Określenie wysokości stawki obowiązkowej opłaty na II kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania.

Akty korporacyjne

BFGwa.2016.3.23

Akt nieoceniany
Wersja od: 23 marca 2016 r.

UCHWAŁA Nr 18/2016
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 23 marca 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty na II kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 13 ust. 1 - 1b i ust. 3 oraz art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1866 z późn. zm. 1 ), w związku z art. 3 ustawy z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 381), Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co następuje:
§  1.
1.
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa stawkę obowiązkowej opłaty na II kwartał 2016 roku wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania - w wysokości 0,04175% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko, określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożności owych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), obliczonej według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 poz. 128 z późn. zm. 2 ).
2.
Podstawę naliczenia kwoty obowiązkowej opłaty na II kwartał 2016 roku stanowi łączna kwota ekspozycji na ryzyko, określona w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożności owych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), obliczona według zasad określonych na podstawie przepisów tego rozporządzenia i ustawy - Prawo bankowe, według stanu na dzień 31 marca 2016 r.
3.
Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania wnoszą obowiązkową opłatę na II kwartał 2016 roku w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r.
§  2.
1.
Podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania będące w dniu 1 kwietnia 2016 roku uczestnikami systemu ochrony, w rozumieniu art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2015 r. poz. 2170 oraz z 2016 r. poz. 381), wnoszą obowiązkową opłatę na II kwartał 2016 roku na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wysokości 50% kwoty ustalonej zgodnie z § 1 ust. 1 i 2.
2.
Bank Gospodarstwa Krajowego wnosi obowiązkową opłatę na II kwartał 2016 roku naliczoną z zastosowaniem połowy stawki, o której mowa w § 1 ust. 1.
§  3.
1.
Opłaty roczne, wniesione zgodnie z uchwałą nr 25/2015 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawki obowiązkowej opłaty rocznej na 2016 rok wnoszonej na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez podmioty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania, zostają zaliczone na poczet należnych opłat obowiązkowych za II kwartał 2016 r.
2.
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, do dnia 22 kwietnia 2016 roku, zwraca podmiotom objętym obowiązkowym systemem gwarantowania różnicę pomiędzy wniesionymi opłatami rocznymi, a należnymi obowiązkowymi opłatami za I i II kwartał 2016 r., bez odsetek.
§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166, 1513 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 381).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854 i 1864.