BFGwa.2017.7.28

| Akt nieoceniany
Wersja od: 28 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR 61/2017
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 28 lipca 2017 r.
w sprawie określenia zasad i form udzielania pomocy i wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia pomocy lub wsparcia w związku z restrukturyzacją spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Na podstawie art. 8 pkt 9 lit. j ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997 oraz z 2017 r. poz. 791 i 1089), uchwala się, co następuje:
§  1.  Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala "Zasady i formy udzielania pomocy i wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia pomocy lub wsparcia w związku z restrukturyzacją spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała nr 73/2016 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i form udzielania pomocy i wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia pomocy lub wsparcia w związku z restrukturyzacją spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
§  3. 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Wnioski o udzielnie pomocy finansowej lub wsparcia złożone przed wejściem w życie niniejszej uchwały rozpatrywane będą przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z załącznikiem do uchwały, o którym mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK

Zasady i formy udzielania pomocy i wsparcia oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia pomocy lub wsparcia w związku z restrukturyzacją spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Rozdział  1.

Postanowienia ogólne

§  1.  Użyte w niniejszym załączniku określenia oznaczają:
1) Fundusz - Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2) KNF - Komisję Nadzoru Finansowego;
3) kasa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową;
4) podmiot przejmujący - przejmującego kasę, przejmującego wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy, a także nabywcę przedsiębiorstwa kasy w likwidacji oraz nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji, w przypadku której powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności;
5) bank przejmujący - bank przejmujący kasę, przejmujący wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy, w przypadku której powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności, występujący o udzielenie wsparcia w formie objęcia akcji;
6) dzień roboczy - dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy i nie przypada w sobotę;
7) ustawa - ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996, z późn. zm.);
8) sprawozdanie finansowe kasy sporządzone na dzień przejęcia - sprawozdanie finansowe kasy przedstawiające wartości bilansowe z dnia poprzedzającego dzień przejęcia.
§  2.  Fundusz może podejmować i prowadzić działania w zakresie udzielenia pomocy finansowej

kasom lub wsparcia podmiotom przejmującym, jeżeli łącznie spełnione zostały warunki

określone w art. 259 i 268 ustawy.

§  3. 
1.  Rozpatrując wnioski o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia, Fundusz uznaje za stan niebezpieczeństwa niewypłacalności kasy sytuację, w której współczynnik wypłacalności osiąga wartość niższą niż 5%.
2.  Pomoc finansowa może być udzielona kasie, która realizuje pozytywnie zaopiniowany przez KNF program postępowania naprawczego.
3.  Pomoc finansowa lub wsparcie udzielane jest z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.
4.  Fundusz może udzielić wsparcia nabywcy przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, nabywcy zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji, jeżeli aktywa kasy wystarczają na zaspokojenie jej zobowiązań.

Rozdział  2.

Zasady oraz formy udzielania pomocy finansowej kasom w przypadku powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia pomocy

§  4.  Fundusz może udzielić pomocy finansowej kasom wyłącznie na usunięcie niebezpieczeństwa niewypłacalności.
§  5.  Łączna wysokość wnioskowanej przez kasę pomocy finansowej, wraz z kwotą środków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelności tej kasy, nie może być wyższa niż maksymalna kwota z tytułu gwarancji w tej kasie liczona jako suma środków gwarantowanych na rachunkach deponentów, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, tej kasy.
§  6.  Fundusz może udzielić pomocy finansowej na wniosek kasy, w której wystąpiło niebezpieczeństwo niewypłacalności.
§  7. 
1.  Fundusz może udzielić kasie pomocy finansowej w formie:
1) pożyczki;
2) gwarancji;
3) poręczenia.
2.  Pomoc finansowa w formie pożyczki zostaje udzielona kasie w celu zaliczenia uzyskanych w ten sposób środków do funduszy własnych tej kasy w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2016 r. poz. 1910, z późn. zm.).
3.  W przypadku, gdy kasa nie zaliczy w kwocie i na zasadach ustalonych w decyzji KNF całości pożyczki otrzymanej z Funduszu do funduszy własnych tej kasy niezwłocznie po jej otrzymaniu, Fundusz zażąda natychmiastowego zwrotu pomocy.
4.  Szczegółowe warunki korzystania z pomocy finansowej określane są w umowach pomiędzy Funduszem a kasą, której udzielono pomocy.
§  8. 
1.  Udzielenie pomocy finansowej wymaga ustanowienia przez kasę zabezpieczenia wierzytelności w formie przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz innych ustaw regulujących rodzaje i sposoby zabezpieczenia wierzytelności banków, gwarantującego zwrot pełnej kwoty pomocy wraz z odsetkami.
2.  Do dochodzenia zwrotu środków należnych Funduszowi z tytułu udzielonej pomocy finansowej stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Funduszu wydanej na podstawie art. 8 pkt 9 lit. f ustawy.
§  9.  Fundusz może uzależnić udzielenie pomocy finansowej od wyników wizytacji przeprowadzonej w kasie, mającej na celu w szczególności uzupełnienie lub weryfikację danych niezbędnych do analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej kasy.
§  10.  Pomoc finansowa w formie pożyczki może być udzielona przez Fundusz przy zachowaniu

następujących warunków:

1) oprocentowanie pożyczki w skali roku określane jest w wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej;
2) oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalane w zależności od zmian stopy referencyjnej, z tymże zmiana oprocentowania pożyczki następuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej zmieniającej wysokość stopy referencyjnej;
3) od niespłaconych w przewidzianym umową terminie kapitału lub odsetek od pożyczki za okres opóźnienia nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie;
4) prowizja od udzielonej pożyczki wynosi 0,1% kwoty pożyczki;
5) zapłata prowizji następuje przed wypłatą kwoty pożyczki;
6) okres, na jaki może być udzielona pożyczka, ustala Zarząd Funduszu uwzględniając sytuację kasy ubiegającej się o pomoc, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 5 lat i dłuższy niż 10 lat;
7) wypłata pożyczki dokonywana jest jednorazowo;
8) odsetki od wypłaconej pożyczki płatne są w okresach kwartalnych;
9) spłata pożyczki następuje jednorazowo bądź w ratach, po 5-cio letnim okresie jej wykorzystania.
§  11. 
1.  Przedmiotem gwarancji lub poręczenia może być zobowiązanie kasy, w której wystąpiło niebezpieczeństwo niewypłacalności, wobec banku lub kasy objętych obowiązkowym systemem gwarantowania depozytów w rozumieniu ustawy.
2.  Gwarancja lub poręczenie mogą być udzielone na okres do jednego roku, z możliwością ponowienia na kolejne okresy, nie dłuższe niż roczne.
3.  Od udzielonej gwarancji lub poręczenia Fundusz pobiera prowizję, której wysokość wynosi 1,5% kwoty gwarancji lub kwoty poręczenia za każdy rozpoczęty okres roczny. Prowizja powinna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy lub ponowienia na kolejny okres.
§  12. 
1.  Wniosek o udzielenie pomocy finansowej kasa sporządza według wzoru określonego w załączniku nr 1.
2.  Kasa składając wniosek o udzielenie pomocy finansowej przedstawia:
1) sprawozdanie finansowe i wyniki przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego z jej działalności;
2) pozytywną opinię KNF o programie postępowania naprawczego;
3) dokument wykazujący, że łączna wysokość wnioskowanej pomocy, wraz z kwotą środków wydatkowanych przez Fundusz na wykup wierzytelności tej kasy, nie byłaby wyższa niż kwota środków gwarantowanych zgromadzonych w kasie, w której powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności;
4) dokument potwierdzający, że nastąpiło wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych na pokrycie strat kasy ubiegającej się o pomoc finansową.
3.  Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest sprawozdaniem finansowym za ostatni rok obrotowy na dzień złożenia wniosku, chyba że od dnia bilansowego sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy do dnia złożenia wniosku upłynęło więcej niż 6 miesięcy, w takim przypadku kasa przedstawia sprawozdanie finansowe obejmujące dane od początku roku obrotowego, w którym złożono ten wniosek.
4.  Kasa załącza do wniosku także:
1) program postępowania naprawczego wraz z:
a) ogólną charakterystyką sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej kasy, w tym charakterystyką rynku, na którym kasa działa z uwzględnieniem jej głównych konkurentów,
b) charakterystyką przyczyn powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności,
c) opisem działań mających na celu poprawę wyniku finansowego i sytuacji ekonomiczno-finansowej kasy, w tym wpływu zewnętrznej pomocy finansowej,
d) analizą jakości portfela kredytowego i jego projekcją na okres korzystania z pomocy,
e) prognozą bilansu, rachunku zysków i strat, funduszy własnych, współczynnika wypłacalności w okresie korzystania ze środków Funduszu,
f) informacją o planowanym dysponowaniu nadwyżką bilansową.
2) aktualny odpis z rejestru sądowego lub wydruk komputerowy zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający cechy umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, z późn. zm.);
3) statut kasy;
4) dokument określający, do jakiej wysokości zarząd kasy może zaciągać zobowiązania, o ile nie określa tego statut kasy;
5) udokumentowaną informację o pomocy publicznej z innych źródeł;
6) informację o zmianach w składzie zarządu i rady kasy w ostatnich dwóch latach, z podaniem przyczyn tych zmian;
7) decyzję Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej o udzieleniu lub odmowie udzielenia pomocy z funduszu stabilizacyjnego wraz z uzasadnieniem.
5.  Fundusz dokonuje analizy programu postępowania naprawczego i jego realizacji, w tym jego założeń uwzględniając, w szczególności:
1) sytuację ekonomiczną kasy, sytuację rynkową i dotychczasowe trendy ich rozwoju;
2) wysokość wyniku finansowego i jego rolę w odbudowie kapitału kasy w odniesieniu do jego dotychczasowego trendu i przeciętnej rentowności podmiotów o podobnym modelu biznesowym;
3) ryzyko wypłaty środków gwarantowanych w przypadku nieskuteczności działań naprawczych założonych w programie.
6.  Analiza programu postępowania naprawczego jest dokonywana z uwzględnieniem opinii KNF.
7.  Fundusz może zwrócić się do kasy o informacje i dokumenty, inne niż określone w ust. 1, 2 i 4.
8.  Informacje i dokumenty określone w ust. 4 i 7 mogą, za zgodą Funduszu, zostać przekazane w formie elektronicznej, na nośniku informatycznym.
§  13.  Fundusz nie udziela pomocy finansowej w przypadku nieuznania przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez kasę, wnioskującą o udzielenie pomocy, wyników badania sprawozdania finansowego dotyczącego jej działalności, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1. Uznanie wyników badania sprawozdania finansowego może nastąpić, o ile firma audytorska nie wydała opinii negatywnej lub nie odmówiła wydania opinii.

Rozdział  3.

Zasady i formy udzielania wsparcia podmiotowi przejmującemu oraz dochodzenia zwrotu środków z tytułu udzielenia wsparcia

§  14.  Fundusz może udzielić wsparcia na wniosek podmiotu przejmującego.
§  15.  Łączna wysokość wnioskowanego wsparcia nie może być wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w kasie, wobec której KNF podjęła decyzję o przejęciu lub likwidacji, liczona jako suma środków gwarantowanych na przejmowanych rachunkach deponentów, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy, tej kasy.
§  16.  Fundusz nie udziela wsparcia, w szczególności:
1) jeśli przejęcie kasy, wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy, nabycie przedsiębiorstwa kasy w likwidacji lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji rodzi ryzyko wypłaty środków gwarantowanych zdeponowanych na rachunkach podmiotu przejmującego albo podjęcia wobec podmiotu przejmującego działań związanych z przymusową restrukturyzacją;
2) w przypadku nieuznania przez Zarząd Funduszu przedstawionych przez przejmującego albo nabywcę wyników badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przejęcia albo na dzień poprzedzający dzień postawienia kasy w stan likwidacji.
§  17. 
1.  Fundusz może udzielić wsparcia w formie:
1) objęcia akcji banku przejmującego;
2) pożyczki;
3) gwarancji;
4) gwarancji całkowitego lub częściowego pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z wszystkimi albo wybranymi przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami, zwanej dalej "gwarancją pokrycia strat";
5) dotacji na pokrycie różnicy między wartością przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, w której stwierdzono niebezpieczeństwo niewypłacalności.
2.  Fundusz udzielając wsparcia w formie, o której mowa w ust. 1 pkt 4, może zastrzec sobie prawo udziału w przychodach dotyczących praw majątkowych przejętych albo nabytych przez podmiot przejmujący.
3.  Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określane są w umowach pomiędzy Funduszem a podmiotem przejmującym, któremu udzielono wsparcia.
4.  W przypadku niedotrzymania warunków umowy o udzielenie wsparcia przez podmiot przejmujący Fundusz może wypowiedzieć lub odstąpić od umowy, w całości lub części.
§  18. 
1.  Udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3, wymaga ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności w formie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz innych ustaw regulujących rodzaje i sposoby zabezpieczeń wierzytelności banków, gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami.
2.  Do dochodzenia zwrotu środków należnych Funduszowi z tytułu udzielenia wsparcia stosuje się odpowiednio przepisy uchwały Rady Funduszu wydanej na podstawie art. 8 pkt 9 lit. f ustawy.
§  19. 
1.  Fundusz może uzależnić udzielenie wsparcia od wyników wizytacji w podmiocie przejmującym lub przejmowanej kasie, mającej na celu w szczególności uzupełnienie lub weryfikację danych niezbędnych do analizy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej.
2.  Fundusz zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych także korzystając w tym zakresie z usług wyspecjalizowanych podmiotów.
§  20. 
1.  Wsparcie w formie objęcia akcji banku przejmującego może być udzielone przez Fundusz w celu wzmocnienia jego sytuacji kapitałowej.
2.  Fundusz obejmuje akcje banku przejmującego na warunkach rynkowych.
3.  Fundusz może w procesie oceny wniosku o udzielenie wsparcia w formie objęcia akcji banku przejmującego oraz w procesie zbycia tych akcji korzystać z usług podmiotów wyspecjalizowanych w zagadnieniach rynku kapitałowego, w szczególności emisji akcji.
4.  Fundusz obejmuje akcje banku przejmującego na podstawie umowy.
5.  Umowa powinna określać:
1) liczbę i rodzaj akcji obejmowanych przez Fundusz, ich wartość nominalną;
2) cenę emisyjną obejmowanych akcji;
3) przywileje i ograniczenia związane z obejmowanym akcjami;
4) wysokość i rodzaj wkładu, który Fundusz zobowiązuje się wnieść tytułem objęcia akcji;
5) miejsce i termin jego wniesienia;
6) skutki i sankcje z tytułu naruszenia przez bank przejmujący warunków umowy;
7) odpowiedzialność banku z tytułu wad akcji lub dokonanej wyceny jego majątku w celu oszacowania wartości akcji
6.  Umowa może określać, w szczególności:
1) okres inwestycji Funduszu w akcje;
2) warunki zakończenia inwestycji Funduszu w akcje;
3) sposób wpływu Funduszu na działalność banku przejmującego, w szczególności poprzez udział w organach nadzorczych banku;
4) zmiany w polityce dywidendowej i terminy ich wprowadzania;
5) konieczne zmiany w dokumentach korporacyjnych banku przejmującego i terminy ich przeprowadzania.
7.  W przypadku gdy udział Funduszu w kapitale banku przejmującego w wyniku udzielonego wsparcia przekroczy 5% Fundusz w umowie zapewnia sobie prawo powoływania przynajmniej jednego członka rady nadzorczej banku przejmującego.
8.  Zakończenie inwestycji w akcje banku przejmującego następuje poprzez:
1) zbycie akcji;
2) połączenie banków;
3) likwidację banku.
9.  Zakończenie inwestycji w akcje banku przejmującego następuje z uwzględnieniem postanowień umów zawartych w procesie objęcia akcji banku.
10.  Warunki zakończenia inwestycji Funduszu w akcje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, mogą uwzględniać w szczególności:
1) prawo pierwokupu przysługujące akcjonariuszom banku przejmującego w przypadku zawarcia umowy zbycia akcji przez Fundusz;
2) prawo banku przejmującego do odkupu akcji objętych przez Fundusz celem ich umorzenia;
3) prawo akcjonariuszy banku przejmującego do odkupu akcji objętych przez Fundusz;
4) prawo sprzedaży akcji podmiotowi trzeciemu przysługujące Funduszowi.

