Akty korporacyjne

BFGwa.2017.2.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 lutego 2017 r.

UCHWAŁA Nr 16/2017
RADY BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2017 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty

Na podstawie art. 293 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 303 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996 i 1997) ("ustawa") oraz § 8 ust. 1 statutu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. poz. 203), Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego uchwala, co następuje:
§  1. 
1.  Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego określa łączną kwotę składek na fundusz gwarancyjny kas, o której mowa w art. 293 ust. 1 pkt 2 ustawy, na 2017 r. w wysokości 34.000.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych);
2.  Kasy objęte obowiązkowym systemem gwarantowania wnoszą składki należne za:
- I kwartał 2017 roku - w terminie do dnia 30 marca 2017 r.,
- II kwartał 2017 roku - w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.,
- III kwartał 2017 roku - w terminie do dnia 22 września 2017 r.,
- IV kwartał 2017 roku - w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r.
3.  Maksymalny udział składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty wynosi 30 % należnej składki.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.