym popytem i renomą.

Od początku istnienia CMG jego podstawowym założeniem było nie konkurowanie z Ośrodkami Mediacji przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych.

Istniejące Ośrodki Mediacji przy OIRP są prestiżowym łącznikiem środowiska radców prawnych ze środowiskiem sędziowskim, ugruntowują profesjonalny wizerunek radcy prawnego wśród sędziów, klientów i Ministerstwa Sprawiedliwości. Jednocześnie wynagrodzenie z mediacji dla mediatorów i pełnomocników będących radcami prawnymi stanowi coraz bardziej odczuwalny strumień przychodów na wypłycającym się rynku usług prawnych.

Zmiany otoczenia rynkowego i tendencje

Od nowelizacji k.p.c., która weszła w życie 1.01.2016 r., mediacje są coraz częściej wykorzystywane jako wymóg proceduralny. Przygotowywana jest jeszcze dalej idąca procedury cywilnej, mająca ustanowić obowiązkowym postępowanie mediacyjne, przed wszczęciem niektórych rodzajów spraw. Projekt ma zostać przekazany do konsultacji w roku 2018.

W większości sądów, w których zaległości są statystycznie większe od średniej krajowej i sędziowie nawet w aktualnym stanie prawnym, coraz chętniej kierują sprawy do mediacji.

W listopadzie 2017 został ogłoszony konkurs finansowany z funduszy europejskich, na uruchomienie 15 Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w miastach wojewódzkich.

Mając informację o planowanym konkursie już na początku roku 2017, Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP doprowadziło w dniu 16 października 2017 r. do powołania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, zrzeszających wszystkie 19 OIRP w Polsce. To unikatowa oferta dla przedsiębiorców i sądów. Pozwoliło to na uzyskanie bardzo ważnej przewagi rynkowej nad konkurencją oraz poprawiło szanse naszych OIRP w wygraniu konkursu w poszczególnych województwach.

W Okręgowych Izbach Radców Prawnych trwają właśnie przygotowania do konkursu CAM i pod koniec roku możliwe będzie podanie, które z Izb przystąpią do konkursu. Fakt powołania z inicjatywy Centrum Mediacji Gospodarczej przy KIRP Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych, stwarza ogromną przewagę dla Izb, które zdecydują się wziąć udział w konkursie.

Zagrożenia

Interwencja ustawodawcy oraz ingerencja w rynek mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości, stwarzają jednocześnie szanse i zagrożenia dla mediatorów radców prawnych. Konkurs CAM zasili ogromnymi środkami - średnio przeznaczone jest około 2 min zł na każdy CAM - mogą wpłynąć na niektóre kierunkowe działania ośrodków mediacji, w szczególności w zakresie szkoleń mediatorów. O ile środki te nie wpłyną do OIRP, stworzy to realne zagrożenie dla już istniejących Ośrodków Mediacji przy OIRP oraz uczyni trudniejszym otwieranie nowych.

Wykorzystanie przez Ośrodki Mediacji Radców Prawnych środków z konkursu CAM, poprawi ich konkurencyjność i zwiększy dostępność zarówno do mediacji umownych, jak i mediacji ze skierowań sądów.

Oczekiwania

Ze spotkań z mediatorami i szefami Ośrodków Mediacji Radców Prawnych wynika, że oczekują oni od CMG wsparcia merytorycznego i logistycznego w zakresie uruchamiania nowych i wspierania już działających Ośrodków Mediacji przy OIRP.

Ośrodki Mediacji przy OIRP oczekują działań pozwalających uzyskanie wiodącej roli na rynku mediacji.

Temu służyć mają spotkania Sieci Ogólnopolskiej oraz szkolenia ich szefów.

Popularność szkoleń kierowanych przez CMG zarówno do mediatorów i radców prawnych, nie będących mediatorami w formie stacjonarnych szkoleń certyfikacyjnych, jednodniowych szkoleń monograficznych, potwierdza oczekiwania radców prawnych w tym zakresie. Mediatorzy CMG oraz mediatorzy Ośrodków Mediacji przy OIRP czekają na możliwość wymiany doświadczeń, poglądów i wiedzy w ramach spotkań środowiskowych.

Plan działań na rok 2018

* Prowadzenie mediacji;

* Kontynuacja działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie mediacji.

* Podejmowanie działań w zakresie ugruntowania pozycji już istniejących Ośrodków Mediacji przy OIRP i wspieranie inicjatyw otwarcia takich ośrodków przy izbach, w których ośrodki te jeszcze nie funkcjonują.

* Wsparcie logistyczne i merytoryczne budowanie marki Ośrodków Mediacji przy Okręgowych Izbach Radców Prawnych i całej Sieci Ogólnopolskiej.

* Podejmowanie działań mających na celu ugruntowywanie prestiżu zawodu radcy prawnego jako nowoczesnego doradcy klienta i skutecznego pomocnika sędziego. Tworzenie optymalnych warunków do zdobywania praktyki mediacyjnej dla radców prawnych uzyskujących certyfikat mediatora.

* Popularyzacja mediacji wśród radców prawnych przy jednoczesnym utrwalaniu wśród podmiotów korzystających z mediacji przekonania, że z korzyścią dla mediacji jest ich prowadzenie przez mediatorów będących radcami prawnymi oraz z pomocą pełnomocników - radców prawnych.

Działania związane z budżetem

* Realizacja dwóch szkoleń warsztatowych dla radców prawnych, w tym m.in. o tematyce: "Negocjacje i mediacje narzędziem pracy radcy prawnego" oraz szkolenia dla radców prawnych mediatorów pt. "Jak przekonać do mediacji, impas w mediacji".

* Realizacja 6-dniowych szkoleń dla mediatorów: Wiosennej, Letniej, Jesiennej i Zimowej Szkoły Mediacji Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz szkolenia II stopnia.

* Organizacja czterech spotkań roboczych dla Szefów Ośrodków Mediacji przy OIRP obejmujących tematykę prac nad standardami, w tym szkoleń i wpisów na listy mediatorów, zagadnienia wspólnej strategii informacyjnej oraz współpracy z sądami i Ministerstwem Sprawiedliwości.

* Organizacja konferencji w porozumieniu z ośrodkami naukowymi adresowanymi do przedsiębiorców na temat pojęcia interesu klienta i działań radcy prawnego w interesie klienta.

* Podjęcie działań zmierzających do promocji Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych oraz mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów.