Akt korporacyjny

Radc.2017.10.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 125/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 7/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 70/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
2) uchwałą Nr 111/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
3) uchwałą Nr 183/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
4) uchwałą Nr 185/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
5) uchwałą Nr 28/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Funduszu Promocji Zawodu oraz Funduszu Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
6) uchwałą Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
7) uchwałą Nr 27/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;
8) uchwałą Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

TEKST JEDNOLITY 1

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału

Na podstawie art. 60 pkt 11 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017, poz. 1870), uchwala się, co następuje:

§  1.  Radcowie prawni i aplikanci radcowscy są zobowiązani do uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§  2.  Zawieszenie prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie zwalnia z obowiązku uiszczania składki członkowskiej i nie wpływa na jej wysokość.
§  3. 
1.  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych wynosi 81 zł miesięcznie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne, wykonujących zawód radcy prawnego wynosi 42 zł miesięcznie.
3.  2  Wysokość składki członkowskiej radców prawnych będących emerytami lub rencistami lub pobierających świadczenie przedemerytalne lub pobierających świadczenie pielęgnacyjne, niewykonujących zawodu radcy prawnego wynosi 8 zł miesięcznie.
4.  Wysokość składki członkowskiej aplikantów radcowskich wynosi 20 zł miesięcznie.
§  4. 
1.  Składka członkowska za dany miesiąc jest uiszczana do końca tego miesiąca.
2.  Składka członkowska, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3, jest uiszczana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny zawiadomił właściwą radę okręgowej izby radców prawnych, zwaną dalej "radą okręgowej izby", o okolicznościach uzasadniających uiszczanie składki w wysokości, o której mowa w § 3 ust. 2 i 3.
§  5. 
1.  Obowiązek uiszczania składki członkowskiej powstaje w miesiącu, w którym nastąpił wpis na listę radców prawnych lub listę aplikantów radcowskich.
2.  Obowiązek uiszczania składki członkowskiej wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym ustała przynależność do samorządu zawodowego radców prawnych albo nastąpiło zdarzenie, które zgodnie z przepisami odrębnymi lub na mocy niniejszej uchwały powoduje zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.
§  6. 
1.  Radcowie prawni wykonujący zawód radcy prawnego uiszczają składkę ubezpieczeniową w wysokości 19 zł miesięcznie.
2.  Składka ubezpieczeniowa jest uiszczana wraz ze składką członkowską.
§  7. 
1.  Obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej powstaje w miesiącu, w którym osoba wpisana na listę radców prawnych złożyła ślubowanie.
2.  Obowiązek uiszczania składki ubezpieczeniowej wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym ustała przynależność do samorządu zawodowego radców prawnych albo nastąpiło zdarzenie, które zgodnie z przepisami odrębnymi lub na mocy niniejszej uchwały powoduje zwolnienie z obowiązku uiszczania składki.
§  8. 
1.  Z obowiązku uiszczania składki członkowskiej oraz składki ubezpieczeniowej są zwolnieni:
1) radcowie prawni, którzy ukończyli 75 rok życia i nie wykonują zawodu radcy prawnego - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończyli 75 rok życia;
2) radcowie prawni niewykonujący zawodu radcy prawnego, zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni - począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym radca prawny przedłoży radzie okręgowej izby zaświadczenie o umieszczeniu go w rejestrze bezrobotnych.
2.  Rada okręgowej izby może, w drodze uchwały, na wniosek radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego, przebywających na urlopie wychowawczym zwolnić go z obowiązku uiszczania składki członkowskiej.
§  9. 
1.  Ustala się następujące zasady podziału składki członkowskiej:
1) w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. okręgowej izbie radców prawnych przypada 63% kwot składek, o których mowa w § 3, a Krajowej Radzie Radców Prawnych, zwanej dalej "Krajową Radą", 37% tych składek;
2) od dnia 1 stycznia 2015 r. okręgowej izbie radców prawnych przypada 70% kwot składek, o których mowa w § 3, a Krajowej Radzie 30% tych składek.
