Akt korporacyjny

Radc.2018.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 284/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia wzoru sprawozdania z wizytacji radcy prawnego, przeprowadzonej w ramach oceny pracownika na podstawie odrębnych przepisów

Na postawie § 13 ust 5 uchwały Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. - Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór sprawozdania z wizytacji radcy prawnego przeprowadzonej w ramach oceny okresowej pracownika na podstawie odrębnych przepisów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

SPRAWOZDANIE

z wizytacji przeprowadzonej w .................. w celu dokonania oceny wykonywania zawodu przez radcę prawnego Panią/Pana

I. 

Podstawy przeprowadzenia wizytacji

W związku z wystąpieniem ......... (oznaczenie kierownika jednostki organizacyjnej występującej o przeprowadzenie wizytacji radcy prawnego) z dnia ............. r,, w ramach nadzoru nad należytym i zgodnym z ustawą

o radcach prawnych oraz zasadami etyki radcy prawnego wykonywaniem zawodu radcy prawnego, przeprowadzono wizytację i dokonano oceny wykonywania zawodu przez Panią/Pana ....................................................................................................................................

Wizytację Pani/Pana ....................................................................................................................

zatrudnionej/zatrudnionego w .................... (nazwa jednostki organizacyjnej zatrudniającej wizytowanego radcę prawnego), przeprowadził Wizytator .................. Zespołu Wizytatorów w ................ radca prawny ........................... na podstawie:

- art. 16 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.)

- uchwały nr 112/VII/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. Krajowej Rady Radców Prawnych - Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów (dalej: Regulamin),

- upoważnienia Dziekana Rady OIRP w ................ wydanego na podstawie § 9 ust. 1 Regulaminu.

II. 

Uwagi ogólne

Wizytację rozpoczęto od rozmowy z ................................. (zaleca się, aby

Wizytator przeprowadził rozmowę z bezpośrednim przełożonym/zwierzchnikiem wizytowanego radcy prawnego, np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta, Prezes Zarządu, Dyrektor lub co najmniej Koordynator Zespołu Radców Prawnych).

Organizacja obsługi prawnej w .................. jest uregulowana przepisami ................................ (należy wskazać wewnętrzne regulacje odnoszące się do tego zagadnienia).

W jednostce organizacyjnej zatrudniającej wizytowanego radcę prawnego obsługa prawna świadczona jest przez ........................ radców prawnych, zatrudnionych w ............................. (nazwa komórki organizacyjne, np. Biurze Obsługi Prawnej, Wydział Prawny) podporządkowanym organizacyjnie ............................................................................................

Funkcję koordynatora w Biurze/Wydziale Obsługi Prawnej pełni radca prawny

Pani/Pan ............................... Obsługę kancelaryjną Biura/Wydziału wykonuje pracownik administracyjny.

III. 

Ocena wykonywania zawodu przez radcę prawnego Panią/Pana

..............................................................................................

Radca prawny Pani/Pan została/został wpisana/y na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w ............... w ........... r. pod Nr ................ W................................. zatrudniona/y jest od ................ r. w pełnym/niepełnym wymiarze czasu pracy. Szczegółowy zakres obowiązków Pani/Pana określa zakres czynności z dnia r. Radca prawny Pan/Pan świadczy pomoc prawną dla następujących komórek organizacyjnych zatrudniającej jednostki (należy wskazać te komórki/wydziały - w zależności od realiów konkretnej wizytacji):

1) .....................................................,

2) .....................................................,

3) .....................................................,

(Opis wybranych opinii prawnych i prowadzonych spraw sądowych przez wizytowanego radcę prawnego.

W ............................. r. Pan/Pan sporządził/ła ................................ pisemnych opinii prawnych.

W trakcie wizytacji zapoznano się z losowo wybranymi opiniami, m. in.:

1) opinią z dnia ............................................ r.

w sprawie ............................................................................................................................. ,

2) opinią z dnia ............................................ r.

w sprawie ............................................................................................................................. ,

3) opinią z dnia ............................................ r.

w sprawie ............................................................................................................................. ,

W ramach czynności zawodowych radca prawny Pani/Pan .............. występowała/występował przed sądami jako pełnomocnik procesowy .................................................................................

W .......................... r. występowała w ..........................................-u sprawach/procesach.

W trakcie wizytacji zapoznano się z losowo wybranymi sprawami sądowymi, a to:

1) sprawą z powództwa ............................. przeciwko .......................... (sygn. akt),

2) sprawą z powództwa ............................. przeciwko .......................... (sygn. akt),

3) sprawą z powództwa ............................. przeciwko .......................... (sygn. akt),

Pani/Pan .................... podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w szkoleniach organizowanych przez OIRP w ...............................................

IV. 

Wnioski Wizytatora

Wyniki wizytacji upoważniają do konkluzji, że:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Przeprowadzona wizytacja upoważnia Wizytatora do wyrażenia pozytywnej/negatywnej opinii o pracy zawodowej radcy prawnego Pani/Pana

V. 

Inne uwagi wizytatora

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sprawozdanie sporządzono w 3 (4)* jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Kierownik Jednostki Organizacyjnej zatrudniającej wizytowanego radcę prawnego

2. Radca Prawny Pani/Pan

3. Dziekan Rady OIRP w ...................................................

4. Krajowy Zespół Wizytatorów.

______________

* dotyczy wizytacji przeprowadzanych przez wizytatorów Krajowego Zespołu Wizytatorów.