Akty korporacyjne

PAN.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWALA Nr 12/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 maja 2018 roku
w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala plan finansowy Polskiej Akademii Nauk na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2018 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota
Stan środków pieniężnych na początek roku31 267
Stan należności na początek roku6 090
Stan zobowiązań na początek roku7 341
Przychody z prowadzonej działalności34 701
Pozostałe przychody20 608
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego82 743
z tego: dotacja podmiotowa78 003
dotacje celowe na inwestycje3 713
inne dotacje celowe1 027
Koszty130 587
w tym:1
amortyzacja11 995
wynagrodzenia i składki od nich naliczane57 486
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań64
zakup towarów i usług38 636
Środki na wydatki majątkowe15 963
Środki przyznane innym podmiotom3 034
Stan należności na koniec roku6 016
Stan zobowiązań na koniec roku5 745
Stan środków pieniężnych na koniec roku28 401
1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31

Objaśnienia

Przedkładany do uchwalenia przez Prezydium PAN plan finansowy Akademii na rok 2018:

- obejmuje całokształt działalności Akademii łącznie z funkcjonującymi w jej strukturze jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej2,

- uwzględnia środki budżetowe zapisane w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk,

- uwzględnia skutki finansowe planowanych działań związanych z gospodarowaniem mieniem nieruchomym Akademii.

Przy kalkulowaniu poszczególnych pozycji planu finansowego przyjęto następujące założenia:

1. Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na początek roku - jest zgodny ze stanem wykazanym na dzień 31 grudnia 2017 r. w rocznym sprawozdaniu finansowym Akademii za rok 2017.

2. Przychody z prowadzonej działalności - 34.701 tys. zł

W tej pozycji planu uwzględniono przede wszystkim przychody zaplanowane do realizacji przez jednostki organizacyjne Akademii nieposiadające osobowości prawnej, które będą osiągane w wyniku prowadzonej przez nie działalności, w szczególności będą to przychody agregowane w ewidencji księgowej na następujących kontach:

- działalność naukowa - 1.476 tys. zł,

- projekty finansowane ze środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych niewyszczególnione w działalności naukowej - 5.386 tys. zł,

- produkcja roślinna - 4.320 tys. zł,

- produkcja zwierzęca - 1.390 tys. zł,

- krótkotrwałe zakwaterowanie - 3.446 tys. zł,

- działalność gastronomiczna - 3.416 tys. zł,

- gospodarka mieszkaniowa - 1.090 tys. zł,

- wynajem pomieszczeń i powierzchni - 5.428 tys. zł,

- działalność społeczna - 1.179 tys. zł.

W pozycji tej mieszczą się także inne przychody, których źródłem są usługi medyczne - 928 tys. zł (świadczone przez Pracownię Badań Profilaktycznych funkcjonującą w strukturze Zakładu Działalności Pomocniczej) oraz inne specyficzne dla poszczególnych jednostek przychody takie jak: wpływy z tytułu publicznego udostępniania oraz prowadzonych warsztatów przyrodniczych, muzealnych uzyskiwane przez: Ogród Botaniczny w Powsinie (1.700 tys. zł) oraz Zamku w Kórniku (878 tys. zł), przychody uzyskane w związku ze świadczeniem przez ZDP usługi administrowania obiektem przy ul. Twardej w Warszawie (1.350 tys. zł), wpływy z tytułu sprzedaży detalicznej towarów w punktach handlowych oraz wpływy z tytułu organizacji szkoleń, konferencji i imprez w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą (820 tys. zł), środki pozyskane od innych podmiotów (409 tys. zł), a także finansowanie krajowe realizacji projektu "Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk - Biblioteki Kórnickiej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (319 tys. zł) oraz pozostałe przychody na sumę 1.166 tys. zł.

3. Pozostałe przychody - 20.608 tys. zł

W pozycji tej zaplanowano w szczególności przychody, które nie noszą znamion przychodów ciągłych wynikających z prowadzonej działalności statutowej, takie jak:

- przychody finansowe (w tym odsetki) - 265 tys. zł,

- przychody ze sprzedaży mienia - 15.087 tys. zł,

- darowizny - 600 tys. zł,

- projekty finansowane ze środków europejskich w rozumieniu ustawy o finansach publicznych niewyszczególnione w przychodach z prowadzonej działalności - 1.200 tys. zł (w tym dopłaty z UE na realizację Wspólnej Polityki Rolnej - 1.200 tys. zł),

- przychody z tytułu rozwiązania utworzonych w latach poprzednich rezerw - 1.764 tys. zł,

- planowane do rozliczenia w roku 2018 przychody przyszłych okresów w kwocie odpowiadającej amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją budżetową w kwocie 1.262 tys. zł

oraz inne niewyspecyfikowane powyżej w łącznej kwocie 430 tys. zł.

