Akty korporacyjne

Lekarz.2018.11.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 14/18/VIII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia działalności zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 w zw. z art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  Celem działalności zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej jest umacnianie współpracy międzynarodowej w realizacji ustawowych zadań samorządu lekarskiego, umacnianie pozycji Naczelnej Izby Lekarskiej w organizacjach międzynarodowych i ich strukturach oraz aktywny udział w ich pracach, ukierunkowane na reprezentowanie i obronę interesów i praw polskich lekarzy i lekarzy dentystów w kraju jak i za granicą.
§  2.  Cel, o którym mowa w § 1, realizowany jest w szczególności poprzez:
1) członkostwo i aktywny udział w organizacjach międzynarodowych,
2) utrzymywanie łączności i współpracę z polonijnymi organizacjami lekarskimi i lekarzami polskiego pochodzenia wykonującymi zawód poza krajem,
3) rozwijanie i umacnianie kontaktów z międzynarodowymi i zagranicznymi organizacjami lekarskimi,
4) organizację spotkań, pobytów i udziału w konferencjach międzynarodowych w kraju i za granicą,
5) rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.
§  3. 
1.  Prowadzenie bieżącej działalności zagranicznej powierza się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
2.  Zadanie, o którym mowa w ust. 1 i działania, o których mowa w § 2, są realizowane przy pomocy powołanego przez Naczelną Radę Lekarską Ośrodka Współpracy Zagranicznej, zwanego dalej Ośrodkiem.
3.  W sprawach związanych z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty Ośrodek realizuje swe zadania we współpracy z Komisją Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej.
§  4. 
1.  Skierowanie przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej na wyjazd zagraniczny w celu reprezentowania Naczelnej Izby Lekarskiej następuje na podstawie uchwały Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, zwanej dalej "uchwałą".
2.  Uchwała może zostać podjęta na podstawie analizy zaopiniowanego przez Ośrodek wniosku o skierowanie na wyjazd zagraniczny. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do uchwały.
§  5.  Uchwała określa termin i miejsce wydarzenia, na które kieruje się przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej oraz w razie potrzeby jego zadania i zakres umocowania.
§  6. 
1.  Z zastrzeżeniem przepisów § 7 i § 8 przedstawicielowi Naczelnej Izby Lekarskiej z tytułu wyjazdu za granicę na podstawie uchwały przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).
2.  Należności, o których mowa w. ust. 1, są pokrywane ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej z wyłączeniem tych należności, które pokrywa organizator zagraniczny.
3.  Prezydium może zawrzeć w uchwale, że ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej zostaną pokryte inne niż wymienione w ust. 1, określone przez organizatora zagranicznego koszty uczestnictwa przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej w danym wydarzeniu.
§  7.  Prezydium może zawrzeć w uchwale, że osobie niebędącej pracownikiem Naczelnej Izby Lekarskiej z tytułu wyjazdu za granicę na podstawie uchwały będą przysługiwać ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej jedynie niektóre, wymienione w uchwale, należności albo że skierowanie takiej osoby za granicę ogranicza się do upoważnienia tej osoby do występowania jako przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej i nie obejmuje pokrycia ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej koszów związanych z podróżą.
§  8. 
1.  W odniesieniu do osoby zajmującej stanowisko funkcyjne w międzynarodowej organizacji lekarskiej lub lekarsko-dentystycznej, której członkiem jest Naczelna Izba Lekarska, skierowanej uchwałą na wyjazd związany z zajmowaniem tego stanowiska funkcyjnego, koszty związane z podróżą mogą być pokrywane ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej jedynie w przypadku gdy nie pokrywa ich właściwa organizacja międzynarodowa.
2.  Osoba, o której mowa w ust. 1, przedstawia zasady pokrywania kosztów obowiązujące w danej organizacji międzynarodowej w przypadku danego wyjazdu jako załącznik do projektu uchwały.
3.  Ze środków Naczelnej Izby Lekarskiej można wstępnie opłacić koszty związane z podróżą osób, o których mowa w ust. 1, pokrywane przez organizację międzynarodową. W takim przypadku Naczelna Izba Lekarska niezwłocznie występuje do właściwej organizacji międzynarodowej o zwrot poniesionych kosztów.
§  9. 
1.  Po zakończeniu wyjazdu zagranicznego przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej składa sprawozdanie z przebiegu wyjazdu obejmujące informacje o jego przebiegu i rezultatach. W przypadku skierowania na dany wyjazd więcej niż jednego przedstawiciela Naczelnej Izby Lekarskiej wystarczy złożyć jedno, wspólne sprawozdanie. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
2.  Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składa się Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Radzie Lekarskiej, za pośrednictwem Ośrodka.
§  10. 
1.  W uchwale Nr 2/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej w § 1 uchyla się pkt 11.
2.  W uchwale Nr 3/18/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania przewodniczących komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej w § 1 uchyla się pkt 9.
3.  W uchwale Nr 4/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie składu, zasad działania i zadań Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej w § 2:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisja uczestniczy w kształtowaniu współpracy międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej z zagranicznymi organizacjami lekarzy dentystów na zasadach określonych w ust. 4 pkt 2 i odrębnych uchwałach Naczelnej Rady Lekarskiej".

2) ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. współpraca z Ośrodkiem Współpracy Zagranicznej Naczelnej Izby Lekarskiej w zakresie działalności zagranicznej i współpracy międzynarodowej Naczelnej Izby Lekarskiej w odniesieniu do lekarzy dentystów;"

4.  Traci moc uchwała Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej.
5.  Traci moc uchwała Nr 2/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie Ośrodka Współpracy z Polonią Medyczną.
§  12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Mając na względzie rosnące znaczenie współpracy międzynarodowej w realizacji ustawowych zadań samorządu lekarskiego, optymalne wykorzystanie tej współpracy, w oparciu o wnioski z analizy wyjazdów zagranicznych NIL w okresie 2011-2018, przeprowadzonej przez Prezydium NRL proponuje się zmianę zasad prowadzenia działalności zagranicznej NIL w oparciu o poniższe założenia:
1. Prowadzenie we współpracy z okręgowymi izbami lekarskimi działalności zagranicznej NIL (udział w organizacjach międzynarodowych, udział w konferencjach zagranicznych i międzynarodowych, wyjazdy zagraniczne), powinno być powierzone Prezydium NRL jako ciału sprawującemu bieżący zarząd NIL.
2. Realizacja powyższej funkcji przez Prezydium NRL powinna odbywać się za pośrednictwem powołanego przez Naczelną Radę Lekarską Ośrodka Współpracy Zagranicznej.
3. Ośrodek Współpracy Międzynarodowej powinien koordynować działalność międzynarodową NIL m.in. poprzez gromadzenie, ocenę formalną i merytoryczną wniosków o podjęcie działań w tym zakresie, bieżący nadzór nad zapewnieniem sprawnego obiegu dokumentów dotyczących współpracy zagranicznej.
4. Ośrodek powinien działać w oparciu o przejrzyste regulacje bazując na ustandaryzowanych dokumentach (wzór wniosku o wyjazd zagraniczny, wzór sprawozdania z wyjazdu), określone kryteria wyłaniania delegatów na wyjazd zagraniczny. Wniosek o wyjazd zagraniczny powinien wskazywać w szczególności: uzasadnienie celowości wyjazdu, merytoryczny plan pobytu, przewidywany udział czynny w programie pobytu wraz z proponowanym przedstawieniem stanowiska polskiego samorządu lekarskiego w zakresie programu, a także przewidywany, orientacyjny koszt wyjazdu).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

WNIOSKU O SKIEROWANIE NA WYJAZD ZAGRANICZNY

Wnioskujący: .............................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja albo Zespół ds. współpracy zagranicznej)

Data wyjazdu:.............................................................................................................................

(dzień, miesiąc rok wyjazdu i powrotu)

Miejsce delegowania: ................................................................................................................

(miejscowość, kraj)

Cel wyjazdu: ..............................................................................................................................

(Nazwa wydarzenia, nazwa organizatora, charakter wydarzania: spotkanie, konferencja, posiedzenie)

Wnoszę o delegowanie: ...............................................................................................................

(imię i nazwisko kandydata do delegowania na wyjazd)

Informacja o zgodzie kandydata na delegowanie:.......................................................................

Związek wyjazdu z samorządową lub zawodową działalnością kandydata:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Merytoryczny plan pobytu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Przewidywany czynny udział w programie pobytu, w tym proponowane stanowisko polskiego samorządu lekarskiego do zaprezentowania podczas pobytu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

..................................................

Podpis wnioskującego

Orientacyjny koszt wyjazdu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Uwagi Ośrodka Współpracy Zagranicznej:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Rekomendacja Ośrodka Współpracy Zagranicznej:

Pozytywna □

Negatywna □

..............................................

Podpis Kierownika Ośrodka

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

SPRAWOZDANIA Z WYJAZDU ZAGRANICZNEGO

Sprawozdawca: ............................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja)

Data wyjazdu:...............................................................................................................................

(dzień, miesiąc rok wyjazdu i powrotu)

Miejsce delegowania: ...................................................................................................................

(miejscowość, kraj)

Uchwała delegująca: Nr ......... z dnia ...............................................................

Cel wyjazdu:..................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Nazwa wydarzenia, nazwa organizatora, charakter wydarzania: spotkanie, konferencja, posiedzenie)

Pozostali delegowani przez PNRL:

1) .......................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja)

2) ......................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja).=

3) ......................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja)

4) ......................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja)

5) ......................................................................................................................

(imię i nazwisko, tytuł zawodowy, pełniona funkcja)

Opis przebiegu wydarzenia:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Streszczenie wystąpienia delegowanego*:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Ocena realizacji zakładanego merytorycznego planu pobytu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Wniosku z wyjazdu do wykorzystania w pracy Naczelnej Izby Lekarskiej:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................

Podpis sprawozdawcy

_____________________________________________________________________

* jeśli dotyczy