Akty korporacyjne

Podat.2017.9.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 388/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 6 września 2017 r.
w sprawie określenia zasad wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz Regulaminu działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby

Na podstawie art. 50 ust. 5 i art. 56 ust. 2 pkt 9 w zw. z art. 50 ust. 5 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 794 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 3 pkt 12 i § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 21 ust. 3 pkt 12 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych określa Zasady wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§  2.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala Regulamin działania komisji wyborczych i komisji skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§  3.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych ustala wzory mandatów wyborczych, kart do głosowania oraz pieczęci komisji wyborczych i skrutacyjnych Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby odbywających się przed V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zasady wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych

przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Ilekroć w niniejszych Zasadach mowa jest o:
1) Zasadach - należy przez to rozumieć zasady wynikające z niniejszego załącznika;
2) KIDP - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Doradców Podatkowych;
3) KRDP - należy przez to rozumieć Krajową Radę Doradców Podatkowych;
4) Zjeździe - należy przez to rozumieć V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
5) komisjach wyborczych - należy przez to rozumieć komisje wyborcze Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby;
6) komisjach skrutacyjnych - należy przez to rozumieć komisje skrutacyjne Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby;
7) wyborach - należy przez to rozumieć wybory delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
8) zgromadzeniach wyborczych - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby;
9) okręgach wyborczych - należy przez to rozumieć okręgi wyborcze z siedzibami w następujących miastach:

- Białymstoku - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa podlaskiego;

- Bydgoszczy - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego;

- Gdańsku - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa pomorskiego;

- Katowicach - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa śląskiego;

- Kielcach - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa świętokrzyskiego;

- Krakowie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa małopolskiego;

- Lublinie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa lubelskiego;

- Łodzi - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa łódzkiego;

- Olsztynie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego;

- Opolu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa opolskiego;

- Poznaniu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa wielkopolskiego;

- Rzeszowie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa podkarpackiego;

- Szczecinie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa zachodniopomorskiego;

- Warszawie - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa mazowieckiego;

- Wrocławiu - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa dolnośląskiego;

- Zielonej Górze - dla doradców podatkowych mających miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze województwa lubuskiego.

10) kandydatach - należy przez to rozumieć kandydatów na delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych;
11) delegatach - należy przez to rozumieć delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych;
12) lokalu wyborczym - należy przez to rozumieć miejsce, gdzie odbywa się zgromadzenie wyborcze;
13) mandacie wyborczym - należy przez to rozumieć dokument (według wzoru ustalonego przez KRDP) przekazany przez komisję wyborczą doradcy podatkowemu, któremu na zgromadzeniu wyborczym przysługuje czynne prawo wyborcze, po potwierdzeniu jego tożsamości i złożeniu przez niego podpisu na spisie wyborców, który uprawnia do otrzymania karty do głosowania ostemplowanej pieczęcią komisji skrutacyjnej.
§  2. 
1.  W zgromadzeniach wyborczych mają prawo uczestniczyć doradcy podatkowi z danego okręgu wyborczego. Doradca podatkowy może uczestniczyć tylko w jednym zgromadzeniu wyborczym. Ograniczenie to nie dotyczy członków komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej.
2.  W wyborach można głosować tylko osobiście i tylko jeden raz, chyba że zostaną zarządzone wybory uzupełniające.
3.  Doradca podatkowy może skorzystać z czynnego lub biernego prawa wyborczego tylko w jednym okręgu wyborczym niezależnie od późniejszych zmian miejsca wykonywania czynności doradztwa podatkowego (siedziby).
§  3.  Wybory są równe, bezpośrednie i tajne.
§  4.  Zgromadzenie wyborcze jest ważne przy obecności co najmniej 1/20 liczby doradców podatkowych z danego Regionalnego Oddziału KIDP według spisu wyborców, o którym mowa w § 8.
§  5. 
1.  Komunikaty dotyczące terminów i miejsc zgromadzeń wyborczych publikowane są przez KRDP na stronach internetowych KIDP. W treści komunikatów, o których mowa w zdaniu 1, umieszcza się harmonogram zgromadzeń wyborczych zawierający w szczególności wskazanie terminu i miejsca zgromadzeń wyborczych oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia procedury rejestracji doradców podatkowych biorących udział w zgromadzeniach.
2.  Dodatkowo zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP mogą, w szczególności: za pośrednictwem poczty e-mail lub środków masowego przekazu powiadomić doradców podatkowych ze swojego okręgu wyborczego o terminie i miejscu zgromadzenia wyborczego oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia procedury rejestracji doradców podatkowych biorących udział w zgromadzeniu.

