BFGwa.2018.2.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 11/2018
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas na 2018 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty

Na podstawie z art. 301 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 303 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937 i 2491) ("ustawa") oraz § 8 ust. 1 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 203), Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa łączną kwotę składek na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas, o której mowa w art. 301 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2018 r. w wysokości 1.090.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
2.  Kasy wnoszą składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji kas należne za 2018 r. w terminie do dnia 19 lipca 2018 r.
3.  Maksymalny udział składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty wynosi 30% należnej składki.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.