Określenie wysokości stawki opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.

Akty korporacyjne

BFGwa.2016.6.15

Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 37/2016
Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 14a - 14b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm. 1 ) Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - w wysokości 0,01975% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożności owych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), obliczonej według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm. 2 ).
2.
Podstawę naliczenia kwoty opłaty ostrożnościowej na III kwartał 2016 roku stanowi łączna kwota ekspozycji na ryzyko, określona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożności owych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), obliczona według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i ustawy - Prawo bankowe, według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.
3.
Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania wnoszą opłatę ostrożnościową na III kwartał 2016 roku w terminie do dnia 4 sierpnia 2016 r.
§  2.
1.
Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania będące w dniu 1 lipca 2016 roku uczestnikami systemu ochrony, w rozumieniu art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2015 r. poz. 2170 oraz z 2016 r. poz. 381), nie wnoszą opłaty ostrożnościowej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na III kwartał 2016 roku.
2.
Banki, które w III kwartale 2016 roku przestały należeć do systemu ochrony, są obowiązane wnieść opłatę ostrożnościową na III kwartał 2016 roku.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381, 615.
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978,1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854 i 1864 oraz z 2016 r. poz. 615.