Akty korporacyjne

Podat.2019.6.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 299/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 czerwca 2019 r.
w sprawie organizacji przez KRDP kursu przygotowującego do egzaminu na doradcę podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanowiła zorganizować kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego.
§  2.  Informacje dotyczące zasad organizacji, harmonogramu oraz odpłatności za kurs zostaną określone w odrębnych uchwałach.
§  3.  Osobą odpowiedzialną za realizację uchwały będzie Pan Bartosz Kubista.
§  4.  Finansowanie kursu odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków KRDP z poz. Ws1.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.