Radc.2017.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 84/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 98/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 48/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 98/IX/2015

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 11 września 2015 r.

w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych

(TEKST JEDNOLITY 1 )

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. a oraz pkt 9a ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, 1064, 1224, 1255 i 1311) uchwala się, co następuje:

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1.  Uchwała określa zasady działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz tryb i sposób wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.
§  2.  Użyte w niniejszej uchwale określenia, jeżeli z treści poszczególnych przepisów wyraźnie nie wynika co innego, oznaczają:
1) "Rzecznik" - Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych;
2) "Zastępca" - zastępcę Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz zastępcę rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych;
3) "Radca prawny" - radcę prawnego, prawnika zagranicznego oraz aplikanta radcowskiego;
4) "Obwiniony" - radcę prawnego, prawnika zagranicznego oraz aplikanta radcowskiego, co do którego wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów;
5) "Sąd" - Okręgowy Sąd Dyscyplinarny oraz Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
6) "Izba" - okręgową izbę radców prawnych oraz Krajową Izbę Radców Prawnych;
7) "Zawiadomienie" - informację, z której wynika podejrzenie popełnienia przez radcę prawnego, prawnika zagranicznego lub aplikanta radcowskiego przewinienia dyscyplinarnego;
8) "Ustawa" - ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, 1064, 1224, 1255 i 1311).
§  3. 
1.  Rzecznik wykonuje zadania przewidziane w Ustawie, działając na zasadach w niej określonych, a w sprawach nieuregulowanych - na podstawie stosowanych odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania karnego i rozdziałów I - III Kodeksu karnego.
2.  Rzecznik przy wykonywaniu czynności powinien się również kierować postanowieniami niniejszej uchwały.
3.  Ilekroć niniejsza uchwała reguluje czynności postępowania dyscyplinarnego wykonywane przez Rzecznika, odnosi się to także do Zastępcy.
§  4. 
1.  Rzecznik podejmuje czynności postępowania dyscyplinarnego przewidziane w Ustawie, w szczególności prowadzi dochodzenie i pełni funkcje oskarżyciela przed sądem dyscyplinarnym.
2.  Zastępcy Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego są bezpośrednio podlegli Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, zaś zastępcy rzeczników dyscyplinarnych okręgowych izb radców prawnych są bezpośrednio podlegli rzecznikowi dyscyplinarnemu właściwej okręgowej izby radców prawnych.
3.  Rzecznicy i ich Zastępcy nie mogą pełnić innych funkcji w organach samorządu radców prawnych.
§  5.  Główny Rzecznik Dyscyplinarny może w drodze zarządzenia wyznaczyć swojego zastępcę do prowadzenia sprawy w całości lub w części lub zlecić mu dokonanie poszczególnych czynności, a w szczególności:
1) prowadzenie czynności sprawdzających i dochodzenia w sprawach dyscyplinarnych członków Krajowej Rady Radców Prawnych i rad okręgowych izb radców prawnych;
2) sporządzanie i wnoszenie do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wniosków o ukaranie radców prawnych;
3) pełnienie funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym;
4) branie udziału w postępowaniu przed Sądem Najwyższym;
5) sporządzanie i wnoszenie do właściwych sądów środków zaskarżenia, na zasadach określonych w ustawie.
§  6.  Rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych może w drodze zarządzenia wyznaczyć swojego zastępcę do prowadzenia sprawy w całości lub w części lub zlecić mu dokonanie poszczególnych czynności, a w szczególności:
1) prowadzenie czynności sprawdzających i dochodzenia w sprawach dyscyplinarnych Radców prawnych;
2) sporządzanie i wnoszenie do okręgowego sądu dyscyplinarnego wniosków o ukaranie Radców prawnych;
3) pełnienie funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed okręgowym sądem dyscyplinarnym;
4) branie udziału w postępowaniach przed Sądem na zasadach określonych w ustawie;
5) sporządzanie i wnoszenie do właściwych Sądów środków zaskarżenia, na zasadach określonych w ustawie;
6) dokonywanie czynności w ramach pomocy prawnej;
7) doręczanie Ministrowi Sprawiedliwości odpisów wydanych postanowień, na zasadach określonych w ustawie oraz informowanie Ministra Sprawiedliwości o wniesieniu do okręgowego sądu dyscyplinarnego wniosku o ukaranie lub o skierowaniu wniosku o udzielenie ostrzeżenia w trybie art. 66 Ustawy.
§  7.  Zarządzenia, o których mowa w § 5 i 6, mogą być w każdym czasie uchylone lub zmienione i nie podlegają zaskarżeniu.
§  8. 
1.  Wyznaczenie Zastępcy do prowadzenia sprawy, jeżeli nie zastrzeżono inaczej, obejmuje zlecenie podejmowania wszystkich czynności postępowania dyscyplinarnego związanych z tą sprawą.
2.  Zastępcy mogą konsultować sposób prowadzenia sprawy z Rzecznikiem.
3.  W przypadku niemożności prowadzenia sprawy lub dokonania zleconej czynności przez Zastępcę, w szczególności w przypadku zaistnienia przesłanek jego wyłączenia, o których mowa w przepisach Kodeksu postępowania karnego, Zastępca niezwłocznie występuje do Rzecznika ze stosownym pisemnym wnioskiem zawierającym uzasadnienie.
§  9.  Rzecznik w zakresie swych czynności jest niezależny i samodzielnie decyduje o wszczęciu dochodzenia, z wyłączeniem wszczęcia dochodzenia na podstawie art. 681 ust. la Ustawy.
§  10. 
1.  Wpływające do Izby zawiadomienia przekazywane są niezwłocznie Rzecznikowi.
2.  Rzecznik dokonuje podziału spraw do prowadzenia pomiędzy swoich Zastępców.
§  11.  Główny Rzecznik Dyscyplinarny składa Krajowej Radzie Radców Prawnych roczną pisemną informację o swojej działalności.
§  12. 
1.  Główny Rzecznik Dyscyplinarny w czasie trwania kadencji organizuje w razie potrzeby narady z rzecznikami dyscyplinarnymi okręgowych izb radców prawnych i ich zastępcami w celu omówienia spraw bieżących.
2.  Rzecznik może przeprowadzać narady ze swymi zastępcami w celu omówienia bieżących problemów związanych z prowadzeniem postępowań dyscyplinarnych.
§  13. 
1.  Rzecznik w razie konieczności wyłączenia Zastępcy od prowadzenia sprawy wydaje postanowienie o wyłączeniu tego Zastępcy i wyznacza innego Zastępcę do prowadzenia sprawy.
2.  W przypadku, gdy z uwagi na zaistnienie przesłanek wyłączenia rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych ani żaden z jego zastępców nie mogą prowadzić sprawy, rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych wydaje postanowienie o wyłączeniu każdego ze swoich zastępców i przekazuje akta sprawy Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu wraz z wnioskiem o wyłączenie od prowadzenia sprawy.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Główny Rzecznik Dyscyplinarny wydaje postanowienie o wyłączeniu i jednocześnie przekazuje sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu innej okręgowej izby radców prawnych, kierując się względami ekonomiki postępowania i interesu samorządu radców prawnych.

