Radc.2018.2.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 203/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu uwzględniający zmiany wprowadzone: wprowadzone:
1) uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;
2) uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;
3) uchwałą Nr 5/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;
4) uchwałą Nr 6/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 10/2010

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

z dnia 6 listopada 2010 r.

w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu

(TEKST JEDNOLITY 1 )

Na podstawie art. 57 pkt 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) uchwala się, co następuje:

ROZDZIAŁ  I

PRZEPISY OGÓLNE I WSPÓLNE DOTYCZĄCE WYBORÓW

§  1. 
1.  Uchwała określa zasady przeprowadzania wyborów:
1) do Krajowej Rady Radców Prawnych;
2) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych;
3) do Wyższej Komisji Rewizyjnej;
4) do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
6) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych;
7) do rady okręgowej izby radców prawnych;
8) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych;
9) do okręgowej komisji rewizyjnej;
10) do okręgowego sądu dyscyplinarnego;
11) rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych;
12) delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych.
2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) organach - rozumie się przez to podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12;
2) wyborach bez dodatkowego określenia - rozumie się przez to wybory organów i osób, o których mowa w ust. 1.
§  2.  Wybory przeprowadzane są podczas:
1) zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów okręgowej izby radców prawnych, zwanych dalej "zebraniami rejonowymi";
2) zgromadzeń okręgowych izb radców prawnych, zwanych dalej "zgromadzeniami okręgowych izb";
3) Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
§  3. 
1.  Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze):
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) do Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) do Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

- przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, radcom prawnym - delegatom na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

2.  Prawo wybierania:
1) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanej dalej "ustawą",
2) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4) do rady okręgowej izby radców prawnych,
5) do okręgowej komisji rewizyjnej,
6) do okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7) rzecznika dyscyplinarnego

- przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie okręgowej izby.

3.  Prawo wybierania delegatów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 12, przysługuje radcom prawnym należącym do właściwego rejonu okręgowej izby radców prawnych. Prawo to może być wykonywane tylko podczas jednego z zebrań rejonowych zwołanych w danych wyborach.
4.  Prawo wybierania nie przysługuje radcy prawnemu:
1) 2  w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
2) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
3) w okresie pozbawienia praw publicznych.
§  4. 
1.  Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) do Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) do Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

- przysługuje, zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, radcom prawnym - delegatom na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

2.  Prawo wybieralności w wyborach:
1) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust.l ustawy,
2) delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4) rady okręgowej izby radców prawnych,
5) okręgowej komisji rewizyjnej,
6) okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7) rzecznika dyscyplinarnego

- przysługuje radcom prawnym stanowiącym zgromadzenie okręgowej izby.

3.  Prawo wybieralności w wyborach odbywających się na zebraniach rejonowych przysługuje radcom prawnym należącym do właściwego rejonu okręgowej izby radców prawnych.
4.  Prawo wybieralności nie przysługuje radcy prawnemu:
1) 3  w okresie 6 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
1a) 4  w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego o karze nagany lub karze pieniężnej;
2) w przypadku prawomocnego pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego;
3) w okresie pozbawienia praw publicznych.
§  4a.  Prawo zgłaszania kandydatów w wyborach przysługuje wyłącznie radcom prawnym mającym prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w tych wyborach zgodnie z § 3 ust. 1-3.
§  5.  Nie można być kandydatem do więcej niż jednego z organów lub na funkcję, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-5, a także więcej niż jednego z organów lub na funkcję, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 7-11, z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 i 6.
§  6. 
1.  5 Do przeprowadzenia wyborów Krajowy Zjazd Radców Prawnych, zgromadzenia okręgowych izb i zebrania rejonowe powołują komisje skrutacyjne. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być kandydat w wyborach. Wybór członka komisji skrutacyjnej w wyborach do organu lub na funkcję, które ta komisja przeprowadza, jest nieważny. Komisja skrutacyjna ze swojego grona wybiera przewodniczącego.
2.  Wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekana rady okręgowej izby radców prawnych następuje przed innymi wyborami.
3.  Przed przeprowadzeniem głosowania kandydaci na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady okręgowej izby radców prawnych oraz rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych informują o:
1) przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym jako radcy prawnego;
2) dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych;
3) zamierzeniach, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji.
4.  Radcowie prawni stanowiący zebranie rejonowe lub zgromadzenie okręgowej izby oraz delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych mają prawo zadawania pytań każdemu spośród kandydatów.
5.  Kandydat na dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, który nie został wybrany na dziekana, na tym samym zgromadzeniu okręgowej izby może być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do organu okręgowej izby radców prawnych.
6.  Kandydat na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, który nie został wybrany na Prezesa, na tym samym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych może być zgłoszony jako kandydat w wyborach na inną funkcję albo do organu Krajowej Izby Radców Prawnych.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6, nie stosuje się przepisów § 18 ust. 2, § 20- 23 oraz § 24 ust. 4 zdanie pierwsze.
§  7. 
1.  Wybór przeprowadza się w głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów.
2.  Głosować można tylko osobiście. Oddanie głosu jest obowiązkiem każdego delegata.
§  8. 
1.  Nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w kolejności alfabetycznej, z podaniem odpowiednio izby lub rejonu, do którego należy kandydat.
2.  Na kandydata oddaje się głos, stawiając na karcie do głosowania znak "X" w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.
3.  Nie można głosować na większą liczbę kandydatów niż przewidziana liczba mandatów w danych wyborach. Oddanie głosu na większą liczbę kandydatów powoduje nieważność głosu.
4.  Informację o liczbie mandatów w danych wyborach zamieszcza się na karcie do głosowania. W przypadku głosowania, o którym mowa w ust. 6, informację tę podaje przed głosowaniem przewodniczący komisji skrutacyjnej.
5.  Oddanie głosu wymaga odnotowania na liście obecności.
6.  Głosowanie może odbywać się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwością nieuprawnionego wpływu na wyniki głosowania. Wydanie urządzenia elektronicznego wymaga odnotowania na liście obecności w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby głosującej z danego urządzenia. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
§  9. 
1.  Wybrany zostaje kandydat, który uzyskał kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
2.  W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby mandatów w danych wyborach, przeprowadza się dodatkowe głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Jeżeli w dodatkowym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.
§  10. 
1.  Wybór:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
3) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4) rzecznika dyscyplinarnego

- następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów, z zastrzeżeniem ust. 2 zdanie czwarte.

2.  Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 1, zgłoszono więcej niż jednego kandydata, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, przeprowadza się następne głosowanie. W następnym głosowaniu biorą udział dwaj kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli liczbę głosów uprawniającą do udziału w następnym głosowaniu otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, następne głosowanie przeprowadza się z ich udziałem. W następnym głosowaniu wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w następnym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą największą liczbę głosów, osoba prowadząca obrady zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe głosowanie. Przepisów § 18-24 nie stosuje się. Zgłoszony kandydat jest obowiązany oświadczyć, ustnie albo na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
3.  Jeżeli w wyborach, o których mowa w ust. 1, zgłoszono tylko jednego kandydata i w pierwszym głosowaniu nie otrzymał on bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów, osoba prowadząca obrady zarządza ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe głosowanie. Przepisów § 18-24 nie stosuje się. Zgłoszony kandydat jest obowiązany oświadczyć, ustnie albo na piśmie, czy wyraża zgodę na kandydowanie.
§  11. 
1.  Wybory są ważne jeżeli zostały przeprowadzone w obecności co najmniej połowy liczby radców prawnych, którym przysługuje prawo wybierania w danych wyborach.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wyborów odbywających się podczas zebrań rejonowych zwołanych w drugim lub kolejnych terminach.
§  12.  Mandaty delegatów na zgromadzenie okręgowej izby i delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych są ważne również na nadzwyczajnym zgromadzeniu okręgowej izby i na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, przeprowadzonych w toku danej kadencji.
§  13. 
1.  Kadencja nowo wybranego organu rozpoczyna się z dniem jego ukonstytuowania się, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Kadencja organu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5 i 11, oraz osoby wybranej na funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 i 8, rozpoczyna się z dniem wyboru.
3.  W przypadku wygaśnięcia w trakcie kadencji mandatu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dziekana rady okręgowej izby radców prawnych, rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, nowo wybrany Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Główny Rzecznik Dyscyplinarny, dziekan rady okręgowej izby radców prawnych, rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych pełnią funkcję do końca tej kadencji.