Rozdział  2

Prawa wyborcze

§  6. 
1.  Czynne prawo wyborcze, potwierdzone umieszczeniem doradcy podatkowego w spisie wyborców, o którym mowa w § 8 ust.1, przysługuje każdemu doradcy podatkowemu, który posiada miejsce wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibę) na obszarze danego okręgu wyborczego bądź którego ostatnim miejscem wykonywania doradztwa podatkowego (siedzibą) przed zawieszeniem wykonywania czynności doradztwa podatkowego był obszar danego okręgu wyborczego, zgodnie z wpisem na liście doradców podatkowych prowadzonej przez KRDP, w dacie publikacji przez KRDP spisu wyborców, z zastrzeżeniem § 11.
2.  Dla doradcy podatkowego wykonującego doradztwo podatkowe na obszarze dwóch lub więcej okręgów wyborczych właściwym okręgiem wyborczym jest okręg, na którego obszarze znajduje się miejsce wykonywania doradztwa podatkowego wskazane jako pierwsze w kolejności na liście doradców podatkowych (siedziba), o której mowa w ust.1, w dacie publikacji przez KRDP spisu wyborców.
3.  W stosunku do doradców podatkowych, którzy zawiesili wykonywanie zawodu, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  7. 
1.  Bierne prawo wyborcze, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługuje doradcy podatkowemu, któremu w danym okręgu wyborczym przysługuje czynne prawo wyborcze.
2.  Bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkowi komisji wyborczej oraz komisji skrutacyjnej na danym zgromadzeniu wyborczym, w którym pełni tą funkcję.

Rozdział  3

Spis wyborców

§  8. 
1.  KRDP sporządza spis wyborców w poszczególnych okręgach wyborczych i publikuje go na stronach internetowych KIDP, najpóźniej na 21 dni przed terminem zwołania pierwszego zgromadzenia wyborczego. Spis wyborców sporządzany jest na podstawie listy doradców podatkowych aktualnej na dzień jego publikacji przez KRDP.
2.  Spis wyborców zawiera:

a) nazwisko i imię doradcy podatkowego,

b) numer wpisu doradcy podatkowego,

c) kolumnę do uzupełnienia poprzez wpisanie serii i numeru dokumentu tożsamości doradcy podatkowego,

d) kolumnę do uzupełnienia poprzez wpisanie numeru mandatu wydanego doradcy podatkowemu,

e) kolumnę do uzupełnienia poprzez złożenie przez doradcę podatkowego podpisu,

f) kolumnę na dokonywanie wpisów, o których mowa w § 10 ust. 3.