Rozdział  II

Dochodzenie

§  14. 
1.  W dochodzeniu dyscyplinarnym, w celu ustalenia czy zostało popełnione przewinienie dyscyplinarne Rzecznik zobowiązany jest do wszechstronnego zbadania okoliczności wskazanych w zawiadomieniu.
2.  Rzecznik wszczyna dochodzenie z urzędu lub na polecenie Ministra Sprawiedliwości.
§  15. 
1.  Po wpłynięciu zawiadomienia Rzecznik w pierwszej kolejności bada swoją właściwość do prowadzenia postępowania.
2.  W razie stwierdzenia właściwości innego Rzecznika, zawiadomienie wraz z załączonymi dowodami, przekazuje się niezwłocznie Rzecznikowi właściwemu.
3.  Rzecznik może dokonać czynności sprawdzających i w zależności od ich wyniku wydaje postanowienie o wszczęciu dochodzenia lub o odmowie wszczęcia dochodzenia.
4.  Po zapoznaniu się z treścią zawiadomienia Rzecznik w razie potrzeby uzyskania stanowiska Radcy prawnego, umożliwia mu - w ustosunkowaniu się do treści zawiadomienia - złożenie wyjaśnień na piśmie oraz przedłożenie dokumentów na poparcie swoich twierdzeń, w wyznaczonym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni.
5.  Rzecznik wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, jeżeli zebrany w toku czynności sprawdzających materiał dowodowy nie daje podstaw do wszczęcia dochodzenia lub pozwala na uznanie, że przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi i zachodzą przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ostrzeżenia w trybie art. 66 Ustawy.
6.  Rzecznik wydaje postanowienie o umorzeniu dochodzenia po jego wszczęciu, jeżeli zebrany materiał dowodowy nie uzasadnia złożenia wniosku o ukaranie lub pozwala na uznanie, że przewinienie dyscyplinarne jest mniejszej wagi i zachodzą przesłanki do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie ostrzeżenia w trybie art. 66 Ustawy.
7.  Po wszczęciu dochodzenia i zebraniu dowodów uzasadniających podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego Rzecznik wydaje postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie Obwinionemu i przesłuchuje go, jeśli Obwiniony stawi się na wezwanie Rzecznika. W treści wezwania do stawiennictwa przez Obwinionego, Rzecznik poucza go o treści art. 683 ust. 2 Ustawy.
8.  W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Obwinionego Rzecznik doręcza mu odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
9.  W toku przesłuchania Rzecznik zapoznaje Obwinionego z treścią postanowienia o przedstawieniu zarzutów poprzez doręczenie mu odpisu tego postanowienia, poucza go o przysługujących mu prawach i obowiązkach oraz doręcza mu pisemne pouczenie o prawach i obowiązkach Obwinionego, a następnie umożliwia Obwinionemu złożenie wyjaśnień.
10.  Jeżeli zebrane dowody dostarczają podstaw do złożenia wniosku o ukaranie, Rzecznik zapoznaje Obwinionego, który zgłosił takie żądanie do protokołu przesłuchania lub w toku dochodzenia, z materiałami dochodzenia i umożliwia Obwinionemu złożenie w terminie 3 dni wniosków dowodowych.
§  16. 
1.  Wezwanie dla Obwinionego, świadka i biegłego oraz inne pisma Rzecznika wysyła się, z uwzględnieniem czasu koniecznego do umożliwienia stawiennictwa.
2.  Wezwania świadka i biegłego powinny zawierać pouczenie o skutkach niestawiennictwa.
3.  Wezwania doręcza się za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
4.  W sprawach pilnych Rzecznik może porozumieć się z Obwinionym, świadkami i biegłymi w sposób, jaki uzna za właściwy. W takiej sytuacji Rzecznik sporządza stosowną notatkę urzędową i pozostawia ją w aktach sprawy.
§  17. 
1.  Obwiniony i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą przeglądać akta sprawy, sporządzać fotokopie i występować o wydanie kopii dokumentów z akt sprawy na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego oraz zgłaszać wnioski dowodowe i wnioski o dokonanie czynności dochodzenia w każdym jego stadium.
2.  Doręczeń dla radcy prawnego oraz Obwinionego dokonuje się na adres wskazany w izbie jako adres dla doręczeń, a za jego zgodą - na wskazany numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.
