Akty korporacyjne

Radc.2018.4.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 238/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 11/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 82/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 11/X/2017

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

(TEKST JEDNOLITY 1 )

Na podstawie § 40 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów uchwala się, co następuje:

§  1. 
1.  Powołuje się następujące komisje stałe Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji:
1) Komisję Aplikacji w składzie od 5 do 8 osób;
2) Komisję Etyki i Wykonywania Zawodu w składzie od 5 do 8 osób;
3) Komisję Integracji w składzie od 5 do 8 osób;
4) Komisję Praw Człowieka w składzie 5 do 8 osób;
5) Komisję Wspierania Rozwoju Zawodowego w składzie od 5 do 8 osób;
6) Komisję Zagraniczną w składzie od 5 do 8 osób.
2.  Składy osobowe komisji, o których mowa w ust. 1, określają odrębne uchwały.
§  2.  2 Do zadań Komisji Aplikacji należy:
1) wykonywanie kompetencji określonych w Regulaminie odbywania aplikacji radcowskiej;
2) dokonywanie analiz modelu szkolenia aplikacyjnego w celu jego modernizacji, odpowiadającej potrzebom profesjonalnego kształcenia oraz przedstawianie w tym zakresie stosownych wniosków i rekomendacji Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Członkom Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  3.  Do zadań Komisji Etyki i Wykonywania Zawodu należy:
1) udzielanie opinii, wyjaśnień i interpretacji w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu radcy prawnego na żądanie radców prawnych, organów samorządu radców prawnych, organów administracji publicznej, organów wymiaru sprawiedliwości, pracodawców i klientów;
2) opracowywanie koncepcji (rozwiązań) dotyczących form wykonywania zawodu;
3) współpraca z komisjami wykonywania zawodu rad okręgowych izb radców prawnych;
4) monitorowanie działalności zawodowej prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych;
5) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zawodu radcy prawnego;
6) rozpatrywanie spraw skierowanych do Komisji przez Krajową Radę Radców Prawnych lub Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  4.  Do zadań Komisji Integracji należy:
1) podejmowanie działań mających na celu integrację członków samorządu radców prawnych;
2) inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym;
3) współuczestnictwo w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych we współpracy z okręgowymi izbami radców prawnych;
4) rozpatrywanie spraw skierowanych do Komisji przez Krajową Radę Radców Prawnych lub Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  5.  Do zadań Komisji Praw Człowieka należy:
1) promowanie w imieniu samorządu radców prawnych powszechnego poszanowania praw człowieka oraz podstawowych wolności;
2) reagowanie na pojawiające się naruszenia praw człowieka, organizowanie kampanii medialnych w celu upubliczniania przykładów łamania praw i wolności oraz przygotowywanie projektów stanowisk organów samorządu dotyczących naruszania tych praw;
3) popularyzacja wiedzy o efektywnej ochronie praw gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, monitorowanie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz monitorowanie stanu wykonywania jego wyroków i decyzji;
4) prowadzenie innych działań przyczyniających się do upowszechniania wiedzy o prawach człowieka i podstawowych wolnościach oraz ich ochronie.
§  6.  Do zadań Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego należy:
1) podejmowanie działań na rzecz wspierania rozwoju zawodowego radców prawnych oraz budowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku usług prawniczych;
2) podejmowanie działań w zakresie pomocy młodym radcom prawnym rozpoczynającym działalność zawodową;
3) realizowanie projektów informacyjno-wydawniczych, społecznościowych oraz organizacja forum młodych radców prawych i forum aplikantów radcowskich;
4) analiza i ocena ograniczeń rozwoju zawodowego radców prawnych i aplikantów radcowskich.
§  7.  Do zadań Komisji Zagranicznej należy:
1) zapewnianie reprezentacji samorządu w międzynarodowych organizacjach prawniczych;
2) utrzymywanie kontaktów wielostronnych i dwustronnych z zagranicznymi samorządami prawniczymi;
3) wspieranie działalności zagranicznej okręgowych izb radców prawnych;
4) przygotowywanie opracowań, analiz i innego rodzaju materiałów na potrzeby samorządu;
5) koordynowanie przepływu informacji o działaniach zagranicznych między Krajową Radą Radców Prawnych a okręgowymi izbami radców prawnych;
6) organizowanie wizyt studyjnych, konferencji i seminariów dla członków samorządu zagranicą oraz podobnych wydarzenia w kraju z udziałem prelegentów i specjalistów zagranicznych.
§  8.  Członkowie komisji, o których mowa w § 1, w zakresie wykonywanych zadań współpracują

z przedstawicielami okręgowych izb radców prawnych.

§  9. 
1.  Komisje, o których mowa w § 1, wykonują swoje zadania za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli wykonanie zadania komisji nie jest możliwe w sposób przewidziany w ust. 1, przewodniczący komisji albo upoważniony przez niego członek komisji może zwołać posiedzenie komisji.
3.  Posiedzenia komisji są jednodniowe.
4.  Posiedzenia komisji odbywają się w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych.
5.  Posiedzeniu komisji przewodniczy przewodniczący komisji albo wyznaczony przez niego inny członek komisji.
6.  Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół. Protokół obejmuje krótki zapis przebiegu obrad i osiągnięty rezultat,
7.  Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu komisji i protokolant.
8.  Protokół jest przekazywany członkom Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Nr 82/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.
2 W brzmieniu nadanym przez § 1 uchwały Nr 82/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, która weszła w życie z dniem podjęcia.