ROZDZIAŁ  II

WYBORY PRZEPROWADZANE W OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH

§  14. 
1.  W zgromadzeniu okręgowej izby uczestniczą wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz, bez prawa głosu, aplikanci radcowscy tej izby, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób, zgromadzenie okręgowej izby stanowią delegaci wybrani na zebraniach rejonowych.
§  15. 
1.  Rejony, o których mowa w § 2 pkt 1, oraz sposób obliczania liczby delegatów z poszczególnych rejonów ustala zgromadzenie okręgowej izby. Liczba delegatów z poszczególnych rejonów jest proporcjonalna do liczby radców prawnych w rejonie w dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory.
1a.  Przynależność radcy prawnego do danego rejonu ustala się według stanu na dzień 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory.
1b.  W przypadku radcy prawnego, który został wpisany na listę radców prawnych po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala się według stanu na dzień dokonania wpisu na listę radców prawnych.
1c.  W przypadku przeniesienia wpisu radcy prawnego z listy radców prawnych prowadzonej w innej okręgowej izbie radców prawnych, po dniu 1 stycznia roku, w którym przeprowadza się wybory, jego przynależność do danego rejonu ustala się według stanu na dzień, w którym uchwała o przeniesieniu wpisu stała się ostateczna.
2.  Zebrania rejonowe zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych na termin umożliwiający odbycie zgromadzenia okręgowej izby. W uchwale o zwołaniu zebrania rejonowego rada okręgowej izby radców prawnych postanawia o:
1) terminie, miejscu ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zebrania;
2) formie i terminie zgłaszania kandydatów;
3) sposobie głosowania na zebraniu;
4) powołaniu i składzie okręgowej komisji wyborczej.
3.  O treści uchwały informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących zebranie rejonowe na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano zebranie.
§  16. 
1.  Zgromadzenie okręgowej izby, na którym przeprowadza się wybory, zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji zgromadzenia okręgowej izby. W uchwale o zwołaniu zgromadzenia okręgowej izby rada okręgowej izby radców prawnych postanawia o:
1) terminie, miejscu ze wskazaniem adresu oraz proponowanym porządku zgromadzenia;
2) formie i terminie zgłaszania kandydatów;
3) sposobie głosowania na zgromadzeniu.
2.  O treści uchwały informuje się w formie pisemnej radców prawnych stanowiących zgromadzenie danej okręgowej izby na co najmniej 45 dni przed dniem, na który zwołano zgromadzenie.
§  17.  Zgromadzenie okręgowej izby wybiera:
1) dziekana oraz pozostałych członków rady okręgowej izby radców prawnych w liczbie od 10 do 25 osób;
2) członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 9 osób;
3) 6  członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w liczbie od 6 do 24 osób;
4) rzecznika dyscyplinarnego;
5) 7 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w liczbie ustalonej przez Krajową Radę Radców Prawnych, z tym że 1 delegat przypada na od 120 do 150 radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w danej okręgowej izbie radców prawnych w dniu 1 stycznia roku, w którym podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu;
6) członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art, 59 ust. 1 ustawy.
§  18. 
1.  Rada okręgowej izby radców prawnych powołuje okręgową komisję wyborczą w składzie co najmniej 5 osób spośród radców prawnych tej izby.
2.  Okręgowe komisje wyborcze dokonują rejestracji kandydatów w wyborach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2.
3.  Członkami okręgowej komisji wyborczej nie mogą być kandydaci w wyborach.
4.  Członkostwo w komisji wygasa z chwilą:
1) zgłoszenia członka komisji jako kandydata w wyborach, pod warunkiem złożenia przez niego oświadczenia wyrażającego zgodę na kandydowanie;
2) złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do rady okręgowej izby radców prawnych.
5.  Krajowa Rada Radców Prawnych powołuje Krajową Komisję Wyborczą w składzie co najmniej 5 osób spośród radców prawnych. Krajowa Komisja Wyborcza jest organem odwoławczym od uchwał okręgowej komisji wyborczej. Przepis ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
6.  Okręgowe komisje wyborcze i Krajowa Komisja Wyborcza działają do momentu powołania nowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na następną kadencję.";
§  19. 
1.  Zgłoszenie kandydata w wyborach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, następuje w formie pisemnej. Rada okręgowej izby radców prawnych może postanowić o możliwości zgłaszania kandydatów również w formie elektronicznej.
