Akty korporacyjne

Radc.2016.11.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 listopada 2016 r.

UCHWAŁA Nr 2/X/2016
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 19 listopada 2016 r.
w sprawie określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

Na podstawie § 32 ust. 1 uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, po zapoznaniu się z opinią Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, uchwala się, co następuje:
§  1. Liczbę zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego określa się na 10 osób.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.