Akty korporacyjne

Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 61/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie planu pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2018

Na podstawie § 58c ust. 5 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Uchwala się plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2018 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Edukacji Prawnej.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Plan pracy Centrum Edukacji Prawnej na rok 2018

1) Cel Centrum Edukacji Prawnej do osiągnięcia

Celem Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w 2018 roku jest kontynuacja upowszechniania wiedzy prawnej i szacunku do państwa prawa, budowanie postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia Polaków oraz w środowisku senioralnym. Współpraca z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej (szczególnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka, w celu wprowadzenia lekcji prawa do podstawy programowej szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz kierunków studiów nieprawniczych. Opracowanie z MEN podstaw programowych przedmiotu prawo dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz podstaw programowych przedmiotu prawo z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego wybranych kierunków studiów.

2) Planowane działania zmierzające do realizacji celu

* Działanie nr 1

Upowszechnianie wiedzy prawnej i szacunku do państwa prawa poprzez współpracę z Ministerstwem Sprawiedliwości, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka w okresie I-IV kwartał 2018 r. na podstawie podpisanych porozumień:

1. Ministerstwo Sprawiedliwości - koordynacja dotychczasowych działań na rzecz edukacji prawnej,

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej (poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji) - wspólne szkolenia, konferencje, wydawnictwa, adresowane do środowiska szkolnego na temat prawa i mediacji w szkole,

3. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - przygotowanie pilotażowego programu zajęć dla wybranych kierunków na wybranych uczelniach wyższych, poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa; zajęcia prowadzone przez radców prawnych,

4. Rzecznik Praw Obywatelskich - kontynuacja realizacji programów zajęć dla Uniwersytetów III Wieku z różnych dziedzin prawa; zajęcia prowadzone przez radców prawnych,

5. Rzecznik Praw Dziecka - promowanie opracowanych standardów mediacji szkolnej, rówieśniczej; objęcie Patronatem III edycji Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych.

* Działanie nr 2

Współpraca z koordynatorami ds. edukacji prawnej okręgowych izb radców prawnych, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Sprawiedliwości na rzecz wspólnych działań w ramach programu edukacyjnego Szkoła Bliższa Prawu w okresie I-IV kwartał 2018. Organizowanie wspólnych przedsięwzięć merytorycznych, promocyjnych wydawniczych na rzecz popularyzacji edukacji prawnej.

* Działanie nr 3

Koordynowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie III edycji Ogólnopolskiej Akademii - konkursu Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i gimnazjów, której celem jest popularyzacja prawa wśród uczniów w praktyczny sposób w okresie I- II kwartał 2018:

1. Zamieszczenie na stronie www.centrumedukaci i prawne i .pi informacji o Akademii i regulaminu.

2. Wysyłanie informacji o Akademii do kuratoriów oświaty, szkół podstawowych z całego kraju i potencjalnych sponsorów.

3. Zwrócenie się o patronaty do Prezydenta RP, Prezydenta Warszawy i Rzecznika Praw Dziecka.

4. Opracowanie testów, kazusów i pytań ustnych na wszystkie trzy etapy Akademii.

5. Stworzenie bazy uczestników Akademii (na podstawie zgłoszeń przysyłanych ze szkół).

6. Koordynowanie szkolnego, okręgowego i przeprowadzenie centralnego etapu Akademii (marzec-maj 2018 r.).

7. Zorganizowanie konferencji podsumowującej Akademię.