Radc.2018.10.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 364/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 223/V/2000 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 48/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej,
2) uchwałą Nr 141 /VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej,
3) uchwałą Nr 27/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniającą uchwalę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych,
4) uchwałą Nr 32/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej;
5) uchwałą Nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

TEKST JEDNOLITY 1

UCHWAŁA Nr 223/V/2000

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 15 grudnia 2000 r.

w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej

Krajowa Rada Radców Prawnych działając na podstawie § 1 uchwały Nr 12/99 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 1999 r, w sprawie utworzenia "Funduszu Seniora" oraz art. 60 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669), uchwala, co następuje:

§  1.  Fundusz Seniora zwany w dalszym ciągu niniejszej Uchwały "Funduszem" stanowi fundusz celowy wyodrębniony z budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  2. 
1.  Fundusz tworzy się z 4% kwoty składek członkowskich przypadających Krajowej Radzie Radców Prawnych.
2.  Niewykorzystane w danym roku budżetowym środki Funduszu zwiększają środki Funduszu w następnym roku budżetowym.
§  3. 
1.  Funduszem zarządza Kapituła w skład której wchodzi od 7 do 9 osób powołanych przez Krajową Radę Radców Prawnych na wniosek Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych skonsultowany z Komisją Socjalną Krajowej Rady Radców Prawnych.
2.  Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na okres kadencji organów samorządu radców prawnych.
§  4. 
1.  Kapituła działa poprzez rzeczników Funduszu powoływanych przez poszczególne Rady Okręgowych izb Radców Prawnych na okres kadencji organów samorządu radców prawnych.
2.  Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych może powoływać w miarę uzasadnionej potrzeby zastępcę lub zastępców rzecznika.
§  5. 
1.  Kapituła Funduszu współdziała z Komisją Socjalną Krajowej Rady Radców Prawnych.
2.  Rzecznicy Funduszu i ich zastępcy współdziałają z Komisjami Socjalnymi Okręgowych Izb Radców Prawnych.
§  6.  Kontrolę finansową i merytoryczną nad Funduszem sprawuje samorządowa Wyższa Komisja Rewizyjna.
§  7. 
1.  2 Seniorem jest każdy członek samorządu (radca prawny), który ukończył 60 lat - kobiety albo 65 lat - mężczyźni, i nabył prawo do emerytury.
2.  3  Uprawnionymi do korzystania ze środków Funduszu są osoby wymienione w ust. 1, jak również renciści o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wdowy i wdowcy po tych osobach.
3.  Kryterium umożliwiającym udzielenie pomocy jest status materialny osoby ubiegającej się o pomoc, przy założeniu, że jej dochód miesięczny netto nie przekracza kwoty przeciętnego wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej w trzecim kwartale roku poprzedzającego przyznanie pomocy, publikowanego w "Monitorze Polskim" w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalno- rentowych.
§  8. 
1.  Fundusz obejmuje następujące rodzaje udzielanej pomocy społecznej:
1) pieniężna, stała lub okresowa,
2) pieniężna doraźna,
3) pomoc w umieszczaniu zainteresowanych w domach stałej opieki - finansowana w pełni względnie w części,
4) pomoc w umieszczaniu w domach dziennej opieki - finansowana w pełni lub części,
5) pomoc w organizowaniu opieki domowej poprzez opiekunki społeczne i inne - finansowanie tej opieki w pełni lub w części,
6) refundacja względnie dopłata do leków drogich niezbędnych do egzystencji ubiegającego się o pomoc,
7) finansowanie lub dofinansowywanie kosztownych zabiegów operacyjnych niefinansowanych ze środków publicznych, a niezbędnych do ratowania zdrowia lub życia ubiegającego się o pomoc,
8) finansowanie względnie dopłaty do niezbędnych leczeni sanatoryjnych,
9) wspieranie działalności Klubów Seniora działających przy okręgowych izbach radców prawnych.
2.  Inne niż określone w ust. 1 działania mogą być podejmowane za zgodą Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  9.  Zobowiązuje się Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do opracowania w terminie do dnia 31 marca 2001 r. szczegółowego regulaminu działania Funduszu ze szczególnym uwzględnieniem Kapituły i jej rzeczników.
§  10.  Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.
1 Uwzględnia zmiany w wprowadzone:

1) uchwalą Nr 48/VI/2004 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 31 marca 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej;

2) uchwałą Nr 141/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej;

3) uchwałą Nr 27/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej i uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej i składki ubezpieczeniowej, zasad ich uiszczania i podziału oraz funduszy celowych Krajowej Rady Radców Prawnych;

4) uchwałą Nr 32/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji "Funduszu Seniora" oraz pomocy socjalnej;

5) uchwałą Nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej.

2 W brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Nr 103/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji Funduszu Seniora oraz pomocy socjalnej.