Akty korporacyjne

PAN.2016.8.9

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2016
KANCLERZA PAN
z dnia 9 sierpnia 2016 roku
w sprawie określenia zadań operacyjnych i dysponenetów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572) postanawiam, co następuje:
1. W ramach planu finansowego Akademii na rok 2016 w części przypadającej do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:
1) w załączniku nr 1 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73010,
2) w załączniku nr 2 - zadania oraz dysponentów środków, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk w rozdziale 73095.
2. Dysponenci, o których mowa w ust. 1 oraz ich zastępcy dokonują czynności na podstawie i w granicach zakreślonych w imiennych pełnomocnictwach udzielonych przez Prezesa PAN i Kanclerza PAN.
3. Do zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych niniejszym zarządzeniem stosuje się odpowiednio procedury wprowadzone Zarządzeniem Nr 10/2011 Kancelrza PAN z dnia 25 sierpnia 2011 roku, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
5. W ramach kwoty 550.000 zł wyodrębnionej w załączniku nr 2 na zadania inwestycyjne zapanowano przedsięwzięcie pt. Rewitalizacja elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej budynku zabytkowego - siedziba Oddziału PAN w Krakowie przy ul. Świętego Jana 28".
6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Nr w systemie ERPWyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2016 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2016 r.z tego:Zobowiązania

na

31-12-2016 r.

DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes, Wiceprezesi, Kanclerz, Przewodniczący rad kuratorów ich zastępcy, Prezesi oddziałów)17 914,882 571 3042 576 4102152 829354 76368 81823 022
01-01wynagrodzenia2 1170152 1170152 117015
01-05Nagrody roczne, w tym ZFN15 233,2134 57835 81435 81416 470
02Członkowie PAN7 6741927 674 19217 7207 656 472Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN669,70105 600104 93065 60039 330Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN53 70053 70031 70022 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii528 604528 60410 400363 700154 504
05-01 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN255 704255 70410 40095 300150 004Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-1111 00011 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem
Teleinformatyki
05-12działalność upowszechniająca naukę5 0005 0005004 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)256 900256 900256 900Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN2 514,20835 150832 636101 3001 000394 850335 486
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN2 514,20446 700444 18650 00097 700296 486Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa26 00026 00026 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-07działalność upowszechniająca naukę99 15099 15051 3001 0007 85039 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)263 300263 300263 300Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych4 513,384168 5504164 037893 4509 500405 8002 855 287
07-01 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN4 513,381 066 3001 061 787329 7507 500192 750531 787Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-06działalność upowszechniająca naukę3 066 8503 066 850563 7002 000177 6502 323 500Dyrektor Biura Upowszechniania ł Promocji Nauki
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)35 40035 40035 400Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN558,34931 900931 900193 0001 400366 968370 532558
08-01 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN177 500177 50043 0001 400125 1008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-09działalność upowszechniająca naukę679 000679 000150 000167 000362 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN558,3464 40064 40063 868532558Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce95 00095 00068 5001 5002 00023 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej3 0003 0003002 700Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11Działalność Akademii Młodych Uczonych100 000100 0004 00040 00056 000
11-01zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN20 00020 0003 00017 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-02działalność upowszechniająca naukę80 00080 0004 00037 00039 000Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301026170,5017 067 00017 064 4092 152 8291 270 650368 1631 688 63811 584 12923 580.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Nr w systemie ERPWyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2016 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2016 r. w ujęciu KASOWYMPlan kosztów na 2016 r.z tego:DYSPONENT
Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia bezosobowePochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe kosztyZobowiązania na

31-12-2016 r.

DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN878 283,6720 608 00020 736 73511 604 504578 4002 122 2635 643 773787 7951 007 018
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN816 120,0814 062 80014 237 54411 604 5042 108 56325 200499 277990 864
01-01wynagrodzenia800,0210 725 75310 724 95310 724 953
01-08Nagrody roczne, w tym ZFN687 967,96735 560879 551879 551879 551
02Podnoszenie kwalifkacji197800197 800140 00057 800
02-01szkolenia i warsztaty135 800135 80078 00057 800Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej62 00062 00062 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów2 888,392 381 8002 381 80028 0003 1002 346 5824 1182 888Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności5 514,05246 000246 000246 0005 514
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki2 715,71151 000151 000151 0002 716Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe2 798,3495 00095 00095 0002 798Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów, wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług168 400168 400161 4007 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)1 146,05207 000207 000187 00020 0001 146Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi106 000106 000106 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa76 00076 00076 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne30 00030 00030 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją948,10654 000654 000642 00012 000948Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie5 658,00671 000671 00039 0005 000627 0005 658Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii46 009,00910 000863 991285 000578 991Kanclerz PAN
12Zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę900 000900 000220 6004 400660 50014 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ1 780,003 470 0003 468 22050 0003 418 220Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE550 000Kanclerz PAN
14-02§ 656 inwestycje budowlane550 000
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ103 200103 2005 8001 2002910067 100Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

880 063,6724 628 00024 204 95511 604 504578 4002 122 2635 693 7734 206 0151 007 018