Warunki, o których mowa w pkt 1 - 4, powinny zapewniać, aby cena za którą może nastąpić odkup lub zbycie akcji notowanych na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu, była nie niższa niż ich wartość rynkowa na dzień poprzedzający transakcję zbycia przez Fundusz oraz nie niższa niż wartość, za którą Fundusz dokonał ich objęcia, z zastrzeżeniem przepisów o zbywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych. W przypadku, gdy akcje nie są notowane w obrocie zorganizowanym, cena nie może być niższa niż wartość, za którą Fundusz dokonał ich objęcia.

11.  W przypadku braku możliwości zakończenia inwestycji w akcje banku na warunkach umowy zawartej w procesie objęcia akcji banku przejmującego i braku dodatkowych uzgodnień w tym zakresie z bankiem, Fundusz kończy inwestycję w akcje banku przejmującego w wybrany przez siebie sposób.
12.  Zakończenie inwestycji w akcje banku przejmującego poprzez połączenie banków może nastąpić w wyniku objęcia nowych akcji wydanych w zamian za akcje banku przejmującego, a następnie ich zbycia, albo poprzez wypłatę środków pieniężnych w zamian za akcje banku przejmującego.
13.  Decyzję o zakończeniu inwestycji w akcje banku przejmującego podejmuje w formie uchwały Zarząd Funduszu.
14.  W przypadku braku możliwości zakończenia inwestycji w akcje banku po cenie nie niższej niż cena, za którą Fundusz dokonał ich objęcia, w celu ograniczenia strat, Zarząd Funduszu może podjąć decyzję o zakończeniu inwestycji po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
§  21.  Wsparcie w formie pożyczki może być udzielone przez Fundusz przy zachowaniu

następujących warunków:

1) oprocentowanie pożyczki w skali roku określane jest w wysokości stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej powiększonej o marżę w wysokości 1,5 p.p.;
2) oprocentowanie pożyczki jest zmienne i ustalane w zależności od zmian stopy referencyjnej; zmiana oprocentowania następuje od dnia wejścia w życie uchwały Rady Polityki Pieniężnej zmieniającej wysokość stopy referencyjnej;
3) od niespłaconych w przewidzianym umową terminie kapitału lub odsetek od pożyczki za okres opóźnienia nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie;
4) prowizja od udzielonej pożyczki wynosi 0,1% kwoty pożyczki;
5) zapłata prowizji następuje przed wypłatą kwoty pożyczki;
6) okres, na jaki może być udzielona pożyczka, ustala Zarząd Funduszu uwzględniając sytuację podmiotu ubiegającego się o wsparcie, przy czym okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok;
7) wypłata pożyczki dokonywana jest jednorazowo;
8) odsetki od wypłaconej pożyczki płatne są w okresach kwartalnych;
9) spłata pożyczki następuje jednorazowo bądź w ratach.
§  22. 
1.  Przedmiotem gwarancji, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 3, może być zobowiązanie z tytułu zapewnienia płynności podmiotu przejmującego wobec innego podmiotu.
2.  Gwarancja może być udzielona na okres do jednego roku.
3.  Od udzielonej gwarancji Fundusz pobiera prowizję, której wysokość wynosi 1,5% kwoty gwarancji. Prowizja powinna być zapłacona najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
§  23. 
1.  Przedmiotem gwarancji pokrycia strat może być całkowite lub częściowe pokrycie strat wynikających z ryzyka związanego z wszystkimi lub wybranymi przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami, z uwzględnieniem postanowień § 15.
2.  Na potrzeby gwarancji pokrycia strat wartość przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych i zobowiązań kasy ustala się na postawie ksiąg rachunkowych kasy odpowiednio według stanu na dzień poprzedzający dzień przejęcia albo ich wartości godziwej na dzień nabycia. Dla celów rozliczenia gwarancji pokrycia strat wartość początkowa wszystkich nabywanych praw majątkowych nie może być wyższa od wartości praw przyjętych do ustalenia wysokości dotacji.
3.  W przypadku nabywania praw majątkowych, ich wycena według wartości godziwej przygotowywana jest przez podmiot przejmujący i przedstawiana Funduszowi do zaopiniowania.
4.  Fundusz w celu zweryfikowania otrzymanej od podmiotu przejmującego wyceny może skorzystać z usług zewnętrznych wyspecjalizowanych podmiotów lub wykorzystać dokumentację, o której mowa w § 26 ust. 2 pkt 3 lit. g.
5.  W przypadku nieuznania przez Fundusz wyceny o której mowa w ust. 3, Fundusz informuje podmiot przejmujący o wynikach wyceny sporządzonej zgodnie z ust. 4. Do ustalenia wartości nabywanych praw majątkowych i zobowiązań kasy na dzień nabycia na potrzeby udzielenia gwarancji pokrycia strat wykorzystywane są wyniki wyceny sporządzonej zgodnie z ust. 4.
6.  Gwarancja pokrycia strat może być udzielana do wysokości 100% wartości bilansowej przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych lub zobowiązań, w szczególności:
1) kredytów lub pożyczek;
2) zobowiązań z tytułu udzielonych a niewypłaconych kredytów lub pożyczek;
3) udziałów lub akcji;
4) dłużnych papierów wartościowych;
5) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych rynku pieniężnego;
6) certyfikatów inwestycyjnych zamkniętych funduszy inwestycyjnych.
7.  Fundusz może różnicować udział w pokrywaniu straty w zależności od typu przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych lub zobowiązań.
8.  Okres udzielenia gwarancji pokrycia strat, zależny jest od okresów spłaty przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych. Okres gwarancji pokrycia strat wynikających z ryzyka związanego z przejmowanymi lub nabywanymi prawami majątkowymi lub przejmowanymi zobowiązaniami nie powinien być dłuższy niż 8 lat, z zastrzeżeniem postanowień § 15.
9.  Okres uwzględniania przychodów z tytułu praw majątkowych objętych gwarancją pokrycia strat może być dłuższy od okresu gwarancji pokrycia straty.
10.  Na podstawie sporządzonego przez podmiot przejmujący sprawozdania obejmującego raporty w okresach nie dłuższych niż półrocznych następuje rozliczenie strat lub przychodów z tytułu praw majątkowych lub zobowiązań objętych gwarancją pokrycia strat.
11.  Dokonywane przez podmiot przejmujący rozliczenia wynikające z gwarancji pokrycia strat mogą być przedmiotem niezależnego audytu zleconego przez Fundusz.
12.  Podmiot przejmujący - w okresie obowiązywania umowy gwarancji pokrycia strat - będzie obowiązany udostępnić wszystkie informacje i dokumenty, a także udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących praw majątkowych objętych gwarancją na potrzeby przeprowadzenia przez Fundusz lub podmiot wskazany przez Fundusz działań kontrolnych.
13.  Pozostałe, warunki udzielenia gwarancji pokrycia strat, obowiązki podmiotu przejmującego i prawa Funduszu zostaną szczegółowo określone w umowie gwarancji pokrycia strat.
§  24. 
1.  Dotacja, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 5, udzielana jest do wysokości różnicy między wartością przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych na rachunkach deponentów kasy, z uwzględnieniem postanowień § 15.
2.  Na potrzeby dotacji wartość przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych i zobowiązań kasy ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych kasy odpowiednio według stanu na dzień poprzedzający dzień przejęcia albo ich wartości godziwej na dzień nabycia.
3.  W przypadku nabywania praw majątkowych lub zobowiązań kasy ich wycena według wartości godziwej przygotowywana jest przez podmiot przejmujący i przedstawiona do zaopiniowania Funduszowi.
4.  Fundusz w celu zweryfikowania wartości praw majątkowych może skorzystać z usług zewnętrznych wyspecjalizowanych podmiotów lub wykorzystać dokumentację, o której mowa w § 26 ust. 2 pkt 3 lit. g.
5.  W przypadku nieuznania przez Fundusz wyceny, o której mowa w ust. 3, Fundusz poinformuje podmiot przejmujący o wynikach wyceny sporządzonej zgodnie z ust. 4. Do ustalenia wartości nabywanych praw majątkowych i zobowiązań kasy na dzień nabycia na potrzeby przyznania dotacji wykorzystywane są wyniki wyceny sporządzonej zgodnie z ust. 4.
6.  W celu ustalenia wartości dotacji podmiotowi przejmującemu, o którym mowa w ust. 3, uwzględniana jest całkowita wartość nabytych przez niego praw majątkowych oraz przejętych zobowiązań z tytułu środków gwarantowanych, niezależnie od liczby umów zawartych pomiędzy nabywającym a kasą w likwidacji.
7.  Dotacja wypłacana jest na warunkach określonych w umowie dotacji.
8.  Obowiązki podmiotu przejmującego zostaną określone w umowie dotacji.
§  25. 
1.  Przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia podmiot zamierzający stać się podmiotem przejmującym może wystąpić do Funduszu o wyrażenie stanowiska co do możliwości udzielenia wsparcia poprzez wydanie stosownej deklaracji. Wydanie deklaracji nie może być traktowane jako działanie Funduszu mające na celu udzielenie wsparcia i nie stanowi zobowiązania Funduszu do udzielenia wsparcia oraz nie powoduje powstania praw dla tego podmiotu.
2.  Fundusz wydając deklarację zawiera w niej warunki udzielenia wsparcia. Fundusz może zawrzeć w deklaracji warunki ograniczające wzrost deklarowanego wsparcia po dacie wystawienia deklaracji.