§  9. 
1.  Na nieprawidłowości w spisie wyborców w okręgu wyborczym mogą być wnoszone zastrzeżenia do Przewodniczącego KRDP w terminie 7 dni od dnia opublikowania spisu wyborców.
2.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, może wnosić doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w tym okręgu wyborczym.
3.  Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail, na adres biuro@kidp.pl, wpisując w temacie wiadomości "zastrzeżenia do spisu wyborców". Jeżeli zastrzeżenie zgłoszono za pośrednictwem poczty e-mail, Biuro KIDP potwierdza ten fakt wysłaniem na adres e-mail nadawcy potwierdzenia wpłynięcia.
4.  Zastrzeżenia wskazujące nieprawidłowości winny zawierać imię i nazwisko, a także numer wpisu i numer telefonu kontaktowego doradcy podatkowego wnoszącego zastrzeżenia. Gdy zastrzeżenia dotyczą nieprawidłowości w stosunku do innego doradcy podatkowego, wnoszący zastrzeżenia winien dodatkowo podać imię i nazwisko tego doradcy podatkowego wraz z numerem wpisu.
5.  Przewodniczący KRDP rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od daty ich otrzymania i powiadamia drogą mailową wnioskodawcę o sposobie załatwienia sprawy. Gdy zastrzeżenia dotyczą innego doradcy podatkowego niż wnoszący, Przewodniczący KRDP na zasadach j/w powiadamia również tego doradcę podatkowego, z tym, że powiadomienie może być przekazane również listownie.
§  10. 
1.  W przypadku uznania wniesionych zastrzeżeń za uzasadnione Przewodniczący KRDP dokonuje sprostowania nieprawidłowości w spisie wyborców.
2.  Przewodniczący KRDP dokonuje również sprostowań innych nieprawidłowości w spisie wyborców, stwierdzonych do dnia zgromadzenia wyborczego.
3.  Przewodniczący komisji wyborczej dokonuje również sprostowania ewentualnych nieprawidłowości w spisie wyborców stwierdzonych w dniu zgromadzenia wyborczego.
4.  Spory dotyczące spisu wyborów powstałe w dniu zgromadzenia wyborczego rozstrzyga przewodniczący komisji wyborczej.
§  11. 
1.  Osoby wpisane na listę doradców podatkowych po opublikowaniu przez KRDP spisu wyborców, zostaną dopisane do spisu wyborców danego okręgu wyborczego, wg właściwości określonej zgodnie z § 6, przez przewodniczącego komisji wyborczej, na ich pisemny wniosek złożony najpóźniej do godziny 14:00 w dniu poprzedzającym dzień zgromadzenia wyborczego do właściwej komisji wyborczej.
2.  W stosunku do doradców podatkowych, którzy po opublikowaniu spisu wyborców skutecznie doręczyli KRDP zawiadomienie o zmianie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego, ust. 1 stosuje się odpowiednio. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej składane jest w oryginale opatrzone własnoręcznym podpisem do siedziby KIDP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: biuro@kidp.pl.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć za pośrednictwem poczty e-mail na adres biuro@kidp.pl, wpisując w temacie wiadomości "wniosek o umieszczenie w spisie wyborców", podając w treści wniosku nazwę właściwego dla wnioskodawcy okręgu wyborczego, imię i nazwisko, numer wpisu, a także datę wpisu na listę doradców podatkowych (w przypadku osób wpisanych na listę doradców podatkowych) lub datę skutecznego doręczenia KRDP zawiadomienia o zmianie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego oraz załączając kopię zawiadomienia o zmianie miejsca wykonywania doradztwa podatkowego wraz z potwierdzeniem nadania (w przypadku osób dokonujących zmiany miejsca wykonywania doradztwa podatkowego).
4.  Osoby, które dokonały zmiany miejsca wykonywania doradztwa podatkowego, a jednoczesne nie złożyły wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 3 powyżej w terminie, objęte są spisem wyborców okręgu wyborczego właściwego dla poprzedniego miejsca wykonywania doradztwa podatkowego.
5.  W przypadku osób dokonujących zmiany miejsca wykonywania doradztwa podatkowego, po wpłynięciu wniosku o którym mowa w ust. 1 i 3 powyżej, przewodniczący właściwej komisji wyborczej wykreśla te osoby ze spisów wyborców okręgów wyborczych właściwych dla poprzednich miejsc wykonywania doradztwa podatkowego.

Rozdział  4

Ustalanie liczby delegatów z poszczególnych okręgów wyborczych

§  12. 
1.  Liczbę delegatów z okręgu wyborczego ustala się, z zastrzeżeniem ust. 2, w następujący sposób: liczbę doradców podatkowych, wg spisu wyborców obowiązującego w dacie odbycia zgromadzenia wyborczego, dzieli się przez 60 i zaokrągla w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej w taki sposób, aby każda rozpoczęta 60 oznaczała jednego delegata.
2.  Dla okręgu wyborczego nie może zostać ustalona liczba delegatów mniejsza niż 6.
3.  Ustalona dla danego okręgu wyborczego liczba delegatów odzwierciedla całkowitą liczbę mandatów przysługujących w danym okręgu wyborczym.