§  18.  Rzecznik doręcza Ministrowi Sprawiedliwości odpisy postanowień o wszczęciu dochodzenia i o umorzeniu dochodzenia oraz informuje Ministra Sprawiedliwości o wniesieniu do Sądu wniosku o ukaranie oraz wniosku o udzielenie ostrzeżenia w trybie art. 66 Ustawy.
§  19. 
1.  W razie ujawnienia w toku dochodzenia innego czynu podlegającego ściganiu dyscyplinarnemu Rzecznik może objąć ten czyn dochodzeniem, jeśli zachodzą przesłanki do łącznego ich rozpoznania lub wyłączyć sprawę do odrębnego postępowania, wydając odpowiednie postanowienie.
2.  W przypadku łączenia spraw do prowadzenia w jednym dochodzeniu, akta postępowania później wszczętego włącza się do akt postępowania wszczętego wcześniej.
3.  Wyłączenie do prowadzenia w odrębnym dochodzeniu sprawy poszczególnych radców prawnych lub o poszczególne czyny wymaga wydania postanowienia.
4.  W postanowieniu, o którym mowa w ust. 3, określa się:
1) podmiotowy i przedmiotowy zakres wyłączenia;
2) sposób wyłączenia - przez dokładne wskazanie nazwy i daty przeprowadzonych dowodów lub innych sporządzonych dokumentów oraz numeru karty lub miejsca złożenia dowodów rzeczowych z zaznaczeniem, czy dokumenty wydziela się w oryginale czy w odpisie lub kopii.
5.  Gdy wyłączona sprawa była objęta zakresem postanowienia o wszczęciu dochodzenia, wówczas wyłączona sprawa obejmuje także odpis postanowienia o wszczęciu dochodzenia. W przeciwnym wypadku w wyłączonej sprawie wydaje się postanowienie o wszczęciu dochodzenia.
§  20. 
1.  Spisania protokołu wymagają:
1) przyjęcie ustnego Zawiadomienia;
2) przesłuchanie Obwinionego, świadka i biegłego;
3) dokonanie oględzin;
4) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania;
5) zaznajomienie Obwinionego z materiałami dochodzenia.
2.  Protokół spisuje Rzecznik lub przybrany do tej czynności protokolant, którym może być radca prawny, aplikant radcowski lub osoba zatrudniona w biurze rady okręgowej izby radców prawnych.
3.  Protokół niezwłocznie po zakończeniu czynności podpisują wszystkie osoby w niej uczestniczące. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez któregoś z uczestników czyni się w protokole wzmiankę, kto i dlaczego odmówił podpisania.
§  21. 
1.  Przed przesłuchaniem sprawdza się dane osobowe przesłuchiwanego na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, w tym legitymacji radcy prawnego, czyniąc o tym stosowną wzmiankę w protokole przesłuchania. Brak dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość należy odnotować w protokole. Jeżeli tożsamość przesłuchiwanej osoby budzi wątpliwości i występuje niemożność jej ustalenia, należy w chwili dokonywania czynności procesowej posłużyć się uzyskanymi od niej danymi, a następnie ustalić jej tożsamość.
2.  W razie uzasadnionej potrzeby dokonania czynności przesłuchania, a w szczególności w przypadku przebywania świadka na obszarze innej okręgowej izby radców prawnych, niż właściwa dla Rzecznika prowadzącego dochodzenie, Rzecznik może zwrócić się o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej do rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych właściwej dla miejsca przebywania osoby przesłuchiwanej, na zasadach określonych w Rozdziale VII niniejszego Regulaminu.
§  22.  Rzecznik ma prawo wglądu w czynności swoich Zastępców oraz żądania udzielenia mu informacji co do terminowości i wyników prowadzonego postępowania oraz podjętych czynności. Zastępca rzecznika obowiązany jest do udzielenia Rzecznikowi odpowiedzi oraz przedłożenia akt w zakreślonym mu terminie.
§  23. 
1.  Po wniesieniu odwołania od postanowienia Rzecznika, Rzecznik stwierdza, czy odwołanie jest wniesione w terminie i przez osobę uprawnioną.
2.  W przypadku wydania zarządzenia o odmowie przyjęcia odwołania odpis zarządzenia wraz z pouczeniem o terminie i trybie jego zaskarżenia przesyła się wnoszącemu odwołanie.
3.  Uznając odwołanie za zasadne, Rzecznik może je uwzględnić, wydając stosowne postanowienie. W razie uznania braku podstaw do uwzględnienia odwołania, Rzecznik wydaje zarządzenie o przekazaniu odwołania wraz z aktami sprawy właściwemu Sądowi.