2.  Zgłoszenie zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych kandydata;
2) wskazanie organu, do którego albo funkcji, na którą kandydat kandyduje;
3) zgodę kandydata na kandydowanie;
4) imię (imiona), nazwisko i numer wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
3.  Zgłoszenie oraz zgodę kandydata na kandydowanie w formie elektronicznej opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym.
§  20.  Kandydatów można zgłaszać od dnia podjęcia uchwały o zwołaniu zebrania rejonowego lub o zwołaniu zgromadzenia okręgowej izby, do 30 dnia przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby. Zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do okręgowej komisji wyborczej przed jego upływem.
§  21.  Okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie po wpłynięciu zgłoszenia dokonuje jego oceny pod względem zgodności z wymogami określonymi w § 19, bada, czy nie występują przesłanki, o których mowa w § 23 ust. 1, oraz wydaje postanowienie w sprawie rejestracji kandydata.
§  22.  Jeżeli zgłoszenie kandydata nie odpowiada wymogom określonym w § 19, okręgowa komisja wyborcza wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby, wskazując niezbędny zakres uzupełnienia.
§  23. 
1.  Okręgowa komisja wyborcza odmawia rejestracji kandydata:
1) któremu nie przysługuje prawo wybieralności;
2) zgłoszonego z naruszeniem przepisu § 5;
3) zgłoszonego po terminie ustalonym na podstawie § 20;
4) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia kandydata w terminie, o którym mowa w § 22;
5) zgłoszonego przez osobę niemającą prawa zgłaszania kandydatów.
2.  Uchwałę o odmowie rejestracji kandydata doręcza się kandydatowi i osobie zgłaszającej.
3.  Od uchwały o odmowie rejestracji kandydata kandydatowi lub osobie zgłaszającej, przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Wyborczej za pośrednictwem okręgowej komisji wyborczej w terminie 3 dni od dnia doręczenia uchwały, nie później niż na 14 dni przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowego izby.
4.  Odwołanie uznaje się za złożone w terminie, jeżeli wpłynęło ono w terminie określonym w ust. 3 do okręgowej komisji wyborczej.
4a.  Odwołanie złożone z naruszeniem terminu określonego w ust. 3 okręgowa komisja wyborcza zwraca odwołującemu się bez rozpoznania.
4b.  W przypadku nieuwzględnienia odwołania w całości przez okręgową komisję wyborczą w terminie 3 dni od dnia jego wpływu, okręgowa komisja wyborcza przekazuje je wraz z całością dokumentacji sprawy drogą elektroniczną Krajowej Komisji Wyborczej.
5.  8 Krajowa Komisja Wyborcza rozpatruje odwołanie w terminie 3 dni od dnia wpłynięcia odwołania. Uchwałę w sprawie odwołania Krajowa Komisja Wyborcza niezwłocznie przekazuje okręgowej komisji wyborczej i doręcza odwołującemu się. W przypadku uwzględnienia odwołania okręgowa komisja wyborcza dokonuje rejestracji kandydata.
§  24. 
1.  Okręgowa komisja wyborcza, najpóźniej w 7 dniu przed dniem zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, sporządza:
1) listę zgłoszonych kandydatów;
2) spis radców prawnych posiadających prawo wybierania w danych wyborach.
2.  Listę i spis, o których mowa w ust. 1, okręgowa komisja wyborcza niezwłocznie przekazuje radzie okręgowej izby radców prawnych. Jednocześnie lista zgłoszonych kandydatów jest publikowana przez okręgową komisję wyborczą na stronie internetowej okręgowej izby radców prawnych.
3.  Spis, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może zostać uzupełniony w dniu zgromadzenia okręgowego izby radców prawnych lub zebrania rejonowego na wniosek radcy prawnego wpisanego na listę radców prawnych po dniu sporządzenia spisu. Spis uzupełnia osoba prowadząca obrady na podstawie przedłożonego przez radcę prawnego wypisu z listy radców prawnych.
4.  Lista zgłoszonych kandydatów może zostać uzupełniona w dniu zebrania rejonowego lub zgromadzenia okręgowego izby radców prawnych jeżeli liczba kandydatów na daną funkcję lub do danego organu byłaby mniejsza niż liczba mandatów obsadzanych w danych wyborach. Listę uzupełnia osoba prowadząca obrady. Przepisy § 19 ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2 stosuje się.
§  25.  Przed rozpoczęciem głosowania zgromadzenie okręgowej izby podejmuje uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków organów, o których mowa w § 17 pkt 1-3.
§  26. 
1.  Aplikanci radcowscy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z każdego roku aplikacji na zgromadzenie okręgowej izby.
2.  Podczas zgromadzenia okręgowej izby przedstawiciele aplikantów radcowskich, o których mowa w ust. 1, wybierają spośród siebie przedstawiciela na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