Rozdział  5

Zgłaszanie kandydatur delegatów na Zjazd

§  13. 
1.  Doradca podatkowy, któremu przysługuje czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, może zgłaszać komisji wyborczej kandydatury delegatów ustnie do protokołu na zgromadzeniu wyborczym, w czasie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji wyborczej.
2.  Zgłoszenie kandydata na delegata obejmuje podanie imienia i nazwiska oraz numeru wpisu doradcy podatkowego.
3.  Zgłoszenie kandydatury w sposób, o którym mowa w ust. 1 i 2, komisja wyborcza przyjmuje pod warunkiem wyrażenia pisemnie lub ustnie do protokołu - zgody przez kandydata na zgromadzeniu wyborczym.
§  14. 
1.  Na zgromadzeniach wyborczych - w lokalu wyborczym - zabroniona jest jakakolwiek forma agitacji wyborczej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Nie jest agitacją wyborczą na zgromadzeniu wyborczym:

a) ustna prezentacja zgłoszonego kandydata trwająca nie dłużej niż 1 min.,

b) wystąpienie zgłoszonego kandydata w formie autoprezentacji oraz przedstawienie swojego programu trwające nie dłużej niż 3 min.

3.  Kandydatowi można zadawać pytania, w tym na temat wypełniania obowiązków korporacyjnych, przestrzegania zasad etyki, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej kandydata. Łączny czas zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi określa przewodniczący komisji wyborczej, jednakże dla każdego z kandydatów nie może przekroczyć 5 min.
§  15.  Przewodniczący komisji wyborczej po zamknięciu listy kandydatów, niezwłocznie, przed zarządzeniem wyborów, ogłasza listę kandydatów zawierającą imię, nazwisko i numer wpisu oraz wywiesza ją w lokalu wyborczym.

Rozdział  6

Przebieg głosowania

§  16. 
1.  Każdy doradca podatkowy, któremu na zgromadzeniu wyborczym przysługuje czynne prawo wyborcze, o którym mowa w § 6, po okazaniu legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, dowód osobisty, itp.) potwierdzającego jego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie wyborców, otrzymuje mandat wyborczy według wzoru ustalonego przez KRDP.
2.  Mandat wyborczy uprawnia doradcę podatkowego, o którym mowa w ust. 1, do otrzymania karty do głosowania ostemplowanej pieczęcią komisji skrutacyjnej według wzoru ustalonego przez KRDP. Ostemplowaną kartę do głosowania wydaje członek komisji skrutacyjnej po odebraniu kuponu z mandatu wyborczego. Kupon z mandatu wyborczego może oderwać jedynie członek komisji skrutacyjnej podczas wydawania kart do głosowania.
3.  Na karcie do głosowania wymienia się w kolejności alfabetycznej kandydatów na delegatów - wg listy kandydatów, o której mowa w § 15 - wraz z numerem wpisu na listę doradców podatkowych.
§  17. 
1.  Oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "x" na karcie wyborczej w oznaczonym polu przy nazwisku kandydata na delegata oraz wrzucenie karty do urny wyborczej.
2.  Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
1) postawienia znaku "x" przy nazwiskach większej liczby kandydatów niż ustalona liczba mandatów w danym okręgu wyborczym,
2) przedarcia karty do głosowania,

lub innego uszkodzenia karty do głosowania uniemożliwiającego ustalenie wyniku głosowania bądź jakiegokolwiek innego oznaczenia karty do głosowania (np. dopiski, notatki, skreślenia, znaki graficzne).

Rozdział  7

Ustalanie wyników głosowań w okręgach wyborczych

§  18. 
1.  Komisja skrutacyjna przelicza głosy oddane na poszczególnych kandydatów na delegatów, ustala wynik głosowania i sporządza protokół z wynikami głosowania.
2.  Przewodniczący komisji skrutacyjnej przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej podpisany przez członków komisji skrutacyjnej protokół z wynikami głosowania, karty do głosowania oraz kupony.
§  19.  Na delegatów wybrani zostają kandydaci, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów, do wyczerpania liczby mandatów przysługujących w danym okręgu wyborczym.
§  20.  Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na delegatów wg listy kandydatów jest mniejsza od liczby delegatów w danym okręgu wyborczym, określonej wg zasady wskazanej w § 12, mandaty wolne pozostają nieobsadzone.
§  21. 
1.  W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż liczba mandatów pozostających do obsadzenia, przewodniczący komisji wyborczej zarządza wybory uzupełniające.
2.  W wyborach uzupełniających głosuje się wyłącznie na kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu nie zostali wybrani na delegatów z przyczyn określonych w ust. 1.
3.  Jeżeli okoliczności opisane w ust. 1 zaistnieją ponownie, przewodniczący komisji wyborczej zarządza ponowne wybory uzupełniające, aż do momentu uzyskania większości głosów pozwalających na obsadzenie wszystkich przysługujących (pozostałych) mandatów w danym okręgu wyborczym, z zastrzeżeniem § 20.
4.  Do przeprowadzenia wyborów uzupełniających oraz ponownych wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy § 16 ust. 3, § 17, § 18 i § 19.
§  22.  Po zakończeniu głosowania przewodniczący komisji wyborczej niezwłocznie ogłasza wyniki wyborów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Regulamin działania komisji wyborczych oraz komisji skrutacyjnych

Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) KIDP - należy przez to rozumieć Krajową Izbę Doradców Podatkowych;
2) KRDP - należy przez to rozumieć Krajową Radę Doradców Podatkowych;
3) Zjeździe - należy przez to rozumieć V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
4) komisjach wyborczych - należy przez to rozumieć komisje wyborcze Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby;
5) komisjach skrutacyjnych - należy przez to rozumieć komisje skrutacyjne Walnych Zgromadzeń w Regionalnych Oddziałach Izby;
6) wyborach - należy przez to rozumieć wybory delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych;
7) zgromadzeniach wyborczych - należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby;
8) okręgach wyborczych - należy przez to rozumieć okręgi wyborcze z siedzibami w miastach, w których znajdują się Biura KIDP funkcjonujące przy Regionalnych Oddziałach Izby;
9) kandydatach - należy przez to rozumieć kandydatów na delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych;
10) delegatach - należy przez to rozumieć delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych;
11) lokalu wyborczym - należy przez to rozumieć miejsce, gdzie odbywa się zgromadzenie wyborcze.
12) mandacie wyborczym - należy przez to rozumieć dokument (według wzoru ustalonego przez KRDP) przekazany przez komisję wyborczą doradcy podatkowemu, któremu na zgromadzeniu wyborczym przysługuje czynne prawo wyborcze, po potwierdzeniu jego tożsamości i złożeniu przez niego podpisu na spisie wyborców, który uprawnia do otrzymania karty do głosowania ostemplowanej pieczęcią komisji skrutacyjnej.
13) Zasadach wyboru delegatów - należy przez to rozumieć Zasady wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych przez Walne Zgromadzenia w Regionalnych Oddziałach Izby, stanowiące załącznik nr 1.

Rozdział  2

Cel działania i skład komisji wyborczej

§  2. 
1.  Komisja wyborcza przeprowadza wybory w okręgu wyborczym i sprawuje nadzór nad ich prawidłowym przebiegiem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.  Komisja wyborcza obejmuje swym działaniem zgromadzenie wyborcze w danym Regionalnym Oddziale KIDP.
§  3. 
1.  Komisja wyborcza składa się z trzech do pięciu osób wybieranych spośród członków KRDP i przedstawicieli Regionalnych Oddziałów KIDP rekomendowanych przez Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.
2.  Organem właściwym do ustalenia imiennego składu poszczególnych komisji wyborczych oraz wyboru ich przewodniczących jest KRDP.
3.  W przypadku, gdy członek komisji wyborczej nie może z przyczyn losowych uczestniczyć w zgromadzeniu wyborczym Przewodniczący KRDP niezwłocznie wyznacza jego zastępcę.
4.  W razie nieobecności przewodniczącego komisji wyborczej jego prawa i obowiązki wynikające z postanowień niniejszego Regulaminu wykonuje wskazany przez niego zastępca.
§  4. 
1.  Komisja wyborcza rozstrzyga wszelkie spory związane z przebiegiem zgromadzenia wyborczego do czasu jego zakończenia.
2.  Decyzje komisji wyborczej podejmowane są kolegialnie, a w razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.
§  5.  Członkowie komisji wyborczej nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego w danym okręgu wyborczym, w którym pełnią tą funkcję.

