Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 389/X/2018
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
z dnia 8 grudnia 20l8r
w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019

Na podstawie § 30 ust. 3b Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się zbiory pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie w sprawie zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019

Ogłasza się zbiory pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019:

1. Dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:

- pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);

- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (52 pytań);

2. Dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:

- pytania z zakresu prawa gospodarczego (246 pytań);

3. Dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:

- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);

- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytań);

- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).