Akty korporacyjne

Radc.2017.6.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 85/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku;
2) uchwałą Nr 45/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 103/IX/2015

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

(TEKST JEDNOLITY 1 )

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) uchwala się, co następuje:

§  1.  Uchwala się Regulamin zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  2.  Traci moc uchwała Nr 30/B/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych.
§  3.  Punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych w roku 2015 r. na zasadach dotychczasowych stanowią punkty szkoleniowe w cyklu szkoleniowym 2015-2017, w rozumieniu przepisów Regulaminu, o którym mowa w § 1.
§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Załącznik

REGULAMIN

ZASAD WYPEŁNIANIA OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO PRZEZ RADCÓW PRAWNYCH I ZADAŃ ORGANÓW SAMORZĄDU SŁUŻĄCYCH ZAPEWNIENIU PRZESTRZEGANIA TEGO OBOWIĄZKU

Rozdział  I

Postanowienia wstępne

§  1. 
1.  Regulamin określa szczegółowe zasady wypełniania przez radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego oraz zadania organów samorządu radców prawnych służące zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.
2.  Postanowienia Regulaminu stosuje się także do prawników zagranicznych wpisanych na listę radców prawnych.
§  2.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o radcach prawnych - rozumie się przez to ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych;
2) Kodeksie Etyki Radcy Prawnego - rozumie się przez to Kodeks Etyki Radcy Prawnego przyjęty Uchwałą Nr 3/2014 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 22 listopada 2014 r. w sprawie Kodeksu Etyki Radcy Prawnego;
3) doskonaleniu zawodowym radców prawnych - rozumie się przez to uczestniczenie przez radców prawnych w określonych w Regulaminie formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez samorząd radców prawnych oraz inne podmioty;
4) organach samorządu radców prawnych - rozumie się przez to Krajową Radę Radców Prawnych i rady okręgowych izb radców prawnych.

Rozdział  II

Szczegółowe zasady wypełniania przez radców prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego

§  3.  Doskonalenie zawodowe realizowane jest w następujących formach:
1) szkolenia jednodniowe i wielodniowe;
2) szkolenia e-learningowe;
3) zajęcia warsztatowe;
4) studia doktoranckie i podyplomowe;
5) publikacje;
6) konferencje i seminaria.
§  4. 
1.  Wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego odbywa się poprzez:
1) udział w charakterze słuchacza, uczestnika, prowadzącego zajęcia, wykładowcy lub opracowującego materiał e-learningowy w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu prawa, a także nauki prawniczego języka obcego;
2) ukończenie studiów doktoranckich lub podyplomowych z zakresu prawa;
3) publikowanie książek, artykułów lub komentarzy z zakresu prawa;
4) uczestniczenie w konferencjach lub seminariach z zakresu prawa;
5) 2  uczestnictwo w szkoleniach i zajęciach warsztatowych poświęconych doskonaleniu umiejętności miękkich dotyczących komunikacji z klientem, współdziałania w zespole, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, zarządzania konfliktem, zarządzania kancelarią, marketingu usług prawniczych, negocjacji lub retoryki.
2.  Każdorazowy udział w którejkolwiek formie doskonalenia zawodowego wymaga potwierdzenia przez jej organizatora. Potwierdzenie nie jest wymagane jeżeli organizatorem jest organ samorządu radców prawnych. Potwierdzeniem wypełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. jest przedłożenie dowodu publikacji.
3.  Wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego realizowane jest w trzyletnich cyklach szkoleniowych. Cykle szkoleniowe określa Krajowa Rada Radców Prawnych.
§  5. 
1.  Wypełnianie obowiązku doskonalenia zawodowego ustala się na podstawie systemu punktowego polegającego na uzyskiwaniu określonej liczby punktów szkoleniowych przysługujących za poszczególne formy doskonalenia zawodowego.
2.  Organami uprawnionymi do potwierdzania uzyskania punktów szkoleniowych są prezydia rad okręgowych izb radców prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych lub upoważnione przez nie osoby.
3.  W stosunku do prawników zagranicznych wpisanych na listę radców prawnych potwierdzanie uzyskania punktów szkoleniowych za granicą odbywa się na podstawie ich oświadczeń złożonych właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych.
§  6. 
1.  Ustala się następujące liczby punktów szkoleniowych za udział w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego:
1) 2 punkty za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu lub warsztatach w charakterze słuchacza lub uczestnika;
2) 4 punkty szkoleniowe za każdą godzinę uczestnictwa w charakterze wykładowcy lub prowadzącego;
3) 2 punkty za każde 25 ekranów szkolenia e-learningowego;
4) 20 punktów za ukończenie studiów doktoranckich lub podyplomowych z zakresu prawa;
5) 15 punktów za publikację książkową o tematyce prawniczej adresowaną do prawników;
6) 10 punktów za publikację o charakterze naukowym;
6a) 4 punkty za tekst publicystyczno-prawny ze wskazaniem w publikacji, że autor jest radcą prawnym;
7) 5 punktów za udział w konferencji lub seminarium naukowym z zakresu prawa.
2.  Przez godzinę, o której mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2, należy rozumieć godzinę lekcyjną.
3.  W przypadku organizacji foπn doskonalenia zawodowego, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przez innego organizatora niż samorząd radców prawnych, ustala się liczbę punktów o 50% mniejszą.
§  7. 
1.  Obowiązek doskonalenia zawodowego uważa się za wypełniony, jeżeli w każdym cyklu szkoleniowym radca prawny uzyska minimalną liczbę 40 punktów szkoleniowych.
2.  Radcowie prawni wpisani na listę radców prawnych w trakcie cyklu szkoleniowego, są zobowiązani do uzyskania punktów szkoleniowych w liczbie proporcjonalnej do okresu pozostałego do końca tego cyklu, liczonego w pełnych miesiącach kalendarzowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek doskonalenia zawodowego.
3.  Z obowiązku doskonalenia zawodowego zwolnieni są radcowie prawni niewykonujący zawodu będący emerytami, rencistami lub pobierającymi świadczenie przedemerytalne.
§  8.  Radcom prawnym, którzy uczestniczyli za granicą w formach doskonalenia zawodowego organizowanym dla prawników, zalicza się punkty szkoleniowe w liczbie przewidzianej w § 6 ust. 1. Warunkiem zaliczenia jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego uczestnictwo w takiej formie doskonalenia zawodowego zainteresowanego radcy prawnego złożone właściwej radzie okręgowej izby radców prawnych.
§  9.  Prawnikom zagranicznym wpisanym na listę radców prawnych, którzy spełnili obowiązek doskonalenia zawodowego w swoim kraju w porównywalnym okresie, na podstawie przedłożonych przez zainteresowanych dokumentów wystawionych przez ich macierzystą jednostkę samorządu zawodowego, uznaje się, że wypełnili obowiązek, o którym mowa w ustawie o radcach prawnych.
§  10. 
1.  Wymaganą minimalną liczbę punktów szkoleniowych w odniesieniu do radców prawnych:
1) korzystających z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, zmniejsza się proporcjonalnie o okres urlopu w danym cyklu szkoleniowym, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych;
2) niezdolnych do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 6 miesięcy, zmniejsza się proporcjonalnie o okres choroby w danym cyklu szkoleniowym, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych;
3) których prawo do wykonywania zawodu zostało zawieszone na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o radcach prawnych, zmniejsza się proporcjonalnie o okres zawieszenia, licząc w pełnych miesiącach kalendarzowych.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwa rada okręgowej izby radców prawnych lub upoważnione przez nią prezydium może zwolnić radcę prawnego z wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lub zmniejszyć jego wymiar.
§  11.  Nieuzyskanie przez radcę prawnego minimalnej wymaganej liczby punktów szkoleniowych jest równoznaczne z niewypełnieniem obowiązku doskonalenia zawodowego.
§  12. 
1.  Organizatorami form doskonalenia zawodowego, za które przysługują punkty szkoleniowe, oprócz organów samorządu radców prawnych mogą być:
1) inne samorządy zawodowe prawników;
2) uniwersytety i inne szkoły wyższe;
3) krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające prawników;
4) podmioty organizujące szkolenia dla zatrudnionych lub współpracujących z nimi radców prawnych;
5) podmioty specjalizujące się w organizacji form doskonalenia zawodowego dla prawników.
2.  Uczestnicy form doskonalenia zawodowego organizowanych przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1-5, w celu potwierdzenia uzyskania punktów szkoleniowych, powinni przedłożyć we właściwej dla siebie okręgowej izbie radców prawnych dokument potwierdzający fakt uczestnictwa, tematykę, liczbę godzin oraz liczbę uzyskanych punktów szkoleniowych.