Rozdział  III

Wniosek o ukaranie

§  24. 
1.  Wniosek o ukaranie powinien zawierać:
1) dane identyfikujące Obwinionego (imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania i - w razie potrzeby - inne niezbędne dane);
2) dokładne określenie zarzucanego czynu ze wskazaniem czasu, miejsca i innych okoliczności jego popełnienia oraz kwalifikację prawną;
3) wykaz dowodów, o których przeprowadzenie Rzecznik wnosi podczas rozprawy, wraz z określeniem dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także ze wskazaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów.
2.  Wykaz, o którym mowa ust. 1 pkt 3, powinien być usystematyzowany według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy:
1) osób, których wezwania na rozprawę Rzecznik żąda;
2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia Rzecznik się domaga;
3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.
3.  Do wniosku o ukaranie można dołączyć jego uzasadnienie, w którym przytacza się fakty i dowody, na których opiera się wniosek o ukaranie, a w miarę potrzeby wyjaśnia podstawę prawną oskarżenia i omawia okoliczności, na które powołuje się Obwiniony w swej obronie.
4.  Do wniosku o ukaranie dołącza się, do wiadomości Sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, których wezwania żąda się na rozprawę
5.  We wniosku o ukaranie przy wskazaniu dowodu należy wskazać karty akt sprawy.
6.  W załączonych odpisach wniosku o ukaranie z przeznaczeniem dla stron pomija się, co do Obwinionego dane dotyczące jego wieku i stanu rodzinnego oraz adres jego zamieszkania, a co do świadków - adresy ich zamieszkania.
§  25. 
1.  Wniosek o ukaranie wnosi się do właściwego Sądu, o którym mowa w art. 702 Ustawy.
2.  Rzecznik przesyła Sądowi wniosek wraz z aktami dochodzenia oraz odpowiednią liczbę odpisów, zawiadamiając o tym Obwinionego i pokrzywdzonego.

Rozdział  IV

Udział w rozprawie lub posiedzeniu

§  26. 
1.  W rozprawie lub posiedzeniu okręgowego sądu dyscyplinarnego bierze udział rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca, który prowadził sprawę.
2.  Obecność Rzecznika lub jego Zastępcy na posiedzeniu Sądu jest obowiązkowa tylko wtedy, gdy przepisy tak stanowią.
§  27.  Na rozprawie Rzecznik:
1) odczytuje wniosek o ukaranie;
2) zgłasza wnioski dowodowe mające na celu wyjaśnienie sprawy;
3) po zamknięciu rozprawy, w zależności od wyniku postępowania dowodowego, popiera wniosek o ukaranie i wnosi o wymierzenie kary lub innego środka, albo zgłasza inne wnioski procesowe;
4) na podstawie wyniku postępowania przed Sądem, Rzecznik może odstąpić od popierania wniosku o ukaranie.

Rozdział  V

Tymczasowe zawieszenie w wykonywaniu czynności zawodowych

§  28. 
1.  Wniosek Rzecznika na podstawie art. 652 Ustawy o tymczasowe zawieszenie w czynnościach zawodowych Obwinionego powinien być złożony w przypadku zaistnienia przesłanek wskazanych w Ustawie.
2.  Dochodzenie w sprawach, w których Obwiniony został zawieszony w wykonywaniu czynności zawodowych, należy traktować jako pilne i prowadzić je bez jakiejkolwiek nieuzasadnionej zwłoki.