4. Dotacje - przyjęto kwoty zapisane w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk oraz dotacje z jednostek samorządu terytorialnego - 82.743 tys. zł,

z tego:

dotacja podmiotowa78.003 tys. zł

dotacja celowa na inwestycje3.713 tys. zł

inne dotacje celowe1.027 tys. zł

z tego: na zadania w zakresie kształcenia250 tys. zł

na wkład własny387 tys. zł

na remonty (dotacje z jednostek samorządu terytorialnego)390 tys. zł

Szczegółowy opis przeznaczenia dotacji zamieszczono w dalszej części uzasadnienia.

5. Koszty ogółem - 130.587 tys. zł

Główne pozycje kosztów planowanych w roku 2018 w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

- amortyzacja11.995 tys. zł

w tym amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych dotacją budżetową w kwocie 1.262 tys. zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane57.486 tys. zł

- zakup towarów i usług38.636 tys. zł

z tego:

zużycie materiałów - 6.062 tys. zł,

zużycie energii - 4.257 tys. zł,

usługi remontowe -5.180 tys. zł

opłaty z tyt. czynszu - 4.926 tys. zł

pozostałe usługi obce - 13.368 tys. zł

zakup aktywów trwałych zaliczanych jednorazowo w koszty - 1.976 tys. zł

wartość sprzedanych towarów i materiałów - 710 tys. zł

pozostałe niewyspecyfikowane powyżej - 2.157 tys. zł (w pozycji tej zaplanowano między innymi koszty związane ze świadczeniem przez podmioty zewnętrze usług w zakresie działalności upowszechniającej naukę - 1.673 tys. zł),

- płatności odsetkowe64 tys. zł3

- pozostałe koszty22.406 tys. zł

z tego:

uposażenia członków PAN - 7.878 tys. zł

podatek od nieruchomości i opłaty z tyt. użytkowania wieczystego - 845 tys. zł,

składki do organizacji międzynarodowych - 826 tys. zł,

koszty podróży służbowych - 3.350 tys. zł,

ubezpieczenia -671 tys. zł,

odpisy na ZFŚS - 1.024 tys. zł,

odpisy na PFRON - 365 tys. zł,

koszty z tytułu utworzenia rezerw- 1.324 tys. zł,

pozostałe niewyspecyfikowane powyżej - 6.123 tys. zł (w pozycji tej zaplanowano między innymi nagrody naukowe (w tym finansowane ze środków budżetowych - 488 tys. zł), współfinansowanie zadań z zakresu DUN i współpracy z zagranicą (2.852 tys. zł) oraz pozostałe koszty (np. koszt pobytu gości, opłaty za wywóz odpadów komunalnych).

6. Środki na wydatki majątkowe - 15.963 tys. zł

W pozycji tej uwzględniono wydatki majątkowe zaplanowane do sfinansowania:

- środkami dotacji celowych na inwestycje (ujmowanymi w budżecie państwa w części 67 Polska Akademia Nauk) - 3.713 tys. zł,

- środkami dotacji celowej na wkład własny (ujmowanymi w budżecie państwa w części 67 Polska Akademia Nauk) - 251 tys. zł,

- ze środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych 2.198 tys. zł,

- ze środków pozabudżetowych Akademii (w tym: 2.000 tys. zł na poczet wykupu nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie w związku z podpisaną ugodą sądową), - ze środków pozyskanych przez jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

7. Środki przyznane innym podmiotom - 3.034 tys. zł

W pozycji tej uwzględniono:

- stosownie do postanowień art. 79 ust. 1 pkt. 1 lit. d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk - dotację podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, w wysokości 1.274 tys. zł.

Środki na ten cel są zabezpieczone w dotacji podmiotowej wymienionej w pkt. 4.

