Akty korporacyjne

Lekarz.2008.9.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 września 2008 r.

UCHWAŁA Nr 15/08/V
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje:
§  1. Tworzy się Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Naczelnej Izby Lekarskiej, zwany dalej "Ośrodkiem".
§  2.
1. Do zadań Ośrodka należy w szczególności:
1) wspieranie członków okręgowych izb lekarskich w realizacji ustawowego obowiązku doskonalenia zawodowego,
2) prowadzenie bazy informacyjnej o akredytowanych zdarzeniach edukacyjnych oraz udostępnianie jej lekarzom i lekarzom dentystom,
3) opiniowanie wniosków skierowanych do Naczelnej Rady Lekarskiej o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i akceptację programu kształcenia,
4) opiniowanie preliminarza budżetowego Naczelnej Izby Lekarskiej w części dotyczącej doskonalenia zawodowego,
5) opiniowanie rozliczenia okręgowych izb lekarskich z dotacji udzielonej przez Naczelną Izbę Lekarską.
2. Ośrodek może także samodzielnie lub w ramach współpracy z innymi podmiotami organizować doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów.
§  3.
1. Ośrodek organizuje doskonalenie zawodowe nieodpłatnie dla członków okręgowych izb lekarskich, którzy regularnie opłacają składki członkowskie.
2. Wprowadzenie częściowej odpłatności dla uczestników zdarzenia edukacyjnego wymaga zgody Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  4.
1. Rada Ośrodka powoływana jest przez Naczelną Radę Lekarską na okres 4 lat, w liczbie 3 do 5 członków, spośród lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Zadaniem Rady Ośrodka jest opracowywanie: 1) rocznego programu pracy Ośrodka,
2) opinii w sprawie udzielenia dotacji przez Naczelną Izbę Lekarską na organizację doskonalenia zawodowego organizowanego przez okręgowe izby lekarskie.
§  5.
1. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik, będący pracownikiem biura Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Do zadań kierownika Ośrodka należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Ośrodka,
2) zwoływanie posiedzeń Rady Ośrodka w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku,
3) składanie corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka Naczelnej Radzie Lekarskiej.
§  6.
1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Obsługę administracyjną Ośrodka zapewnia biuro Naczelnej Izby Lekarskiej.
§  7. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb działania Ośrodka.
§  8.
1. Wnioski o dotację Naczelnej Izby Lekarskiej na organizację doskonalenia zawodowego prowadzonego przez okręgową izbę lekarską składane są do Ośrodka
2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Kierownik Ośrodka, po zasięgnięciu opinii Rady Ośrodka, przedstawia wniosek wraz z opinią Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
4. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w drodze uchwały.
5. Okręgowe izby lekarskie przekazują do Ośrodka rozliczenia kosztów dotacji w terminie 4 tygodni od dnia zakończeniu szkolenia.
6. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
§  9. Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Wzór

Wniosek o przyznanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej

wniosek o przyznanie dotacji
1organizator kształcenia
2okręgowa izba lekarska (nazwa, adres siedziby)
3kod oil
4temat kształcenia
5forma kształcenia*
6planowany termin szkolenia
7liczba godzin szkolenia
8nr ewidencyjny zdarzenia edukacyjnego
9kierownik szkolenia
nazwisko i imię
stopień naukowy,
10warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego spełnione na podstawie uchwały nr
11posiadana baza własna do realizacji programu kształcenia
12liczba uczestników
13liczba osób prowadzących szkolenie
14stawka godzinowa wynagrodzenia
15koszty wynagrodzenia prowadzących szkolenie
16koszt wynajęcia Sali
17pozostałe koszty organizacyjne
18koszty całkowite
19planowana dotacja NIL
20planowane wpłaty uczestników
21planowane inne przychody(sponsor)
22planowane przychody(razem)
23podstawa złożenia wniosku(uchwała prez orl)
24data złożenia wniosku o dotację
25nazwisko i imię osoby składającej wniosek
26podpis osoby składającej wniosek
27data wpływu wniosku do NIL
28Opinia Rady Ośrodka kształcenia o przyznanie dotacji
29decyzja o przyznaniu dotacji (nr uchwały P NRL)
30data Uchwały P NRL o przyznaniu dotacji
wypełnia NIL

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Wzór

Rozliczenie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej

organizator kształcenia,
okręgowa izba lekarska (nazwa i adres siedziby;
kod oil
temat kształcenia
forma kształcenia*
termin przeprowadzonego szkolenia
liczba godzin szkolenia
nr ewidencyjny zdarzenia edukacyjnego
kierownik szkolenia
nazwisko i imię
stopień naukowy,
warunki prowadzenia kształcenia podyplomowego spełnione na podstawie uchwały nr
wykorzystana baza własna do realizacji programu kształcenia
liczba uczestników
liczba osób prowadzących szkolenie
stawka godzinowa wynagrodzenia
koszty wynagrodzenia prowadzących szkolenie
koszt wynajęcia Sali
pozostałe koszty organizacyjne
poniesione koszty całkowite
uzyskana dotacja NIL
wpłaty uczestników
inne uzyskane przychody
uzyskane przychody{ razem)
podstawa złożenia rozliczenia (uchwała prez orl)
data złożenia rozliczenia dotacji
nazwisko i imię osoby składającej rozliczenie
podpis osoby składającej rozliczenie
data wpływu rozliczenia do NIL
rekomendacja Ośrodka kształcenia o rozliczeniu

dotacji

decyzja Prezydium NRL o rozliczeniu dotacji
data Uchwały P NRL o rozliczeniu dotacji
wypełnia NIL
form kształcenia*
Konferencje
kongres
kurs
Platforma edukacyjna
program edukacyjny
sympozjum
Szkolenie
wykład
zjazd
posiedzenie kolegium specjalistów
posiedzenia towarzystwa naukowego