Rozdział  3

Cel działania i skład komisji skrutacyjnej

§  6.  Komisja skrutacyjna przygotowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia wyboru delegatów, czuwa nad prawidłowym przebiegiem tego głosowania oraz oblicza wyniki głosowania.
§  7. 
1.  Komisja skrutacyjna składa się z trzech do dziewięciu osób.
2.  Przewodniczącego komisji skrutacyjnej wyznacza przewodniczący komisji wyborczej spośród członków komisji wyborczej.
3.  Pozostali członkowie komisji skrutacyjnej wybierani są z grona uczestników zgromadzenia w głosowaniu jawnym.
§  8.  Członkowie komisji skrutacyjnej nie mają biernego prawa wyborczego w danym okręgu wyborczym.

Rozdział  4

Przygotowanie zgromadzenia wyborczego

§  9. 
1.  Nadzór nad przeprowadzeniem, w ustalonym przez KRDP miejscu i terminie, walnego zgromadzenia w danym Regionalnym Oddziale Izby sprawuje właściwa dla tego oddziału komisja wyborcza.
2.  Przewodniczący komisji wyborczej jest osobą uprawnioną do odebrania z Biura KIDP mandatów, pieczęci, spisu wyborców i wzorów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia walnego zgromadzenia w danym Regionalnym Oddziale Izby.
3.  Zarząd Regionalnego Oddziału KIDP odpowiedzialny jest za przygotowanie walnych zgromadzeń w reprezentowanym oddziale Izby oraz pomoc w ich przeprowadzeniu.
§  10. 
1.  Przewodniczący komisji wyborczej zwołuje posiedzenie komisji wyborczej nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym termin planowanego zgromadzenia wyborczego w danym Regionalnym Oddziale Izby, w miejscu zaplanowanego zgromadzenia.
2.  W ramach posiedzenia, o którym mowa w ust. 1, komisja wyborcza zobowiązana jest do weryfikacji spisu wyborców, o którym mowa w § 11 Zasad wyboru delegatów, oraz przygotowania: mandatów i innych dokumentów niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia zgromadzenia wyborczego.
3.  Z posiedzenia, o którym mowa w ust. 1 komisja wyborcza sporządza protokół zawierający w szczególności:
1) liczbę otrzymanych mandatów,
2) liczbę mandatów ostemplowanych przez komisję wyborczą,
3) wykaz innych dokumentów przygotowanych przez komisję wyborczą.

