Akt korporacyjny

Notar.2018.5.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2018
PREZESA KRAJOWEJ RADY NOTARIALNEJ
z dnia 08 maja 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr IX/6/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia radom izb notarialnych i pracownikom samorządu notarialnego oraz notariuszom i ich zastępcom dostępu do Rejestrów Notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji

§  1.  Na podstawie § 2 uchwały Nr X/12/2018 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 07 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/6/2017 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia radom izb notarialnych i pracownikom samorządu notarialnego oraz notariuszom i ich zastępcom dostępu do Rejestrów Notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji, ustalam i ogłaszam w załączniku do niniejszego zarządzenia jednolity tekst ww. uchwały Nr IX/6/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr X/12/2018 z dnia 07 maja 2018 r.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr IX/6/2017

Krajowej Rady Notarialnej

z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie Regulaminu świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia radom izb notarialnych i pracownikom samorządu notarialnego oraz notariuszom i ich zastępcom dostępu do Rejestrów Notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji (tekst jednolity)

Na podstawie art. 40 § 1, art. 41a, art. 92a, art. 95i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 398), art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) Krajowa Rada Notarialna uchwala co następuje:

Regulamin

świadczenia przez Krajową Radę Notarialną usług w zakresie zapewnienia radom izb notarialnych i pracownikom samorządu notarialnego oraz notariuszom i ich zastępcom dostępu do Rejestrów Notarialnych, dokonywania wpisów w tych rejestrach i uzyskiwania wynikających z nich informacji

§  1.  DEFINICJE
1.  PON - ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.164 ze zm.).
2.  KRN - Krajowa Rada Notarialna.
3.  Rejestry Notarialne - informatyczny system (system RN) obejmujący:
1) REJESTR SPADKOWY (dalej Rejestr) - utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 95i ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2291 ze zm.) system teleinformatyczny zawierający informacje o zarejestrowanych aktach poświadczenia dziedziczenia, sprostowaniu zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia, postanowieniach o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowieniach uchylających lub zmieniających postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowieniach uchylających zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia, europejskich poświadczeniach spadkowych oraz informacje dotyczące postanowień o sprostowaniu, zmianie lub uchyleniu europejskiego poświadczenia spadkowego albo o zawieszeniu jego skutków lub postanowieniach o zmianie lub uchyleniu tych postanowień, zbierający i udostępniający dane przetwarzane przez sądy i notariuszy RP, wchodzący w skład Sytemu Rejestry Notarialne.
2) NORT - notarialny rejestr testamentów utworzony na podstawie uchwały Nr VII/46/2011 KRN z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania, zmienionej uchwałą nr VII/82/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania i uchwałą nr VII/92/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania;
3) RU - rejestr użytkowników obejmujący listę notariuszy i zastępców notarialnych prowadzoną zgodnie z art. 41a PON, innych użytkowników systemu oraz publiczny system informacji o notariuszach i usługach notarialnych;
4) CENTRALNE REPOZYTORIUM ELEKTRONICZNYCH WYPISÓW AKTÓW NOTARIALNYCH (dalej CREWAN) - utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie art. 54 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r., poz. 398), system teleinformatyczny, w którym przechowuje się elektroniczne wypisy i wyciągi z aktów notarialnych sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierających w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegających złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4.  Użytkownik - notariusz, zastępujący notariusza: emerytowany notariusz, zastępca notarialny, aplikant notarialny wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie a także prezes rady izby notarialnej lub osoba upoważniona przez prezesa rady izby notarialnej, prezes KRN lub osoba upoważniona przez prezesa KRN.
5.  Administrator - osoba odpowiedzialna za prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie Rejestrów Notarialnych na podstawie umowy zawartej z KRN.
6.  Infolinia Techniczna - zespół osób wraz z odpowiednim zapleczem technicznym zapewniających użytkownikom telefoniczną pomoc techniczną w imieniu administratora.
7.  Informacja z NORT - odpowiedź udzielana notariuszowi przez system RN, obejmująca listę testamentów sporządzonych przez jednego testatora, albo stwierdzenie, że żaden testament wymienionego testatora nie został zarejestrowany.
§  2.  POSTANOWIENIE OGÓLNE