- dotację celowa na zadania w zakresie kształcenia w wysokości 250 tys. zł (zapisaną w ustawie budżetowej na rok 2018), w ramach której zaplanowano sfinansowanie stypendiów dla uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty PAN za wybitne osiągnięcia,

- bezzwrotną pomoc finansową ze środków pozabudżetowych Akademii dla 4 instytutów naukowych PAN w łącznej wysokości 1.510 tys. zł (na przebudowę i modernizację budynku w celu utworzenia Laboratorium Epitaksji Molekularnej i Ablacji Laserowej "LabML" w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN, na dofinansowanie remontu biblioteki Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz wsparcie dla dwóch instytutów PAN przy regulowaniu zobowiązań wynikających z podpisanej ugody sądowej w sprawie zaspokojenia roszczeń dotyczących nieruchomości przy ul. Bartyckiej w Warszawie).

Ze środków dotacji zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk planuje się:

1. w ramach rozdziału 73010 - finansować działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk w łącznej wysokości17.574 tys. zł

- całość w formie dotacji podmiotowej (§ 2570)17.574 tys. zł

w tym:

* koszty związane z zatrudnieniem kierownictwa PAN - 2.624 tys. zł,

* uposażenia członków PAN4 - 7.878 tys. zł,

* wyodrębnione zadania z zakresu działalności, upowszechniającej naukę - 3.930 tys. zł,

Wydatki ujęte w rozdziale 73010 będą realizowane centralnie;

2. w ramach rozdziału 73011 - na działalność placówek naukowych, pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN planuje się wydatkować łącznie 38.739 tys. zł (tj. 47 % wydatków budżetowych Akademii), z tego:

w formie dotacji podmiotowej (§ 2570) kwotę34.889 tys. zł

Szczegółowy podział dotacji podmiotowej na jednostki nieposiadające osobowości prawnej został dokonany Decyzją Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26 lutego 2018 r.

w formie dotacji celowej na inwestycje w obiektach

zabytkowych (§ 6560) kwotę3.463 tys. zł

dotacja zostanie przeznaczona na:

- przebudowę pomieszczeń Pałacu Działyńskich w Poznaniu - Biblioteka Kórnicka - dostosowanie obiektu do potrzeb Oddziału i jednostek PAN, wraz z nadzorem - IV etap - 1.280 tys. zł,

- rewitalizację elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie, wraz z nadzorem - etap III część D1, D2 oraz A1, B4, C6, D4 - 2.183 tys. zł.

w formie dotacji celowej na wkład własny w programach realizowanych z udziałem środków zagranicznych387 tys. zł

(środki zaplanowano w § 2009 - 136 tys. zł oraz w § 6209 -251 tys. zł)

3. w ramach rozdziału 73095 Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 26.040 tys. zł z tego:

w formie dotacji podmiotowej (§ 2570)25.540 tys. zł

z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie działalności instytutu międzynarodowego1.274 tys. zł

* finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3.134 tys. zł

(w tym składki do organizacji międzynarodowych)

* finansowanie działalności Kancelarii Akademii (zobowiązań i bieżących kosztów przypadających do zapłaty w roku 2018),19.902 tys. zł

w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN oraz utrzymaniem siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów - 16.847 tys. zł

* finansowanie wyodrębnionych zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę realizowanych przez Kancelarię1.230 tys. zł

w formie dotacji celowej na inwestycje (§ 6220)250 tys. zł

w ramach której zostanie sfinansowany zakup przez Kancelarię PAN infrastruktury informatycznej i oprogramowania.

Mając na względzie aktualny stan środków pozabudżetowych na szczeblu centralnym oraz planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości przewiduje się następujące priorytety po stronie wydatkowej:

- pokrycie kosztów związanych ze zbyciem i utrzymaniem nieruchomości,

- dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w obiektach Akademii,

- wsparcie dla instytutów naukowych PAN obciążonych roszczeniami dotyczącymi nieruchomości, na których posadowione są siedziby tych instytutów.

Ponadto w ramach środków pozabudżetowych Akademii wyodrębniono kwoty do dyspozycji na określone cele, mianowicie na odrębnych rachunkach bankowych pozostają środki:

- dla zagranicznych stacji naukowych przeznaczone w szczególności na pokrycie np. kaucji wymaganych w związku z najmem lokali poza granicami kraju, różnic kursowych lub innych wydatków w stanie wyższej konieczności,

- przeznaczone na prefinansowanie wydatków lub na poprawę płynności finansowej jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej (w formie zwrotnego zasilenia).

_________

2 Wg stanu prawnego na dzień sporządzenia planu na rok 2018 uwzględniono po stronie przychodów

3 płatności odsetkowe obejmują w szczególności odsetki naliczane przez kontrahentów w przypadku zwłoki w zapłacie za świadczone usługi lub dostawy towarów które mogą wystąpić w szczególności w jednostkach prowadzących