Rozdział  III

Obowiązki i uprawnienia organów samorządu służące zapewnieniu wypełnienia i przestrzeganiu zawodowego obowiązku doskonalenia zawodowego

§  13.  Organy samorządu radców prawnych organizują formy doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 3 pkt 1-3 i 6, samodzielnie lub wspólnie przez kilka zainteresowanych rad okręgowych izb radców prawnych i Krajową Radę Radców Prawnych, jak również wspólnie z podmiotami zewnętrznymi.
§  14. 
1.  Krajowa Rada Radców Prawnych oraz rady okręgowych izb radców prawnych są zobowiązane do rozpowszechniania wśród radców prawnych infoπnacji o organizowanych formach doskonalenia zawodowego poprzez komunikaty zamieszczane na swoich stronach internetowych oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
2.  Rady okręgowych izb radców prawnych w terminach do 31 grudnia i do 30 czerwca będą przekazywać Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych informacje o planowanych formach doskonalenia zawodowego odpowiednio na pierwsze półrocze roku następnego i na drugie półrocze danego roku.
3.  Po zakończeniu każdego cyklu szkoleniowego rady okręgowych izb radców prawnych w ciągu sześciu miesięcy złożą Krajowej Radzie Radców Prawnych sprawozdania ze stanu wykonania obowiązku zawodowego przez radców prawnych należących do tych izb.
§  15.  Ewidencje zgromadzonych przez radców prawnych punktów szkoleniowych prowadzą właściwe dla nich rady okręgowych izb radców prawnych.
§  16. 
1.  Po zakończeniu formy doskonalenia zawodowego organizowanej przez organy samorządu radców prawnych każdy uczestnik otrzymuje na wniosek zaświadczenie określające: organizatora, formę doskonalenia zawodowego, tematykę oraz termin i liczbę zdobytych punktów szkoleniowych.
2.  (uchylony)
3.  Rady okręgowych izb radców prawnych w odniesieniu do organizowanych przez siebie form doskonalenia zawodowego, których uczestnikami byli radcowie prawni należący do tych izb, mogą odstąpić od obowiązku wystawiania zaświadczeń, o których mowa w ust. 1, ograniczając się jedynie do wpisów odpowiedniej liczby punktów do prowadzonej ewidencji. Odstąpienie to nie dotyczy tych radców prawnych, którzy zażądają wydania zaświadczenia.
4.  Zaświadczenie mogą być wystawiane w języku angielskim.
5.  Zaświadczenia mogą być wydawane w formie elektronicznej.
§  17. 
1.  W ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu cyklu szkoleniowego dziekani rad okręgowych izb radców prawnych sporządzają wykazy radców prawnych, którzy nie wypełnili obowiązku doskonalenia zawodowego. Wykazy powinny określać także liczbę zdobytych przez poszczególnych radców prawnych punktów szkoleniowych.
2.  Wykazy podlegają przekazaniu okręgowym rzecznikom dyscyplinarnym w celu ewentualnego wszczęcia postępowań dyscyplinarnych lub wystąpienia do dziekanów z wnioskami o udzielenie radcom prawnym ostrzeżeń.

Dział  IV

Postanowienia końcowe

§  19.  (uchylony)
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku;

2) uchwałą Nr 45/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

2 Dodany przez § 1 uchwały Nr 45/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.