3.  Wydanie deklaracji następuje po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
§  26. 
1.  Wniosek o udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2-5, podmiot przejmujący sporządza według wzoru określonego w załączniku nr 2. W przypadku wniosku o udzielenie wsparcia poprzez objęcie akcji banku przejmującego wniosek należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 3.
2.  Podmiot przejmujący składając wniosek o udzielenie wsparcia przedstawia:
1) w przypadku przejęcia kasy:
a) sprawozdanie finansowe kasy sporządzone przez zarządcę komisarycznego, a w przypadku jego braku, inne aktualne sprawozdanie finansowe i wyniki przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego kasy,
b) pozytywną opinię KNF o celowości przejęcia i braku zagrożenia dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w przejmowanej kasie oraz w podmiocie przejmującym, o której mowa w art. 265 pkt 2 ustawy,
c) dokument wykazujący, że łączna wysokość wnioskowanego wsparcia nie byłaby wyższa niż łączna maksymalna kwota z tytułu gwarancji w przejmowanej kasie liczona jako suma środków gwarantowanych na przejmowanych rachunkach deponentów tej kasy,
d) dokument potwierdzający, że nastąpiło wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych przejmowanej kasy na pokrycie strat,
e) propozycję zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami, w przypadku wsparcia w formie, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3;
2) w przypadku przejęcia wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy:
a) sprawozdanie finansowe kasy sporządzone przez zarządcę komisarycznego, a w przypadku jego braku, inne aktualne sprawozdanie finansowe i wyniki przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego kasy,
b) propozycję zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami, w przypadku wsparcia w formie, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3;
3) w przypadku nabycia przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, jego zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji:
a) decyzję KNF o likwidacji kasy,
b) sprawozdanie finansowe kasy sporządzone na dzień poprzedzający dzień postawienia kasy w stan likwidacji i wyniki przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego kasy,
c) pozytywną opinię KNF, o której mowa w art. 265 pkt 2 ustawy,
d) dokument wykazujący, że łączna wysokość wnioskowanego wsparcia nie byłaby wyższa niż suma środków gwarantowanych na przejmowanych rachunkach deponentów tej kasy,
e) dokument potwierdzający, że nastąpiło wykorzystanie dotychczasowych funduszy własnych likwidowanej kasy na pokrycie strat,
f) propozycję zabezpieczenia gwarantującego zwrot pełnej kwoty wsparcia wraz z odsetkami, w przypadku wsparcia w formie, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3,
g) dokument przedstawiający wartość bilansową i godziwą nabywanych praw majątkowych lub zobowiązań.
3.  Podmiot przejmujący, o którym mowa w ust. 2, załącza również do wniosku:
1) aktualny odpis z rejestru sądowego podmiotu przejmującego lub wydruk komputerowy zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadający cechy umożliwiające weryfikację z danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
2) statut podmiotu przejmującego;
3) zgodę organu statutowego podmiotu przejmującego na przejęcie kasy, wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy bądź na nabycie przedsiębiorstwa kasy w likwidacji lub zorganizowanej części lub wybranych praw majątkowych przedsiębiorstwa kasy w likwidacji;
4) program przejęcia kasy lub wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy, w tym plan restrukturyzacji przejmowanego bądź nabywanego portfela kredytowego lub pożyczkowego;
5) w przypadku wsparcia będącego pomocą publiczną, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
6) w przypadku wsparcia w formie objęcia akcji:
a) proponowane warunki objęcia akcji banku przejmującego, w szczególności,
sposób wyznaczenia ceny objęcia akcji,
przywileje i ograniczenia związane z obejmowanymi akcjami,
b) informację o aktualnej i przewidywanej w wyniku emisji akcji strukturze właścicielskiej, udziale akcjonariuszy posiadających powyżej 5% udziału w kapitale lub w głosach na walnym zgromadzeniu,
c) informację o polityce dywidendowej banku i proponowanych lub przewidywanych zmianach w polityce dywidendowej,
d) w przypadku podjęcia przez organy podmiotu przejmującego decyzji o emisji akcji, dokumenty potwierdzające podjęcie takiej decyzji.
7) w przypadku wsparcia w formie dotacji lub gwarancji pokrycia strat, podmiot przejmujący przedstawia, odpowiednio do przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych:
a) opis obowiązujących w podmiocie przejmującym zasad monitorowania i dochodzenia należności, identyfikacji utraty wartości praw majątkowych, odpisywania, umarzania i zbywania praw majątkowych, opis polityki inwestycyjnej,
b) obowiązujące w podmiocie przejmującym zasady rachunkowości, w tym zasady wyceny, tworzenia odpisów aktualizujących,
c) opis przejmowanych albo nabywanych praw majątkowych i zobowiązań z tytułu udzielonych i niewypłaconych transz kredytów i pożyczek, a w przypadku praw majątkowych podaje również ich wartości bilansową oraz wartości należności przeterminowanych, okresu przeterminowania oraz utworzonych odpisów, a także ustanowionych zabezpieczeń.
4.  Warunkiem wypłaty środków z tytułu udzielonego wsparcia jest przedstawienie Funduszowi przez przejmującego kasę:
1) decyzji KNF o przejęciu kasy,
2) sprawozdania finansowego kasy sporządzonego na dzień przejęcia wraz z wynikiem badania dokonanego przez firmę audytorską oraz uznanie przez Fundusz tych wyników badania sprawozdania finansowego. Uznanie wyników badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przejęcia, może nastąpić jeżeli firma audytorska nie wydała opinii negatywnej lub nie odmówiła wyrażenia opinii. W przypadku wydania opinii z zastrzeżeniami uznanie wyników badania sprawozdania finansowego może nastąpić jedynie, jeżeli z treści opinii jednoznacznie wynika, że przyczyna wydania takiej opinii:
a) nie dotyczy wartości zaprezentowanych w bilansie na dzień bilansowy, będącym częścią sprawozdania finansowego lub,
b) nie rodzi wątpliwości co do prawidłowego ustalenia wartości praw majątkowych i zobowiązań będących podstawą ustalenia wysokości kwot wsparcia.
5.  Warunkiem wypłaty środków z tytułu udzielonego wsparcia jest przedstawienie Funduszowi przez przejmującego wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kasy:
1) decyzji KNF o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy;
2) pozytywnej opinii KNF o celowości przejęcia i braku zagrożenia dla bezpieczeństwa środków gromadzonych w kasie, której wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania są przejmowane oraz w podmiocie przejmującym, o której mowa w art. 265 pkt 2 ustawy;
3) dokumentu wykazującego, że łączna wysokość wnioskowanego wsparcia nie byłaby wyższa niż suma środków gwarantowanych na przejmowanych rachunkach deponentów tej kasy;
4) sprawozdania finansowego kasy sporządzonego na dzień przejęcia wraz z wynikiem badania dokonanego przez firmę audytorską oraz uznanie przez Fundusz tych wyników badania tego sprawozdania finansowego.

