Radc.2018.12.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 390/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 8 grudnia 20l8r
w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019

Na podstawie § lb ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, uchwala się, co następuje:
§  1.  Ogłasza się wykaz aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH, KTÓRYCH ZNAJOMOŚĆ JEST WYMAGANA OD APLIKANTA NA ZAJĘCIACH Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I STANOWI O ZAKRESIE OBOWIĄZUJĄCYM NA KOLOKWIACH W ROKU SZKOLENIOWYM 2019

ROK APLIKACJI RADCOWSKIEJ

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

5. Opublikowane na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych uchwały:

a) Kodeks Etyki Radcy Prawnego,

b) Uchwała Nr 34/VII/2008 KRRP z dnia 26 września 2008 w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 273/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.),

c) Uchwała Nr 90/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 294/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej),

d) Uchwała Nr 94/IX/2015 KRRP z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu radcy prawnego,

e) Uchwała Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu - ze zmianami,

f) Uchwała Nr 103/IX/2015 KRRP z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 295/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku),

g) Uchwała Nr 17/VII/2008 KRRP z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie udziału radców prawnych w rankingach prawniczych,

h) Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 275/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.),

i) Uchwała Nr 152/VII/2010 KRRP z dnia 15 października 2010 r. w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw z urzędu (tekst jednolity: Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r.),

j) Uchwała Nr 51 /VI/2004 KRRP z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie Regulaminu dotyczącego zasad współdziałania radcy prawnego z prawnikiem zagranicznym reprezentującym klienta w postępowaniu, w którym zgodnie z obowiązującymi przepisami wymagane jest, aby strona była reprezentowana przez radcę prawnego lub adwokata,

k) Uchwała Nr 594/V/2003 KRRP z dnia 9 września 2003 r. w sprawie stanowiska KRRP odnośnie zwalniania radców prawnych z obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej,

l) Uchwała Nr 112/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. - Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów - ze zmianami (tekst jednolity Uchwała nr 164/X/2018 Prezydium KRRP z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów),

m) Uchwała Nr 7/VIII/2010 KRRP z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 125/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych),

n) Uchwała Nr 98/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych (tekst jednolity: Uchwała nr 84/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych),

o) Regulamin funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 99/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 83/X/2017 Prezydium KRRP z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania sądów dyscyplinarnych samorządu radców prawnych),

p) Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiący załącznik do Uchwały nr 97/IX/2015 KRRP z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy - ze zmianami (tekst jednolity: Uchwała nr 278/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

6. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

8. Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze.

9. Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

10. Ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przez Trybunałem Konstytucyjnym

11. Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu.

12. Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich.

13. Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze.

14. Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

15. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych.

16. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

17. Ustawa z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

19. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

20. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. ~ Prawo wekslowe.

21. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

22. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

23. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

24. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

25. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

26. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

28. Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 roku o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział I i II).

29. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

30. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

31. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

32. Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

33. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych.

34. Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty.

35. Rozporządzenie (WE) nr 861/2007ParlamentuEuropejskiegoiRadyzdnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń.

36. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.

37. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1393/2007 z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ("doręczanie dokumentów") oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000.

38. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami Państw Członkowskich w przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych.

39. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych ("Rzym II").

40. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych ("Rzym I").

41. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

42. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

43. Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.

44. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.

45. Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

46. Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 1974 r. w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1975 r. w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu.

49. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

50. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

51. Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

52. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych.

53. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

54. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

55. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

II 

ROK APLIKACJI RADCOWSKIEJ

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

3. Rozporządzenie (WE) nr 2201 /2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (rozdział I - zakres stosowania i definicję. II- jurysdykcja).

4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (rozdział I - zakres stosowania i definicje, rozdział II - jurysdykcja, rozdział III - prawo właściwej.

5. Konwencja dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzona w Hadze dnia 25 października 1980 r. (rozdział I - zakres stosowania konwencji, rozdział III - powrót dziecka).

6. Konwencja o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci z dnia 19 października 1996 r. (rozdział I - zakres stosowania konwencji, rozdział II - jurysdykcja, rozdział III - prawo właściwe).

7. Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz przywracaniu pieczy nad dzieckiem, sporządzona w Luksemburgu w dniu 20 maja 1980 r.

8. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

9. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy.

10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

11. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń.

12. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks kamy skarbowy.

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

14. Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym.

15. Ustawa z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

16. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

17. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

18. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

19. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

20. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.

21. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach.

22. Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

23. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

24. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń.

25. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczenia obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

26. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

27. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

28. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.

29. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

30. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

31. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2014 r., poz.964 ze zm.)

32. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

33. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - "RODO".

34. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

35. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

36. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

38. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

39. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

40. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe.

41. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

42. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

43. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej.

III 

ROK APLIKACJI RADCOWSKIEJ

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

2. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów.

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

5. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

6. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.

7. Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

8. Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych.

9. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

13. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

14. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

15. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

16. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

17. Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych.

18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

19. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych.

20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

22. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - art. 1-41 oraz art. 72-152.

23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

24. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

25. Dyrektywa 2006/112AVE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

26. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

27. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

28. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

29. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

30. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

31. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

32. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

33. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

34. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne.

35. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny.

36. Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej.

37. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

38. Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Protokół (nr 3) w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 741/2012 z dnia 11 sierpnia 2012 r. (Dz.U. L 228 z 23.8.2012, s. 1), art. 9 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Chorwacji oraz dostosowań w Traktacie o Unii Europejskiej, Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Dz.U. L 112 z 24.4.2012, s. 21), rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r. (Dz.U. L 341 z 24.12.2015, s. 14) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2016/1192 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie przekazania Sądowi właściwości do rozpoznawania w pierwszej instancji sporów między Unią Europejską a jej pracownikami (Dz.U. L 200 z 26.7.2016, s. 137).

39. Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz.U, L 265 z 29.9.2012 ze zm.).

40. Regulamin dodatkowy Trybunału Sprawiedliwości (Dz.U. L 32 z 1.02.2014, s. 37).

41. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności wraz z Protokołem Dodatkowym nr 14.

42. Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG.

43. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.