ROZDZIAŁ  III

WYBORY PRZEPROWADZANE NA KRAJOWYM ZJEŹDZIŁ RADCÓW PRAWNYCH

§  27. 
1.  Krajowy Zjazd Radców Prawnych, na którym przeprowadza się wybory, zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych na termin przypadający najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia poprzedniej kadencji Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
2.  Krajowa Rada Radców Prawnych postanawia w uchwałach o terminie, miejscu, proponowanym porządku oraz sposobie głosowania na Zjeździe.
3.  O treści uchwał informuje się w formie pisemnej delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu.
§  28.  Krajowy Zjazd Radców Prawnych wybiera:
1) 9  Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz pozostałych członków Krajowej Rady Radców Prawnych w liczbie 49 osób;
2) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego;
3) 10  członków Wyższej Komisji Rewizyjnej w liczbie 19 osób;
4) 11  członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego w liczbie 38 osób.
§  28a.  12
1.  Zgłoszenie kandydata na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego następuje w formie pisemnej do Krajowej Komisji Wyborczej do 30 dnia przed dniem rozpoczęcia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
2.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko oraz numeru wpisu na listę radców prawnych kandydata;
2) wskazaniem funkcji, na którą kandydat kandyduje;
3) zgodę kandydata na kandydowanie;
4) informacją o przebiegu pracy zawodowej kandydata oraz jego dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych;
5) imię (imiona), nazwisko oraz numeru wpisu na listę radców prawnych osoby zgłaszającej.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych publikuje na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.

ROZDZIAŁ  IV

WYGAŚNIĘCIE MANDATU I UZUPEŁNIENIE SKŁADU ORGANU

§  29.  Mandat członka organu oraz osoby pełniącej funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 8 i 11, wygasa wskutek:
1) upływu kadencji;
2) złożenia rezygnacji;
3) odwołania;
4) skreślenia z listy radców prawnych;
5) 13  prawomocnego zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy;
6) śmierci.
§  30. 
1.  Organem właściwym do złożenia rezygnacji przez:
1) dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
2) delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) delegata na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych,
4) członka rady okręgowej izby radców prawnych,
5) członka okręgowej komisji rewizyjnej,
6) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7) rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych

- jest rada okręgowej izby radców prawnych.

2.  Organem właściwym do złożenia rezygnacji przez:
1) Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) członka Krajowej Rady Radców Prawnych,
3) członka Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego

- jest Krajowa Rada Radców Prawnych.

§  31.  Odwołanie członka organu oraz osoby pełniącej funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, 5, 8 i 11, może nastąpić w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z mandatu.
§  32.  Właściwym do odwołania jest podmiot, który dokonał wyboru.
§  33. 
1.  Odwołanie następuje na wniosek. Do wniosku dołącza się uzasadnienie.
2.  Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić:
1) jedna trzecia członków podmiotu właściwego do odwołania osoby, której wniosek dotyczy;
2) organ, którego członkiem jest osoba, której wniosek dotyczy;
3) Krajowa Rada Radców Prawnych;
4) Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
5) Wyższa Komisja Rewizyjna.
3.  W sprawie wystąpienia z wnioskiem o odwołanie organ, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-5, podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym. Uchwałę o wystąpieniu z wnioskiem o odwołanie niezwłocznie doręcza się osobie, której wniosek dotyczy.
4.  W przypadku wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, podmiot uprawniony do zwołania posiedzenia podmiotu właściwego do odwołania niezwłocznie zawiadamia o jego treści osobę, której wniosek dotyczy.
§  34. 
1.  Rozpatrzenie wniosku o odwołanie następuje na posiedzeniu właściwego podmiotu w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku. Przepisy § 15 ust. 2 i 3, § 16 i 27 stosuje się odpowiednio.
2.  Przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania należy umożliwić ustosunkowanie się do wniosku osobie, której wniosek dotyczy, w szczególności ma ona prawo uczestniczyć z prawem zabrania głosu w posiedzeniu podmiotu rozpatrującego wniosek.
§  35. 
1.  W przypadku wygaśnięcia mandatu:
1) delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
2) członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybranego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3) członka Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4) członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5) delegata na zgromadzenie okręgowej izby

