Akty korporacyjne

Radc.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 107/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2019

Na podstawie § 58c ust. 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Centami Edukacji Prawnej na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Edukacji Prawnej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2019

Cel Centrum Edukacji Prawnej do osiągnięcia

Celem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w 2019 roku jest:

- kontynuacja upowszechniania wiedzy prawnej i szacunku do państwa prawa, poprzez budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków oraz w środowisku senioralnym;

- współpraca z koordynatorami przy okręgowych izbach radców prawnych przy realizacji projektów edukacyjnych na poziomie lokalnym i krajowym;

- współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej (szczególnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka.

Planowane działania zmierzające do realizacji celu

* Zorganizowanie i przeprowadzenie IV edycji Ogólnopolskiej Akademii - konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów, której celem jest popularyzacja prawa wśród uczniów w praktyczny sposób:

1. Zamieszczenie na stronie www.centrumedukaciiprawnej.pl informacji o Akademii i regulaminu.

2. Wysyłanie informacji o Akademii do kuratoriów oświaty, szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju i potencjalnych sponsorów.

3. Zwrócenie się o patronaty do Prezydenta RP, Prezydenta Warszawy i Rzecznika Praw Dziecka.

4. Opracowanie testów, kazusów i pytań ustnych na wszystkie trzy etapy Akademii.

5. Stworzenie bazy uczestników Akademii (na podstawie zgłoszeń przysyłanych ze szkół).

6. Przeprowadzenie szkolnego, okręgowego i centralnego etapu Akademii (marzec-maj 2019 r.).

7. Zorganizowanie konferencji podsumowującej Akademię.

* Realizacja gry edukacyjnej i konkursu dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych "Młodzi mistrzowie prawa"

1. Udostępnienie gry do samodzielnego rozgrywania przez uczniów z zapewnieniem zgodności treści edukacyjnych w grze z materiałami tworzonymi przez Centrum Edukacji Prawnej.

2. Uwzględnienie w grze różnych obszarów i kontekstów oddziaływania prawa (prawo cywilne, prawo karne, kodeks pracy, prawo rodzinne, prawa konsumenckie).

3. Realizacja celów edukacyjnych:

- budowa świadomości oddziaływania różnych rodzajów prawa w różnych sferach życia;

- budowa świadomości konsekwencji prawnych różnych decyzji;

- nauka podstawowych terminów i pojęć związanych z często występującymi sytuacjami prawnymi;

- trening orientacji w podstawowych procedurach prawnych.

4. Uzyskanie dostępów do platformy on-line dopasowanej do wyświetlania na laptopach i komputerach stacjonarnych zawierającej następujące funkcjonalności:

- dostęp do harmonogramu i regulaminu rozgrywki;

- rejestrację i logowanie uczestników.

* Współpraca z koordynatorami ds. edukacji prawnej okręgowych izb radców prawnych

przy realizacji projektów edukacyjnych na poziomie lokalnym i krajowym. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć merytorycznych, promocyjnych i wydawniczych na rzecz popularyzacji edukacji prawnej, w tym m.in. projektu Szkoła Bliższa Prawu, Europejski Dzień Prawnika.