Uznanie wyników badania sprawozdania finansowego może nastąpić jedynie gdy:

a) Fundusz uzyskał od kasy zgodną z danymi sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień przejęcia informację o wartości księgowej przejmowanych przez przejmującego praw majątkowych i zobowiązań, ustalonej w księgach rachunkowych kasy na dzień przejęcia oraz
b) prawa majątkowe są wycenione w księgach rachunkowych kasy przy założeniu kontynuacji działalności kasy, oraz
c) w przypadku, gdy firma audytorska wydała opinię z zastrzeżeniami, a z treści opinii jednoznacznie wynika, że przyczyna wydania takiej opinii:
nie dotyczy wartości zaprezentowanych w bilansie będącym częścią sprawozdania finansowego, lub
dotyczy wartości zaprezentowanych w bilansie będącym częścią sprawozdania finansowego, ale nie dotyczy wartości praw majątkowych i zobowiązań będących podstawą ustalenia kwot wsparcia, lub
dotyczy wartości praw majątkowych będących podstawą ustalenia kwot wsparcia, ale wątpliwości co do prawidłowego ustalania wartości tych praw majątkowych są wyłącznie skutkiem zachowania przez kasę założenia kontynuacji działalności przy ich wycenie.
6.  Warunkiem wypłaty środków z tytułu udzielonego wsparcia jest przedstawienie Funduszowi przez nabywcę przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, nabywcę zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji Funduszowi:
1) umowy nabycia przedsiębiorstwa kasy w likwidacji, zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji;
2) uznanie przez Fundusz wyników badania przez firmę audytorską sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień poprzedzający dzień postawienia kasy w stan likwidacji;
3) uzgodnienia przez Fundusz z nabywcą warunków wsparcia z uwzględnieniem wartości wskazanych w dokumentacji, o której mowa w § 26 ust. 2 pkt 3 lit. g, oraz wartości, o których mowa w § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2.
7.  Dodatkowo Fundusz może zwrócić się do podmiotu przejmującego o inne informacje i dokumenty, niż określone w ust. 1-3, w tym w szczególności o:
1) informację dotyczącą jego sytuacji ekonomiczno-finansowej i organizacyjnej, w tym charakterystykę rynku, na którym działa z uwzględnieniem jego głównych konkurentów;
2) prognozę bilansu, rachunku zysków i strat połączonych podmiotów, współczynnika wypłacalności lub łącznego współczynnika kapitałowego oraz innych wielkości charakteryzujących działalność podmiotu przejmującego, z uwzględnieniem wpływu przejęcia lub nabycia na sytuację podmiotu przejmującego, na okres nie krótszy niż dwa lata;
3) dokument określający, do jakiej wysokości podmiot przejmujący może zaciągać zobowiązania, o ile nie określa tego statut;
4) dokumenty i informacje, które potwierdzają spełnienie wymogów wynikających z przepisów prawa.
8.  Informacje i dokumenty określone w ust. 7 mogą, za zgodą Funduszu, zostać przekazane w formie elektronicznej, na nośniku.
§  27.  W przypadku wniosku o udzielenie wsparcia w formie, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 lub 5, Fundusz może wystąpić dodatkowo do podmiotu o przekazanie kopii kompletnej dokumentacji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), kopie uchwał i innych dokumentów organów podmiotu przejmującego, określających lub mających wpływ na zasady tworzenia odpisów aktualizujących, w tym w szczególności informacje dotyczące metody wyceny przejmowanych lub nabywanych praw majątkowych i przejmowanych zobowiązań.

Rozdział  4.

Tryb rozpatrywania wniosku o udzielenie pomocy finansowej bądź wsparcia

§  28. 
1.  Fundusz sprawdza kompletność wniosku o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia.
2.  Kompletny wniosek o udzielenie wsparcia powinien zostać złożony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia przejęcia kasy, wybranych praw majątkowych lub zobowiązań, lub nabycia przedsiębiorstwa kasy w likwidacji lub jej zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub wybranych praw majątkowych kasy w likwidacji. Fakt wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przejmowanej kasy nie wpływa na możliwość złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.
3.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia Fundusz występuje niezwłocznie o jego uzupełnienie. Wnioskodawca powinien uzupełnić wniosek o brakujące dokumenty lub informacje w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia Nieuzupełnienie przez wnioskodawcę wniosku o wymagane dokumenty lub informacje w terminie określonym w ust. 2, może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpoznania, o ile termin nie został przedłużony.
4.  Fundusz rozpatruje wniosek w terminie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty przedłożenia kompletnego wniosku zawierającego wymagane dokumenty i informacje, o których mowa odpowiednio w § 12 lub § 26-27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Bieg terminu 30 dni rozpoczyna się, jeżeli został spełniony warunek określony w art. 268 ustawy. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli nie zostało wszczęte postępowanie notyfikacyjne. W celu rozpatrzenia wniosku Fundusz może zażądać uaktualnienia danych zawartych w nim. W przypadku uzupełniania wniosku, za datę złożenia kompletnego wniosku o udzielenie pomocy finansowej lub wsparcia rozumie się dzień, w którym został złożony ostatni wymagany przez Fundusz dokument lub złożono wymaganą przez Fundusz informację lub dostarczono poprawiany wniosek.
5.  W uzasadnionych przypadkach, Fundusz zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrywania wniosku.
§  29. 
1.  Decyzję w sprawie udzielenia pomocy finansowej bądź wsparcia podejmuje Zarząd Funduszu w formie uchwały po uprzednim uzyskaniu opinii Rady Funduszu.
2.  Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna określać warunki udzielenia pomocy finansowej lub wsparcia, w tym - w zależności od formy pomocy finansowej lub wsparcia - dotyczące:
1) zobowiązania wnioskodawcy do składania Funduszowi określonych informacji;
2) uprawnienia Funduszu do wykonywania kontroli wykorzystania pomocy finansowej lub wsparcia oraz określenia zakresu tej kontroli;
3) formy i wartości zabezpieczenia spłaty wierzytelności Funduszu z tytułu udzielonej pomocy finansowej albo wsparcia w formie pożyczki lub gwarancji, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3.
3.  Fundusz określając w decyzji o udzieleniu pomocy finansowej lub wsparcia warunki zabezpieczenia wierzytelności Funduszu z tego tytułu, bierze pod uwagę w szczególności:
1) wysokość i formę udzielanej pomocy finansowej lub wsparcia;
2) okres na jaki pomoc finansowa lub wsparcie będą udzielone;
3) ryzyko związane z udzieleniem pomocy finansowej lub wsparcia.
§  30. 
1.  O podjęciu przez Zarząd Funduszu uchwały w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia pomocy finansowej lub wsparcia Fundusz informuje niezwłocznie wnioskodawcę, KNF, a w przypadku pomocy finansowej udzielanej kasie dodatkowo Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową.
2.  Odmowa udzielenia pomocy finansowej lub wsparcia nie stanowi podstawy roszczeń kasy, banku ani osób trzecich wobec Funduszu, jego organów i pracowników.
3.  W uchwale o udzieleniu pomocy finansowej lub wsparcia Zarząd Funduszu może określić termin, z upływem którego, w przypadku nie zawarcia umowy, uchwała traci moc. W przypadku nie zawarcia umowy z powodu nieuzgodnienia przez strony umowy, kasa lub podmiot przejmujący nie ma z tego tytułu żadnych praw ani roszczeń w stosunku do Funduszu czy jego pracowników.