2.  Części składek członkowskich przypadające Krajowej Radzie w danym miesiącu, okręgowe izby przekazują do 15 dnia następnego miesiąca, niezależnie od tego, czy składka na rzecz izby została uiszczona w terminie.
3.  Rada okręgowej izby może, w drodze uchwały, podwyższyć wysokość części składki członkowskiej przypadającej Krajowej Radzie.
§  10. 
1.  Rada okręgowej izby może, na wniosek zobowiązanego, umorzyć w całości albo w części należność z tytułu składki członkowskiej. We wniosku o umorzenie zobowiązany powinien wykazać, że z uwagi na trudną sytuację materialną, zły stan zdrowia lub inne ważne okoliczności wskazane we wniosku nie jest w stanie wykonywać obowiązku uiszczania składki członkowskiej w całości albo w części.
2.  Rada okręgowej izby może umorzyć zaległości z tytułu płatności składki w przypadku śmierci zobowiązanego.
3.  Rada okręgowej izby może odraczać płatności składki lub rozkładać na raty zaległości z tytułu płatności składki w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 2, rada okręgowej izby pomniejsza część składki członkowskiej przypadającą Krajowej Radzie o należności umorzone. Kopię uchwały o umorzeniu doręcza się Krajowej Radzie.
5.  Rada okręgowej izby może upoważnić prezydium rady do działania w zakresie określonym w ust. 1-3.
§  11. 
1.  W przypadku radców prawnych, których wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez daną radę okręgowej izby został usunięty w związku z podjęciem uchwały o przeniesieniu wpisu, składkę członkowską i składkę ubezpieczeniową uiszcza się do okręgowej izby właściwej w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu za okres do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, składkę członkowską i składkę ubezpieczeniową uiszcza się do okręgowej izby, której rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.
3.  W przypadku aplikantów radcowskich, których wpis na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez daną radę okręgowej izby został usunięty w związku z podjęciem uchwały o przeniesieniu wpisu, składkę członkowską uiszcza się do okręgowej izby właściwej w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu za okres do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, składkę członkowską uiszcza się do okręgowej izby, której rada podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu, począwszy od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie wpisu.
5.  Rada okręgowej izby, która podjęła uchwałę o przeniesieniu wpisu radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego niezwłocznie powiadamia o tym radę okręgowej izby właściwą w sprawie podjęcia uchwały o usunięciu wpisu. Powiadomienie następuje drogą komunikacji elektronicznej.
§  12.  uchylony
§  12a.  uchylony
§  13.  Rady okręgowych izb prowadzą ewidencję uiszczania składek, o których mowa w § 3.
§  14.  Okręgowe izby radców prawnych w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego przesyłają Krajowej Radzie informację o liczbie radców prawnych i aplikantów radcowskich według stanu na koniec tego kwartału z wyszczególnieniem liczby poszczególnych kategorii osób zobowiązanych do uiszczania składek, o których mowa w § 3.
§  15.  Rozliczenie należnych i uiszczonych składek, o których mowa w § 3, za okres I półrocza każdego roku rady okręgowych izb przekazują Krajowej Radzie w terminie do dnia 31 lipca każdego roku, a za okres roczny - w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
§  16.  pominięty
§  17.  pominięty
§  18.  pominięty
§  19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
1 Uwzględnia zamiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 70/VIII/2011 Kraj owej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

2) uchwałą Nr 111/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

3) uchwałą Nr 183/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

4) uchwałą Nr 185/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

5) uchwałą Nr 28/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 marca 2014 r. w sprawie likwidacji Funduszu Promocji Zawodu oraz Funduszu Alternatywnych Sposobów Rozwiązywania Sporów oraz zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

6) uchwałą Nr 109/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych na rok 2016 oraz zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

7) uchwałą Nr 27/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych,

8) uchwałą Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.

2 W brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Nr 58/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału.