Akty korporacyjne

KRPSZ.2017.3.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 106/17
ZGROMADZENIA PLENARNEGO KONFERENCJI REKTORÓW PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie opinii dotyczącej zmiany nazwy PWSZ w ustawie 2.0

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt. 14 Statutu Stowarzyszenia Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
uchwala się, co następuje:
§  1.  Pozytywnie opiniuje się postulat normatywnego zdefiniowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w ustawie 2.0 oraz modyfikacji jej nazwy na Publiczna Uczelnia Zawodowa.
§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.