Rozdział  5

Rejestracja i przebieg zgromadzenia wyborczego

§  11. 
1.  Otwarcie zgromadzenia wyborczego poprzedza rejestracja biorących udział w zgromadzeniu doradców podatkowych.
2.  Podczas rejestracji każdy doradca podatkowy, po okazaniu legitymacji doradcy podatkowego bądź urzędowego dokumentu ze zdjęciem (np. paszport, dowód osobisty, itp.) potwierdzającego jego tożsamość i złożeniu podpisu na spisie wyborców otrzymuje mandat wyborczy zgodny z wzorem ustalonym przez KRDP. Mandat wyborczy uprawnia doradcę podatkowego do otrzymania karty do głosowania ostemplowanej pieczęcią komisji skrutacyjnej według wzoru ustalonego przez KRDP.
3.  Po zakończeniu, przez przewodniczącego komisji wyborczej, procedury rejestracji doradców podatkowych biorących udział w zgromadzeniu wyborczym nie ma możliwości wydania mandatów wyborczych.
4.  Decyzje ws. wszelkich stwierdzonych podczas rejestracji nieprawidłowości w spisie wyborców i sporów w tym zakresie podejmuje przewodniczący komisji wyborczej.
§  12. 
1.  Przewodniczący komisji wyborczej po zamknięciu procedury rejestracji sprawdza quorum i podejmuje decyzję o przebiegu zgromadzenia.
2.  Gdy warunek quorum określony w § 4 Zasad wyboru delegatów jest spełniony, przewodniczący komisji wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej komisji, otwiera zgromadzenie wyborcze informując jego uczestników w szczególności o: celu zgromadzenia wyborczego, frekwencji na zgromadzeniu wyborczym, zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów i wyboru delegatów, liczbie delegatów z Regionalnego Oddziału Izby, w którym odbywa się zgromadzenie, zgodnie z postanowieniami Zasad wyboru delegatów.
§  13. 
1.  Przewodniczący komisji wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej komisji zarządza powołanie komisji skrutacyjnej.
2.  Po ukonstytuowaniu się komisji skrutacyjnej, przewodniczący komisji wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej komisji, zarządza rozpoczęcie wyborów i czuwa nad przeprowadzeniem ich zgodnie z postanowieniami Rozdziałów 5 -7 Zasad wyboru delegatów.
§  14. 
1.  Po ogłoszeniu listy kandydatów na delegatów, komisja skrutacyjna przygotowuje karty do głosowania w ilości odpowiadającej ilości wydanych mandatów wyborczych, w których wymienia się w kolejności alfabetycznej kandydatów na delegatów z danego okręgu wyborczego wraz z numerem wpisu na listę doradców podatkowych.
2.  Ostemplowaną kartę do głosowania wydaje członek komisji skrutacyjnej po odebraniu kuponu z mandatu wyborczego. Kupon z mandatu wyborczego może oderwać jedynie członek komisji skrutacyjnej podczas wydawania kart do głosowania.
§  15. 
1.  Przed zarządzeniem głosowania, komisja skrutacyjna sprawdza, czy urna wyborcza jest pusta, po czym zamyka urnę wyborczą i opieczętowuje ją pieczęcią komisji skrutacyjnej.
2.  Urny wyborczej nie wolno otwierać aż do zakończenia głosowania.
§  16. 
1.  Po zakończeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wynik głosowania zgodnie z postanowieniami Rozdziału 7 Zasad wyboru delegatów, po czym sporządza i przekazuje przewodniczącemu komisji wyborczej podpisany przez jej członków protokół z wynikami głosowania, karty do głosowania oraz kupony.
2.  Komisja skrutacyjna ustalając wynik głosowania wskazuje liczbę:
1) osób uprawnionych do głosowania,
2) osób, którym wydano mandaty,
3) osób, którym wydano karty do głosowania,
4) kart wyjętych z urny,
5) kart z ważnie oddanymi głosami,
6) kart z nieważnie oddanymi głosami,
7) głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów.
§  17.  Przewodniczący komisji wyborczej lub wyznaczony przez niego członek tej komisji ogłasza wynik wyborów i zamyka zgromadzenie wyborcze.
§  18.  Komisja wyborcza i komisja skrutacyjna sporządzają protokoły ze swojego działania.
§  19. 
1.  Przewodniczący komisji wyborczej, osobiście lub za pośrednictwem Biura KIDP w Regionalnym Oddziale Izby, przekazuje w terminie 7 dni do Biura KIDP w Warszawie:
1) protokoły z prac komisji wyborczej oraz komisji skrutacyjnej - podpisane przez członków właściwych komisji,
2) spakowane i opieczętowane karty do głosowania - zgodnie z protokołem komisji skrutacyjnej,
3) pieczęcie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej,
4) niewykorzystane karty do głosowania oraz inne dokumenty wytworzone przez komisję wyborczą oraz komisję skrutacyjną podczas ich prac.
2.  W protokole komisja skrutacyjna podaje w szczególności:
1) liczbę: osób uprawnionych do głosowania, wydrukowanych kart do głosowania, wyborców którym wydano karty do głosowania, oddanych kart do głosowania, głosów nieważnych (z podaniem przyczyny ich nieważności), głosów ważnych, głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów;
2) imiona i nazwiska oraz numery wpisów na listę doradców podatkowych delegatów wybranych na Zjazd.

Rozdział  6

Ogłoszenie wyników wyborów delegatów na Zjazd

§  20.  KRDP ogłasza listę delegatów na Zjazd sporządzoną na podstawie protokołów komisji wyborczych na stronach internetowych KIDP.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

1. wzór mandatu wyborczego (wymiar mandatu: A5. Kolorystyka Pantone 534. Czcionka: Humanist 531 Bold i Roman PL, wielkość zróżnicowana (lub wszędzie zastępczo Trebuchet MS Regular i Bold)

grafika

2. wzór karty do głosowania (wymiar: A4. czcionka: Humanist 531 Bold i Roman PL wielkość zróżnicowana (lub wszędzie zastępczo Trebuchet MS Regular i Bold).

grafika

3. wzór pieczęci Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej (średnica 35 mm. Dane pisane po okręgu: Humanist 531 Bold i Roman PL, wielkość zróżnicowana (lub wszędzie zastępczo Trebuchet MS Regular i Bold)

grafika