Akty korporacyjne

Podat.2006.6.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 czerwca 2006 r.

UCHWAŁA Nr 662/2006
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7.06.2006 r.
w sprawie określenia terminu zgłaszania do Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych przez zainteresowane osoby kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie uchwały nr 15/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w związku z § 3 ust. 3 uchwały nr 2/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie określenia kryteriów, na podstawie których wysuwane będą kandydatury na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, stanowi się co następuje:
§  1.
1. Osoby zainteresowane kandydowaniem do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego obowiązane są przedłożyć Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w terminie do dnia 7 lipca 2006 r., dokumenty lub oświadczenia o spełnieniu kryteriów wymienionych w § 2 ust. 2 uchwały nr 2/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2002 r. oraz pisemną zgodę na kandydowanie.
2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, przedkładane są Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.