Akty korporacyjne

Podat.2019.3.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 32/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z 29 marca 2019 r.
w sprawie organizacji przez KRDP Konferencji pt. "Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy?"

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych w związku z pkt 5 części II załącznika do uchwały nr 35/2018 V krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych na lata 2018-2021 uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców podatkowych postanowiła zorganizować konferencję pt. "Uszczelnianie systemu podatkowego - dokąd zmierzamy ?" w dniu 21 maja 2019 r., w Pałacu Lubomirskich w Warszawie (Plac Żelaznej Bramy 10).
§  2.  Szczegółowe kwestie związane organizacją Konferencji zostaną określone odrębnymi uchwałami Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  3. 
1.  Finansowanie Konferencji odbywać się będzie z planu przychodów i wydatków KRDP na rok 2019 poz. Ws4.
2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych dopuszcza możliwość uczestnictwa i partycypowania w kosztach organizacji Konferencji przez podmioty komercyjne.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.