Rewid.2018.7.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2319/43a/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie organizacji XIX Dorocznej Konferencji Audytingu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Zorganizować w dniach 22-24 października 2018 r. w Jachrance k. Warszawy XIX Doroczną Konferencję Audytingu (hotel Warszawianka).
2.  Temat konferencji, o której mowa w ust. 1, brzmi: Firma audytorska - dziś i jutro.
§  2. 
1.  Konferencja w dniu 23 października 2018 r. będzie miała charakter szkolenia, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), a udział w niej zaliczał będzie 8 godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego z tematu 19 "Zmiany regulacji w zakresie rewizji finansowej i ich wpływ na czynności rewizji oraz firmy audytorskie" w ramach bloku tematycznego "Rewizja finansowa" w 2018 r.
2.  Udział w pierwszym i trzecim dniu Konferencji, tj. w dniach 22 i 24 października 2018 r., zaliczał będzie 8 godzin samokształcenia zawodowego w 2018 r.
§  3.  Uchyla się postanowienie nr 724/39/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji XIX Dorocznej Konferencji Audytingu.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.