Akt korporacyjny

Radc.2017.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 156/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Na podstawie § 30 ust. 3a Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1. 
1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza zbiory pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018 przygotowane przez Zespół do opracowania zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018 powołany uchwałą Nr 98/X/2017 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 sierpnia 2017 r.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

Ogłoszenie w sprawie zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018

Ogłasza się zbiory pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2018:
1. dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji, obejmujący:

- pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);

- pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (53 pytania);

2. dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji, obejmujący:

- pytania z zakresu prawa gospodarczego (258 pytań);

3. dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji, obejmujący:

- pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);

- pytania z zakresu etyki radcy prawnego (97 pytań);

- pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).