Lekarz.2018.4.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/18/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie organizacji X Kongresu Polonii Medycznej w 2019 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Powierza się Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku organizację X Kongresu Polonii Medycznej w 2019 r.
2.  Przeznacza się kwotę 150.000 zł na organizację X Kongresu Polonii Medycznej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.