- z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2-6, mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

1a.  14 Jeżeli więcej niż jeden kandydat na delegata na zgromadzenie okręgowej izby uzyskał taką samą liczbę ważnie oddanych głosów uprawniających do objęcia zwolnionego mandatu, okręgowa komisja wyborcza przeprowadza losowanie spośród nich w celu ustalenia pierwszeństwa do objęcia zwolnionego mandatu. O terminie i miejscu losowania okręgowa komisja wyborcza zawiadamia tych kandydatów.
2.  15  W przypadku wygaśnięcia mandatu dziekana rady okręgowej izby radców prawnych lub rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2-6, w terminie 3 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu przeprowadza się wybory na tę funkcję. Przepisy § 16 stosuje się odpowiednio.
2a.  W przypadku wygaśnięcia mandatu:
1) członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybranego bezpośrednio przez zgromadzenie okręgowej izby,
2) członka rady okręgowej izby radców prawnych,
3) członka okręgowej komisji rewizyjnej,
4) członka okręgowego sądu dyscyplinarnego

- z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2-6, przeprowadza się wybory uzupełniające

do tego organu lub na tę funkcję,

2b.  W przypadku organów, o których mowa w ust. 2a pkt 2-4, wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2-6, odpowiednio:
1) liczba członków rady okręgowej izby radców prawnych nie będzie niższa niż 10 osób;
2) liczba członków okręgowej komisji rewizyjnej nie będzie niższa niż 3 osoby;
3) liczba członków okręgowego sądu dyscyplinarnego nie będzie niższa niż 6 osób,

- chyba że rada okręgowej izby radców prawnych postanowi inaczej.

2c.  Do zwołania zgromadzenia okręgowej izby w celu przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 2a i 2b, stosuje się odpowiednio przepisy § 16, z tym że zgromadzenie zwołuje się na termin przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia mandatu, o którym mowa w ust. 2a.
3.  Uzupełnienia składu Wyższej Komisji Rewizyjnej i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2-6, liczba:
1) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej nie będzie niższa niż 11 osób;
2) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego nie będzie niższa niż 24 osoby.
4.  Uzupełnienia składu Krajowej Rady Radców Prawnych nie dokonuje się, jeżeli w wyniku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady Radców Prawnych wybranego przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych, z przyczyny, o której mowa w § 29 pkt 2- 6, liczba członków Krajowej Rady Radców Prawnych wybranych przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych nie będzie niższa niż 28 osób.

ROZDZIAŁ  V

ZASADY PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU

§  36. 
1.  Uchwały organów samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków danego organu.
2.  Organ samorządu może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.
§  37. 
1.  Odwołanie od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych Krajowa Rada Radców Prawnych rozpoznaje na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu odwołania.
2.  Odpis uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie odwołującemu się oraz radzie okręgowej izby radców prawnych, od której uchwały wniesiono odwołanie.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§  38.  Traci moc uchwała Nr 1/95 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.
§  39.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 6/2013 X Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

2) uchwałą Nr 2/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

3) uchwałą Nr 5/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu;

4) uchwałą Nr 6/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.

2 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 6/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
4 Dodany przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
6 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2,
7 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
8 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
9 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 5/2016 XI Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu.
10 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 9.
11 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 9.
12 Dodany przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
13 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
14 Dodany przez § 1 pkt 8 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
15 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 8 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.