Załącznik Nr  1

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej

Lp.WyszczególnienieTreść
1.Nazwa kasy ubiegającej się o pomoc finansową
2.Siedziba kasy
3.Organ rejestrowy
4.Numer wpisu do rejestru
5.Skład rady nadzorczej kasy1. ......................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. ......................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. ......................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
6.Skład zarządu kasy1. ......................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. ......................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. ......................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
7.Forma pomocy finansowej
8.Cel pomocy finansowej
9.Wnioskowana kwota pomocy finansowej
10.Sposób wykorzystania pomocy finansowej
11.Planowany okres korzystania z pomocy finansowej
12.Proponowane warunki spłaty kapitału pomocy finansowej w formie pożyczki
13.Proponowane formy zabezpieczenia
14.Wartość funduszu udziałowego1wniesionyzadeklarowany, a nie wniesiony
15.Struktura funduszu udziałowegoosoby fizyczne
liczba posiadanych udziałówliczba udziałowców
inne organizacje i jednostki organizacyjne
liczba posiadanych udziałównazwa
16.Statutowa wartość udziałudla osoby fizycznejdla innej organizacji i jednostki organizacyjnej
17.Kwota zobowiązań podporządkowanych i nazwy wierzycieli1kwota zobowiązanianazwa wierzyciela
18.Firma audytorska i biegły rewident badający sprawozdanie finansowe kasynazwanumer wpisu na listę firm audytorskich
imię i nazwiskonumer wpisu do rejestru biegłych rewidentów
1 dane należy podawać według stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w tys. zł)

Załącznik Nr  2

Wniosek o udzielenie wsparcia

Lp.WyszczególnienieTreść
1.Nazwa podmiotu ubiegającego się o wsparcie
2.Siedziba podmiotu ubiegającego się o wsparcie
3.Organ rejestrowy
4.Numer wpisu do rejestru
5.Skład rady nadzorczej podmiotu ubiegającego się o wsparcie1. ......................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. ......................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. ......................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
6.Skład zarządu podmiotu ubiegającego się o wsparcie1. ......................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. ......................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. ......................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
7.Forma wsparcia
8.Cel wsparcia
9.Wnioskowana kwota wsparcia udzielanego w formie pożyczki/gwarancji/dotacji/

gwarancji pokrycia strat

10.Sposób wykorzystania wsparcia
11.Planowany okres korzystania ze wsparcia
12.Proponowane warunki spłaty kapitału wsparcia udzielonego w formie pożyczki
13.Proponowane formy zabezpieczenia udzielonego wsparcia
14.Firma audytorska i biegły rewident badający sprawozdanie finansowe kasynazwanumer wpisu na listę firm audytorskich
imię i nazwiskonumer wpisu do rejestru biegłych rewidentów

Załącznik Nr  3

Wniosek o udzielenie wsparcia poprzez objęcie akcji banku przejmującego

Lp.WyszczególnienieTreść
1.Nazwa podmiotu ubiegającego się o wsparcie
2.Siedziba podmiotu ubiegającego się o wsparcie
3.Organ rejestrowy
4.Numer wpisu do rejestru
5.Skład rady nadzorczej podmiotu ubiegającego się o wsparcie1. .................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. .................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. .................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
6.Skład zarządu podmiotu ubiegającego się o wsparcie1. .................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
2. .................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
3. .................................................................................................................
imię i nazwiskodata powołania
7.Proponowane akcje do objęcia przez FunduszLiczba akcjiRodzaj akcjiWartość nominalna akcji
8.Cel wsparcia
9.Proponowana cena emisyjna obejmowanych akcji
10.Proponowany termin objęcia akcji
11.Proponowany termin wniesienia wkładu (zapłaty za akcje)
12.Firma audytorska i biegły rewident badający sprawozdanie finansowe kasynazwanumer wpisu na listę firm audytorskich
imię i nazwiskonumer wpisu do rejestru biegłych rewidentów