Rozdział  VI

Odwołanie

§  29. 
1.  Niezwłocznie po doręczeniu orzeczenia Sądu wraz z uzasadnieniem Rzecznik prowadzący sprawę podejmuje decyzję w sprawie wniesienia odwołania.
2.  Odwołanie powinno spełniać wymogi pisma procesowego, zawierać zarzuty, wskazywać podstawę prawną tych zarzutów, a także wnioski oraz ich uzasadnienie.

Rozdział  VII

Pomoc prawna rzeczników

§  30. 
1.  W przypadku potrzeby dokonania czynności przez Rzecznika innej Izby, Rzecznik prowadzący dochodzenie może zwrócić się do niego z pisemnym wnioskiem o udzielenie pomocy prawnej.
2.  We wniosku o udzielenie pomocy prawnej wskazuje się okoliczności wymagające wyjaśnienia oraz określa czynności, które mają być dokonane. Do wniosku dołącza się kopie niezbędnych dokumentów z akt sprawy. Akta sprawy w całości przesyła się tylko w razie konieczności.
3.  Rzecznik wezwany do udzielenia pomocy prawnej lub wyznaczony przez niego Zastępca niezwłocznie dokonują wnioskowanych czynności, tak aby nie zachodziła konieczność ich powtarzania lub uzupełniania.

Rozdział  VIII

Sprawozdawczość

§  31.  Rzecznicy sporządzają sprawozdania o swojej działalności według wzoru ustalonego przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

Rozdział  IX

Tryb i sposób wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz zastępców rzeczników dyscyplinarnych

§  32. 
1.  Określenia liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dokonuje Krajowa Rada Radców Prawnych na pierwszym posiedzeniu danej kadencji po zapoznaniu się z opinią Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
1a.  2  Krajowa Rada Radców Prawnych na kolejnych posiedzeniach w toku kadencji może, po zapoznaniu się z opinią Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, dokonać zmiany liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
2.  Bezpośrednio po ustaleniu liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego Krajowa Rada Radców Prawnych wyznacza termin zgłaszania kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
3.  Kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego mogą zgłaszać wyłącznie członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych lub Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
4.  Kandydat na zastępcę Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 5 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury.
5.  Zgłoszenia kandydata dokonuje się za pośrednictwem Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego. Do zgłoszenia powinny być załączone oświadczenie kandydata o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 4 oraz jego zgoda na kandydowanie.
6.  3  Kandydatów na zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego przedstawia Krajowej Radzie Radców Prawych Główny Rzecznik Dyscyplinarny.
6a.  4  Wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego dokonuje Krajowa Rada Radców Prawnych.
7.  5  Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, przeprowadza się dodatkowe głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Jeżeli w dodatkowym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką sama liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.
8.  Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wybierany jest na okres kadencji Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego.
9.  Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego może być wybrany ponownie.
10.  6  Wybór zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego jest dokonywany nie później niż na drugim posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych w danej kadencji, a w przypadku, o którym mowa w ust. la - nie później niż na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych po upływie terminu zgłaszania kandydatów.
§  33. 
1.  Określenia liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, dokonuje właściwa rada okręgowej izby radców prawnych na pierwszym posiedzeniu danej kadencji po zapoznaniu się z opinią rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych.
1a.  7  Rada okręgowej izby radców prawnych na kolejnych posiedzeniach w toku kadencji może, po zapoznaniu się z opinią rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, dokonać zmiany liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych.
2.  Bezpośrednio po ustaleniu liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, właściwa rada okręgowej izby radców prawnych wyznacza termin zgłaszania kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych.
3.  Kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych mogą zgłaszać wyłącznie członkowie właściwej rady okręgowej izby radców prawnych lub rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych.
4.  Kandydat na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych powinien wykonywać zawód radcy prawnego nieprzerwanie od co najmniej 3 lat w okresie bezpośrednio poprzedzającym termin zgłoszenia jego kandydatury.
5.  Zgłoszenia kandydata radzie okręgowej izby radców prawnych dokonuje się za pośrednictwem rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych. Do zgłoszenia powinny być załączone: oświadczenie kandydata o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 4 oraz jego zgoda na kandydowanie.
6.  8  Kandydatów na zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych przedstawia radzie okręgowej izby radców prawnych rzecznik dyscyplinarny okręgowej izby radców prawnych.
6a.  9  Wyboru zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych dokonuje rada okręgowej izby radców prawnych.
7.  10  Wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie przewidzianej liczby zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych, przeprowadza się dodatkowe głosowanie z udziałem tylko tych kandydatów. Jeżeli w dodatkowym głosowaniu dwóch lub więcej kandydatów otrzyma taką sama liczbę głosów, o wyborze rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez komisję skrutacyjną.
8.  Zastępca rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych wybierany jest na okres kadencji rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych.
9.  Zastępca rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych może być wybrany ponownie.
10.  Wybór zastępców rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych jest dokonywany nie później niż na drugim posiedzeniu rady okręgowej izby radców prawnych w danej kadencji albo na najbliższym posiedzeniu rady okręgowej izby radców prawnych po upływie terminu zgłaszania kandydatów.
§  34. 
1.  Zastępca przestaje pełnić swoją funkcję wskutek:
1) wyboru nowych Zastępców - w przypadku upływu kadencji Rzecznika,
2) złożenia rezygnacji,
3) odwołania,
4) skreślenia z listy radców prawnych,
5) prawomocnego zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 Ustawy,
6) zawieszenia prawa do wykonywania zawodu rady prawnego na podstawie art. 28 ust. 1 Ustawy,
7) śmierci.
2.  Zastępca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego składa rezygnację Głównemu Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, zaś zastępca rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych składa rezygnację rzecznikowi dyscyplinarnemu okręgowej izby radców prawnych.
3.  O rezygnacji Zastępcy, Rzecznik informuje organ uprawniony do ich wyboru.
4.  Organ uprawniony do wyboru Zastępców może ich odwołać w każdym czasie. Wniosek o odwołanie może złożyć członek tego organu oraz właściwy Rzecznik.
5.  W przypadku zakończenia pełnienia funkcji przez Zastępcę przed upływem kadencji zastępowanego Rzecznika, jego miejsce zajmuje osoba, która w wyborach na Zastępcę uzyskała największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani.
6.  11  W przypadku braku osób, o których mowa w ust. 5, wybory uzupełniające przeprowadza się niezwłocznie wyłącznie w sytuacji, gdy od zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-7 do upływu kadencji zastępowanego Rzecznika pozostało więcej niż 90 dni. Do wyborów uzupełniających stosuje odpowiednio przepisy § 32 i 33.

Rozdział  X

Przepisy przejściowe i końcowe

§  35. 
1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych uchwali instrukcję w sprawie biurowości oraz zasady obsługi biurowej Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego Zastępców.
2.  Prezydium rady okręgowej izby radców prawnych uchwali instrukcję w sprawie biurowości oraz zasady obsługi biurowej rzeczników dyscyplinarnych okręgowych izb radców prawnych, a także ich zastępców.
§  36.  Do spraw dyscyplinarnych będących w toku w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§  37.  Do Rzeczników i ich Zastępców, którzy pełnią swoje funkcje w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, nie stosuje się § 4 ust. 3.
§  38.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podjęcia.
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Nr 48/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.
2 Dodany przez § 1 pkt 1 lit. a uchwały Nr 48/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad działania Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego, rzeczników dyscyplinarnych, a także ich zastępców oraz trybu i sposobu wyboru zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców rzeczników dyscyplinarnych.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
4 Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
6 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 lit. e uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
7 Dodany przez § 1 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
8 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
9 Dodany przez § 1 pkt 2 lit. c uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
10 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. d uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
11 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.