Radc.2018.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 165/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 10/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 25/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
2) uchwałą Nr 44/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
3) uchwałą Nr 47/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji Wyborczej;
4) uchwałą Nr 59/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu "Radca Prawny" oraz uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
5) uchwałą Nr 139/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
6) uchwałą Nr 10/IX/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
7) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
8) uchwałą Nr 65/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
9) uchwałą Nr 79/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
10) uchwałą Nr 63/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 10/VIII/2010

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 11 grudnia 2010 r.

w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

(TEKSY JEDNOLITY 1 )

Na podstawie § 42 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:

§  1. 
1.  2  Członkom Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Przewodniczącemu Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, Kierownikowi Ośrodka Badań Studiów i Legislacji, Kierownikowi Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Dyrektorowi Centrum Edukacji Prawnej oraz Dyrektorowi Centrum Mediacji Gospodarczej przysługuje miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe.
2.  Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do uchwały.
§  2. 
1.  Dieta przysługuje:
1) Sędziom Wyższego Sądu Dyscyplinarnego - za posiedzenie; przez posiedzenie rozumie się sprawy objęte wokandą danego dnia;
1a) Zastępcom Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego - za posiedzenie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym oraz Sądem Najwyższym, a także za przeprowadzone czynności zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o jego umorzeniu;
2) wizytatorom - za przeprowadzoną wizytację;
3) członkom komisji stałych, zespołów problemowych, Krajowej Komisji Wyborczej i Kapituły Funduszu Seniora - za posiedzenie;
4) członkom Komisji do spraw aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych - za wizytację i przedstawienie sprawozdania z wizytacji;
5) przedstawicielom samorządu radców prawnych w komitetach CCBE - za udział w posiedzeniu komitetu i sporządzenie sprawozdania z tego posiedzenia.
2.  Przewodniczącemu Wyższej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Kapituły Funduszu Seniora, Przewodniczącemu Krajowego Zespołu Wizytatorów oraz przewodniczącym komisji stałych i zespołów problemowych Krajowej Rady Radców Prawnych przysługuje stała dieta miesięczna.
3.  Wysokość diet, o których mowa w ust. 1, oraz stałych diet miesięcznych, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do uchwały.
§  2a.  W przypadku gdy dana osoba pełni jednocześnie więcej niż jedną funkcję, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 2, przysługuje jej jedno wynagrodzenie ryczałtowe albo dieta miesięczna, w kwocie najwyższej spośród wynagrodzeń ryczałtowych lub diet miesięcznych należnych z tytułu wykonywania tych funkcji.
§  3. 
1.  Osobom pełniącym funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osobom wykonującym zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych przysługują należności z tytułu podróży służbowej związanej z pełnieniem funkcji lub wykonywaniem zadań.
2.  3  Warunki oraz wysokość należności, o których mowa w ust. 1, ustala się stosując odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167), z zastrzeżeniem ust. 3-5.
3.  4  Zwrotowi podlegają koszty:
1) przejazdu środkami transportu kolejowego w przedziałach I i II klasy, w tym przedziałach z miejscami sypialnymi;
2) przejazdu posiadanym samochodem - w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr w kwocie 0,60 zł;
3) opłat za przejazd autostradami płatnymi;
4) opłat parkingowych oraz postojowych;
5) przelotu samolotem, w tym koszty dojazdu z i do portu lotniczego, do wysokości kosztów przejazdu własnym samochodem ustalanych w sposób, o którym mowa w pkt 2.
4.  5  uchylony
5.  Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Wiceprezesom Krajowej Rady Radców Prawnych, Sekretarzowi Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Skarbnikowi Krajowej Rady Radców Prawnych przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przejazdów taksówkami, jeżeli przejazd taksówką jest uzasadniony potrzebą wynikającą z wykonywania zadań lub pełnienia funkcji.
§  4.  Traci moc uchwała Nr 371/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie kosztów delegowania związanego z pełnieniem zadań samorządowych w Krajowej Radzie Radców Prawnych i jej organach.
§  5.  (pominięty)

Załącznik Nr  1

Wysokość wynagrodzeń osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych

Lp.PEŁNIONA FUNKCJAWYSOKOŚĆ

WYNAGRODZENIA

1.Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych15 000 zł
2.Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych7 500 zł
3.Sekretarz Krajowej Rady Radców Prawnych7 500 zł
4.Skarbnik Krajowej Rady Radców Prawnych7 500 zł
5.Członek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych3 500 zł
6.Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego4 500 zł
7.Główny Rzecznik Dyscyplinarny4 500 zł
8.Kierownik Ośrodka Badań Studiów i Legislacji4 800 zł
9.Kierownik Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych4 200 zł
10.Dyrektor Centrum Edukacji Prawnej4 200 zł
11. 6 Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej4 200 zł

Załącznik Nr  2

Wysokość przysługujących diet

Lp.PEŁNIONA FUNKCJAWYSOKOŚĆ DIETY
1.Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego1200 zł za posiedzenie
2.Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego1200 zł za posiedzenie przed WSD oraz Sądem Najwyższym, a także za przeprowadzone czynności zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o jego umorzeniu
3.Wizytator800 zł za przeprowadzoną wizytację
4.Członek komisji stałej, zespołu problemowego, Krajowej Komisji Wyborczej i Kapituły Funduszu Seniora200 zł za posiedzenie
5.Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej500 zł za posiedzenie
6.Zastępca Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej400 zł za posiedzenie
7.Członek Komisji do spraw aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych800 zł za wizytację i przedstawienie sprawozdania z wizytacji
8.Przedstawiciel samorządu radców prawnych w komitetach CCBE800 zł za udział i sporządzenie sprawozdania z posiedzenia komitetu CCBE
Wysokość stałych diet miesięcznych
Lp.PEŁNIONA FUNKCJAWYSOKOŚĆ STAŁEJ DIETY MIESIĘCZNEJ
1.Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej2 500 zł
2.Przewodniczący Kraj owego Zespołu Wizytatorów2 000 zł
3.Przewodniczący Kapituły Funduszu Seniora3 000 zł
4.Przewodniczący komisji stałej3 000 zł
5.Przewodniczący zespołu problemowego za okres wykonywanego zadania2 000 zł
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 25/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

2) uchwałą Nr 44/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

3) uchwałą Nr 47/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. w sprawie powołania Krajowej Komisji Wyborczej;

4) uchwałą Nr 59/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 21 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu "Radca Prawny" oraz uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

5) uchwałą Nr 139/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

6) uchwałą Nr 10/IX/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

7) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

8) uchwałą Nr 65/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

9) uchwałą Nr 79/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

10) uchwałą Nr 63/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych.

2 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 79/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 grudnia 2014 r. zmieniającej uchwalę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych, która weszła w życie z dniem podjęcia.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 63/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych, która weszła w życie z dniem podjęcia
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
5 Przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
6 Dodany przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.