Opinia Krajowej Reprezentacji Doktorantów nt. rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposoby dokumentowania tych badań.

Akty korporacyjne

KRD.2010.5.24

Akt nieoceniany
Wersja od: 24 maja 2010 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU ADAM FRONCZAK
Warszawa, dn. 24 maja 2010 r.
KRD/I/33/2010

W nawiązaniu do pisma MZ-ZP-M-60-16026-6/MSK/10 załączam opinię Krajowej Reprezentacji Doktorantów dotyczącą rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposoby dokumentowania tych badań.
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

ul. Polna 50, pokój 601 00-644 Warszawa

Tel: (+48) 22 234 58 21 Faks: (+48) 22 234 58 22

www. krd.org.pl sekretariat.krd@wp.eu

Opinia Krajowej Reprezentacji Doktorantów nt. rozporządzenia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, oraz sposoby dokumentowania tych badań.

Proponuje się następujące brzmienie § 5:

1.
Osoba badana lub placówka dydaktyczna, która nie godzi się z treścią orzeczenia, o którym mowa w § 4 ust. 3, może wystąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, lub wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego.
2.
Badanie o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej lub w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej. Orzeczenie wydane w tym trybie jest ostateczne.

Uzasadnienie

Dopisanie dodatkowego miejsca badania w postaci wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy właściwego ze względu na siedzibę placówki dydaktycznej umożliwi sprawniejsze przeprowadzenie ponownego badania. W wielu przypadkach osoba pobierająca już naukę przebywa w miejscu odmiennym od miejsca zamieszkania, w związku z czym utrudnione byłoby przeprowadzenie ponownego badania w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Wybór miejsca przeprowadzenia ponownego badania pozostawia się osobie wnioskującej lub placówce dydaktycznej.