Określenie terminu zgłaszania do Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych przez zainteresowane osoby kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego.

Akty korporacyjne

Podat.2002.3.13

Akt nieoceniany
Wersja od: 13 marca 2002 r.

UCHWAŁA Nr 14/2002
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 13 marca 2002 r.
w sprawie określenia terminu zgłaszania do Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych przez zainteresowane osoby kandydatów na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie uchwały Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w związku z § 3 ust. 3 uchwały nr 2/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie określenia kryteriów, na podstawie których wysuwane będą kandydatury na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego, stanowi się co następuje:
§  1.
1.
Osoby zainteresowane kandydowaniem do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw Doradztwa Podatkowego obowiązane są przedłożyć Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w terminie do 15 kwietnia 2002 r., dokumenty lub oświadczenia o spełnieniu kryteriów wymienionych w § 2 ust. 2 uchwały nr 2/2002 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 lutego 2002 r. oraz pisemną zgodę na kandydowanie.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, przedkładane są Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia