PAN.2017.8.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101/2017
KANCLERZA PAN
z dnia 8 sierpnia 2017 roku
w sprawie określenia planu zadań operacyjnych i dysponentów środków na szczeblu centralnym w ramach planu finansowego Akademii na rok 2017

Na podstawie art. 24 ust.l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) oraz w związku z postanowieniem zawartym w części I ust. 2 w załączniku do decyzji nr 40/2016 Prezesa PAN z dnia 14 paździenika 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady realizacji planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na szczeblu centralnym, zmienionej decyzją Nr 22/2017 z dnia 23 marca 2017 r. i decyzją Nr 30/2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. ustalam, co następuje:
1. W ramach planu finansowego Akademii na rok 2017 w części przypadającej do realizacji na szczeblu centralnym - ustalam wykaz zaplanowanych zadań operacyjnych w podziale na źródła finansowania:
1) w załączniku nr 1 - zadania, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, w rozdziale 73010 oraz dysponentów tych środków,
2) w załączniku nr 2 - zadania, które podlegają rozliczeniu w ciężar dotacji zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk, w rozdziale 73095 oraz dysponentów tych środków,
3) w załączniku nr 3 - zadania, które podlegają rozliczeniu w ciężar środków pozabudżetowych Akademii oraz dysponentów tych środków.
2. Dysponent środków może samodzielnie dokonywać przemieszczeń środków pomiędzy poszczególnymi zadaniami operacyjnymi leżącymi w jego gestii wyłącznie w sytuacji gdy operacja ta nie wymaga korekty łącznego planu finansowego określonego dla zmienianych pozycji lub kwot wyodrębnionych przez Prezesa PAN na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą. Dysponent informuje Biuro Finansów i Budżetu o dokonanych zmianach, celem uaktualnienia planu zadań operacyjnych w systemie informatycznym.
3. Kontrola celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków następuje przy wykorzystaniu informatycznego systemu ERP.
4. Dokonywanie zmian w ciągu roku budżetowego w wykazie zaplanowanych zadań opercyjnych następuje przy wykorzystaniu formularzy, których wzory określają załączniki nr 4 - 8 do zarządzenia.
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

Komórki organizacyjne Kancelarii PAN

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73010 - (w zł)

Pozycja

(nr w systemie ERP)

WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 rok w ujęciu KASOWYMz tego:Planowane

zobowiązania

na

31-12-2017 r.

DYSPONENT
Plan kosztów na 2017 r.Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ ORGANÓW AKADEMII I KORPORACJI UCZONYCH, z tego:31 507,6613 959 00013 955 6802 156 044492 150378 1321 376 7709 552 58428 188,00
01Koszty związane z zatrudnieniem Kierownictwa PAN (Prezes. Wiceprezesi. Kanclerz. Przewodniczący red kuratorów ich zastępcy. Prezesi oddziałów)26 094,842 592 0002 593 0942 156 044368 23268 81827 188
01-01wynagrodzenia2 132 9252 132 9252 132 925Kanclerz PAN
01-02.01-03.

01-05

składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN26 094,84390 257391 35123 119368 23227 188
02Członkowie PAN8 243 2808 243 28015 2008 228 080Kanclerz PAN
03Organizacja Zgromadzeń Ogólnych PAN15,0090 00089 98560 00029 985Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
04Organizacja posiedzeń Prezydium PAN70 00070 00038 00032 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii618 200618 200413 200205 000
05-01 do 10zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN310 200310 200105 200205 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
05-11zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
05-13koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)297 000297 000297 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Działalność wydziałów PAN1 517,70849 520848 00250 000392 000406 002
06-01 do 03zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN1 517,70555 520554 00250 00098 000406 002Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
06-06zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa26 00026 00026 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
06-08koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)268 000268 000268 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych2 587,601 096 0001 093 412330 1507 500222 350533 412
07-01 do 04zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN2 587,601 060 0001 057 412330 1507 500186 350533 412Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-07koszty utrzymania siedziby PAN w PKiN (czynsz)36 00036 00036 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
08Działalność oddziałów PAN1 292,52266 000265 70743 0001 400212 7208 5871 000
08-01 do 05zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN168 000168 00043 0001 400. 115 6008 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
08-08zakup usług telekomunikacyjnych, telefonia komórkowa11 00011 00011 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
08-10koszty utrzymania siedzib oddziałów PAN1 292,5287 00086 70786 1205871 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
09Działalność Komisji do Spraw Etyki w Nauce95 00095 00069 0001 0002 00023 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
10Działalność Komisji Rewizyjnej3 0003 0003002 700Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
11-01Działalność Akademii Młodych Uczonych - zadania obsługiwane przez Gabinet Prezesa PAN36 00036 00021 00015 000
WYODRĘBNIONE ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ, z tego:1 270,533 930 0003 928 729834 60020 400474 5002 599 229
05-12Działalność Prezesa, Wiceprezesów oraz Kanclerza Akademii - działalność upowszechnaiająca naukę282 600,00282 60091 60083 500107 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
06-07Działalność wydziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę102 000102 00039 0003 00018 00042 000
07-06Działalność komitetów naukowych, problemowych i narodowych - działalność upowszechniająca naukę770,532 802 4002 801 629550 00014 400188 0002 049 229
08-09Działalność oddziałów PAN - działalność upowszechniająca naukę500,00663 000662 500150 0003 000148 000361 500
11-02Działalność Akademii Młodych Uczonych - działalność upowszechniająca naukę80 00080 0004 00037 00039 000
RAZEM DOTACJA PODMIOTOWA W ROZDZIALE 7301032 778,1917 889 00017 884 4092 156 0441 326 750398 5321 851 27012 151 81328 188
Warszawa, 8 sierpnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZADANIA OPERACYJNE REALIZOWANE CENTRALNIE - FINANSOWANE Z DOTACJI w rozdz. 73095 - (w zł)

Pozycja (nr w systemie ERP)WyszczególnienieZobowiązania

na

01-01-2017 r.

Wydatki rozliczane w ciężar dotacji uwzględnione w planie na 2017 r. w ujęciu KASOWYMz tego:Wydatki

majątkowe

Planowane

zobowiązania

na

31-12-2017 r.

DYSPONENT
Plan kosztów na 2017 r.Wynagrodzenia osobowe + ZFNWynagrodzenia

bezosobowe

Pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP)Zakup towarów i usługPozostałe koszty
DZIAŁALNOŚĆ KANCELARII PAN877 537,6819 846 00020 044 73711 840 50279 0002 159 4115 225 136740 6881 076 275
01Koszty związane z zatrudnieniem pracowników Kancelarii PAN808 016,6414 227 00014 484 18811 840 5022 150 41125 000468 2751 065 205
01-01wynagrodzenia0.0410 949 49010 949 49010 949 490Kanclerz PAN
01-02.01-03,składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy + ZFN681 623,82681 624891 012891 012891 012
02Podnoszenie kwalifkacji199 000199 000142 00057 000
02-01szkolenia i warsztaty135 000135 00078 00057 000Kanclerz PAN
02-02zakup literatury fachowej i prasy codziennej64 00064 00064 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
03Koszty bieżące dotyczące siedziby Akademii (PKiN) oraz jej oddziałów9116,052 482 0002 480 88429 0003 0002 444 4714 4138 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
04Zabezpieczenie łączności2 070,00246 000246 000246 0002 070
04-01 do 03zadania realizowane przez Zespół Teleinformatyki2 070,00151 000151 000151 0002 070Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
04-04opłaty pocztowe95 00095 00095 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
05Zakup materiałów,wyposażenia biurowego, akcesoriów administracyjnych i innych drobnych usług231 600231 600223 6008 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
06Zabezpieczenie bieżącej obsługi transportowej Akademii (bez kosztów osobowych kierowców, utrzymanie i eksploatacja taboru samochodowego)548,99189 400189 851169 85120 0001 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Gospodarczym
07Nadzór nad mieniem Akademii i jej jednostkami organizacyjnymi106 000106 000106 000
07-01 do 02podróże krajowe monitorowane przez Gabinet Prezesa76 00076 00076 000Dyrektor Gabinetu Prezesa PAN
07-03podróże służbowe zagraniczne30 00030 00030 000Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
09Informatyzacja Akademii w związku z konsolidacją854 000854 000842 00012 000Naczelnik Działu kierujący Zespołem Teleinformatyki
10Zlecanie osobom trzecim (w tym firmom prawniczym) wykonania usług oraz wsparcie eksperckie650 000650 00045 0005 000600 000Kanclerz PAN
11Inne zadania niewyspecyfikowane wyżej podejmowane z inicjatywy Kanclerza Akademii57 786,00558 000500 214500 214Kanclerz PAN
15BIURO d.s. DOSKONAŁOŚCI NAUKOWEJ103 000103 0005 0001 00032 00065 000Dyrektor Biura d.s. Doskonałości Naukowej
12ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI UPOWSZECHNIAJĄCEJ NAUKĘ1 230 0001 230 000265 4009 600940 50014 500Dyrektor Biura Upowszechniania i Promocji Nauki
13FINANSOWANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ Z ZAGRANICĄ3 923,493 470 0003 466 07750 0003 416 077Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
14DOTACJA CELOWA NA INWESTYCJE400 000400 000Kanclerz PAN
14-01§ 622 zakupy inwestycyjne

Zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania

400 000400 000
RAZEM DOTACJE W ROZDZIALE 73095

(bez instytutów międzynarodowych)

881 461,1724 946 00024 740 81411 840 502344 4002169 0116 215 6364171 265400 0001 076 275
Warszawa, 8 sierpnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN FINANSOWYDZIAŁALNOŚCI POZABUDŻETOWEJ AKADEMII - REALIZOWANY CENTRALNIE (w zł)

grafika

Warszawa. 8 sierpnia 2017 roku

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o zwiększenie poziomu finansowania/przyjęcie do finansowania budżetowego nowego tytułu2 oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie dodatkowych środków w wysokości ............... PLN, w planie wydatków ujętych w rozdziale 730.... w §........... w pozycji3 .................................planu zadań operacyjnych, na pokrycie płatności w roku bieżącym .......................................... .

2. Wnioskuję równolegle2 o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20......:

Lp.WyszczególnieniePLAN

na rok 20....

Przewidywane wykonanie4

w roku 20....

Wnioskowane

zmiany

WNIOSKOWANY

PLAN

na rok 20...

po zmianach

1Dotacja budżetowa
2Stan zobowiązań na początek roku
3Koszty ogółem
z tego: wynagrodzenia ...........................
pochodne od wynagrodzeń
zakup towarów i usług
pozostałe koszty
4Wydatki majątkowe
5Stan zobowiązań na koniec roku

3. Uzasadnienie celowości:

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

Opinia ...........................................................................................................................................

_____________________________

1 wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

2 niepotrzebne skreślić

3 symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

4 w kwotach nieprzekraczających obowiązującego planu

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Warszawa, dnia.................. 20..... roku

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli

Realizacji Budżetu

w Kancelarii PAN

o dokonanych zmianach w planie zadań operacyjnych

1. Uprzejmie informuję o dokonanych niezbędnych zmianach w planie zadań operacyjnych w rozdziale 730.... dla których zostałem/am3 ustanowiony/a3 dysponentem (specyfikacja stosownie do potrzeb):

1) pozycja2 .................... zmniejszenie/zwiększenie3 o kwotę ................... PLN,

2) pozycja2 .................... zmniejszenie/zwiększenie3 o kwotę ................... PLN,

3) pozycja2 .................... zmniejszenie/zwiększenie3 o kwotę ................... PLN.

2. W wyniku przemieszczenia środków opisanych w ust. 1 plan finansowy na rok 20......: po zmianach dla w/w zadań operacyjnych przedstawia się następująco:

Lp-WyszczególnienieŁĄCZNY

PLAN

FINANSOWY

z tego: dla zadaniadla zadaniadla zadania
1Dotacja budżetowa
2Stan zobowiązań na początek roku
3Koszty ogółem
z tego: wynagrodzenia ...........................
pochodne od wynagrodzeń
zakup towarów i usług
pozostałe koszty
4Stan zobowiązań na koniec roku

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

_________________________________

1 wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

2 symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

3 niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o przewidywanych oszczędnościach w ramach finansowania budżetowego

oraz o skutkach w planie finansowym

1. Zgłaszam oszczędności w wysokości ............... PLN, w planie wydatków ujętych w rozdziale 730.... w §........... w pozycji2 .............................................. planu zadań operacyjnych ustalonego przez Kanclerza Akademii.

2. Równolegle wnioskuję o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20......:

Lp.WyszczególnieniePLAN

na rok 20....

Przewidywane wykonanie w roku 20Wnioskowane

zmiany

WNIOSKOWANY

PLAN

na rok 20... po zmianach

1Dotacja budżetowa
2Stan zobowiązań na początek roku
3Koszty ogółem
z tego: wynagrodzenia ............................
pochodne od wynagrodzeń
zakup towarów i usług
pozostałe koszty
4Wydatki majątkowe
5Stan zobowiązań na koniec roku

3. Krótkie uzasadnienie:

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

Opinia ...........................................................................................................................................

_____________________________

1 wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

2 symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o zwiększenie poziomu finansowania/o przyjęcie do finansowania nowego tytułu2

ze środków pozabudżetowych Akademii

w pozycji3 ..............................................................................planu zadań operacyjnych

oraz o dokonanie zmiany w planie finansowym

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie w w/w pozycji planu zadań operacyjnych dodatkowej sumy ............... PLN obejmującej planowane koszty ........................................

....................................................... Źródłem sfinansowania będą środki...............................

......................................................................................

2. Wnioskuję równolegle2 o zmianę w następujących pozycjach planu finansowego na rok 20......:

Lp.WyszczególnieniePLAN

na rok 20....

Wnioskowane

zmiany

WNIOSKOWANY PLAN

na rok 20...

po zmianach

1Przychody
2Stan zobowiązań na początek roku
3Koszty ogółem
z tego: wynagrodzenia bezosobowe
pochodne od wynagrodzeń
zakup towarów i usług
pozostałe koszty
4Wydatki majątkowe
5Stan zobowiązań na koniec roku

3. Uzasadnienie celowości:

............................................

pieczątka i podpis dysponenta

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu ...........................20...... roku;

Opinia ...........................................................................................................................................

_____________________________

1 wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

2 niepotrzebne skreślić

3 symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN

ZAŁĄCZNIK Nr  8

Warszawa, dnia.............. 20..... roku

Pan

..................................

Kanclerz

Polskiej Akademii Nauk

o powstałych odsetkach od przeterminowanych zobowiązań

1. Uprzejmie informuję, że w powierzonym mi przez Pana Kanclerza obszarze działalności (w pozycji2 ................................................planu zadań operacyjnych) zaistniała konieczność uregulowania odsetek w wysokości .................. PLN, naliczonych przez kontrahenta od przeterminowanych zobowiązań na kwotę ................. PLN, z tytułu ................................................................................................................................................

2. Przyczyna naliczenia odsetek:

3. Proponowane źródło sfinansowania naliczonych odsetek:

.............................................

pieczątka i podpis dysponenta

4. Potwierdzam wpływ do PAN dokumentów zawierających obciążenia opisane w pkt. 1.

Warszawa, dnia ............ 20...... r. ....................................................

Główny Księgowy

Polskiej Akademii Nauk

Biuro Finansów i Budżetu

Dział Planowania i Kontroli Realizacji Budżetu

Wpłynęło w dniu .........................20....... roku.

_________________________________

1 wstawić odpowiedni skrót dysponenta: K, GP, BWZ, BOM, ZG, ZT, DUN ...

2 symbol (ERP) i pełna nazwa zadania zgodnie z właściwym zarządzeniem Kanclerza PAN