Przed dokonaniem pierwszego wpisu w rejestrze notarialnym użytkownik potwierdza, że zapoznał się z uchwałami KRN w sprawie utworzenia i zasad funkcjonowania rejestrów notarialnych oraz z niniejszym regulaminem, a ponadto, że zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nich postanowień.

§  3.  WYMAGANIA TECHNICZNE I BEZPIECZEŃSTWO
1.  Korzystanie przez użytkownika z systemu RN wymaga posiadania:
1) systemu operacyjnego Windows 7, 8, 10 lub nowszego;
2) przeglądarki internetowej obsługującej protokół TLS 1.2 (lub wyższy): Internet Explorer (ver. 11 lub nowsza), Edge, Google Chrome (ver. 50 lub nowsza), Firefox (ver. 46 lub nowsza), Opera (ver. 52 lub nowsza);
3) stałego połączenia z siecią Internet, oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego wydanego przez centrum certyfikacji zarejestrowane w Narodowym Centrum Certyfikacji. Notariusze emerytowani, zastępcy notarialni oraz aplikanci notarialni wykonujący czynności notarialne w trybie art. 22a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, posługują się podpisami elektronicznymi weryfikowanymi ważnymi kwalifikowanymi certyfikatami, w których pola O (ang. Organization) oraz OU (ang. Organization Unit) są puste.
2.  Użytkownik dodatkowo zobowiązany jest do stosowania zaawansowanych elementów bezpieczeństwa systemów informatycznych:
1) bieżącej aktualizacji zabezpieczeń krytycznych używanego przez siebie systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz oprogramowania użytkowego,
2) stosowania aktualizowanego na bieżąco oprogramowania antywirusowego zapewniającego ochronę przed wirusami, trojanami, oprogramowaniem szpiegowskim oraz innymi programami mogącymi stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych oraz poprawności funkcjonowania rejestrów notarialnych,
3) odpowiedniej konfiguracji zasad bezpieczeństwa - zapory połączenia internetowego oraz poziomów bezpieczeństwa systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej.
3.  Przed rozpoczęciem korzystania z systemu RN użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia bezpieczeństwa transmisji danych.
4.  W sytuacji, która stwarza lub może stwarzać zagrożenie dla funkcjonowania systemu RN lub zgromadzonych w nim danych, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić administratora o tym zagrożeniu. Sposoby kontaktowania się z administratorem określone są w samym systemie RN.
5.  W sytuacji, gdy użytkownik nie jest pewien konsekwencji wykonywanych przez siebie operacji, powinien się skontaktować z infolinią techniczną. Sposoby kontaktu z infolinią określone są w systemie RN.
6.  W sytuacji podyktowanej bezpieczeństwem systemu RN lub zgromadzonych w nim danych a także jego wymaganiami technicznymi, administrator może zablokować (czasowo lub na stałe) dostęp do tego systemu poszczególnym użytkownikom albo czasowo zawiesi funkcjonowanie całego systemu lub jednego z rejestrów. O dokonanym zablokowaniu administrator zawiadomi niezwłocznie prezesa KRN.
7.  Krajowa Rada Notarialna nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemu, na które Krajowa Rada Notarialna nie ma wpływu.
§  4.  KORZYSTANIE Z SYSTEMU RN
1.  System RN dostępny jest jako witryna internetowa pod adresem https://rejestrynotarialne.pl.
2.  Przed rozpoczęciem pracy konieczne jest przeprowadzenie jednorazowej instalacji.
3.  Dostęp do systemu RN możliwy jest wyłącznie po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego i podpisaniu go własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika.
4.  Formularz rejestracyjny jest weryfikowany i zatwierdzany przez osoby wymienione w § 5. i/lub administratora.
5.  Istnieje możliwość ograniczonego dostępu do systemu RN bez podpisu elektronicznego, z wykorzystaniem nazwy użytkownika i hasła podanych w trakcie rejestrowania się w systemie. Użytkownik, udostępniając nazwę użytkownika i swoje hasło osobom trzecim, robi to na własną odpowiedzialność i ponosi wszelkie konsekwencje działalności tych osób. Osoby trzecie korzystające z systemu RN w ramach dostępu ograniczonego także zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
6.  Każdy wpis w rejestrze musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym użytkownika. To samo dotyczy wniosku notariusza o udzielenie mu informacji z rejestru.
7.  Notariusz otrzymuje z systemu RN:
1) potwierdzenie zarejestrowania, sprostowania lub wykreślenia aktu poświadczenia dziedziczenia,
2) potwierdzenie zarejestrowania, sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenia jego skutków,
3) potwierdzenie zarejestrowania testamentu,
4) potwierdzenie sprostowania lub wykreślenia testamentu,
5) potwierdzenie udzielenia informacji z NORT,
6) zawiadomienie o umieszczeniu w CREWAN elektronicznego wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego.

Otrzymane potwierdzenia i zawiadomienie mogą być przez notariusza wydrukowane.

8.  Po ustanowieniu lub odwołaniu zastępcy, notariusz zamieszcza w systemie RN odpowiednią informację umożliwiającą lub odbierającą zastępcy dostęp do tego systemu.
9.  Zabronione jest dostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, zawierających wirusy, trojany lub inne treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych
§  5.  CZYNNOŚCI PREZESA ORAZ RADY IZBY NOTARIALNEJ W SYSTEMIE RN

Czynnościami dokonywanymi w systemie RN odpowiednio przez prezesów rad izb notarialnych lub rady izb notarialnych są:

1. weryfikacja i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego, o którym mowa w § 4 ust. 3,
2. zamieszczenie informacji o ustanowieniu lub odwołaniu zastępcy notariusza na podstawie art. 21 § 3 i art. 22 PON,
3. poinformowanie KRN o niemożności dokonania wpisu przez notariusza lub przez jego zastępcę, oraz prowadzenie i aktualizowanie listy użytkowników systemu RN działających na terenie danej izby notarialnej. W przypadku notariuszy i zastępców notarialnych lista powinna zawierać informacje określone w art. 37a PON.
§  6.  CZYNNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z REJESTREM SPADKOWYM
1.  Czynnościami dokonywanymi w Rejestrze Spadkowym przez notariuszy i ich zastępców są:
1) zarejestrowanie aktu poświadczenia dziedziczenia (art. 95h § 1 PON),
2) zarejestrowanie wydania, sprostowania, zmiany lub uchylenia europejskiego poświadczenia spadkowego albo zawieszenia jego skutków (art. 95y PON),
3) uzupełnienie wcześniej dokonanego wpisu przez ujawnienie w jego treści aktu wskazującego spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne lub osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne (art. 95l PON),
4) sprostowanie wcześniej dokonanego wpisu w wyniku:
a) sprostowania aktu poświadczenia dziedziczenia z udziałem jego uczestników,
b) sprostowania oczywistej omyłki w akcie poświadczenia dziedziczenia przez notariusza (art. 80 § 4 PON),
c) popełnienia omyłki przy dokonywaniu wpisu powodującej niezgodność tego wpisu z treścią prawidłowo sporządzonego aktu poświadczenia dziedziczenia.
2.  Prezes KRN może dokonać w Rejestrze Spadkowym następujących czynności:
1) polecić wykreślenie z Rejestru Spadkowego uchylonego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia albo polecić dokonanie odpowiedniej zmiany wpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku,
2) dokonać każdego wpisu w zastępstwie innego użytkownika, jeżeli uprawniony do jego dokonania sam nie może tego uczynić,
3) dokonać innej czynności potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania systemu RN.
3.  Użytkownik, który zawiadomił Prezesa KRN o potrzebie dokonania wpisu w Rejestrze Spadkowym, powinien na wniosek Prezesa KRN przesłać mu niezbędne dokumenty i wyjaśnienia.
§  7.  CZYNNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z NORT
1.  Notariusz może sprostować każdy wpis w NORT, na podstawie wniosku testatora lub z urzędu, w szczególności w przypadku:
1) sprostowania testamentu notarialnego lub protokołu zawierającego wniosek o zarejestrowanie testamentu, gdy sprostowanie dokonane zostało z udziałem testatora,
2) sprostowania oczywistej omyłki w jednym z wymienionych aktów przez notariusza w trybie art. 80 § 4 PON, albo niezgodności tego wpisu z treścią prawidłowo sporządzonego aktu.
2.  Notariusz wykreśla wpis w NORT:
1) na podstawie wniosku testatora, albo
2) z urzędu, gdy przechowywany przez notariusza testament własnoręczny został testatorowi zwrócony.
3.  Notariusz dysponuje nieograniczonym dostępem do NORT w zakresie wpisów, których sam w rejestrze dokonał i może w tym trybie prostować lub wykreślać te wpisy na zasadach wynikających z ust. 1 i 2.
4.  Sprostowanie lub wykreślenie wpisu dokonanego przez innego notariusza wymaga przeprowadzenia poszukiwania informacji, o którym mowa w ust. 5.
5.  Notariusz poszukuje informacji w NORT tylko na podstawie odpowiedniego wniosku testatora lub innej osoby; wyłączone jest działanie w tym zakresie przez notariusza z urzędu lub dla własnych potrzeb.
6.  System uzależni udzielenie notariuszowi informacji od powołania się na wniosek wymieniony w ust. 5., a w przypadku poszukiwania testamentu na zlecenie innej osoby niż testator, także od powołania się na akt zgonu testatora lub odpis tego aktu poświadczony przez notariusza lub sąd spadku.
7.  Akt zgonu lub jego odpis, o których mowa w ust. 6., może być zastąpiony przez inny dokument, jeżeli notariusz uzna go za wystarczający dowód śmierci testatora.
8.  Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 pkt 1) składane są na formularzach, których wzory określi Prezes KRN.
9.  Wnioski wymienione w ust. 8 rejestrowane są w dzienniku korespondencyjnym.
10.  Ustęp 9 stosuje się odpowiednio do wniosków o poszukiwanie testamentów złożonych na piśmie przez sąd spadku.
11.  Jeżeli okaże się, że dane zawarte we wniosku o udzielenie informacji z NORT dotyczyć mogą kilku osób, konieczne będzie uzupełnienie danych.
12.  Na życzenie testatora notariusz może także sporządzić protokół z dokonania sprostowania lub wykreślenia wpisu w NORT.
§  8.  CZYNNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RU
1.  Użytkownicy zobowiązani są do niezwłocznej samodzielnej aktualizacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym w przypadku zmiany danych osobowych, teleadresowych, danych określonych w art. 41a PON lub innych danych, które mają wpływ na działanie systemu RN lub są udostępniane przez ten system. Zmienione dane są udostępniane przez system natychmiast po akceptacji tych zmian przez właściwą radę izby notarialnej i/lub administratora systemu.
2.  W przypadku notariuszy oraz zastępców notarialnych, którzy nie przesłali formularza rejestracyjnego lub jego aktualizacji, rejestracji dokonuje właściwa rada izby notarialnej, podając minimalny zakres informacji wynikający z przepisów prawa oraz wymagań RN.
3.  W przypadku odwołania lub zawieszenia notariusza oraz w przypadku umieszczenia zastępcy notarialnego w wykazie zastępców notarialnych lub skreślenia zastępcy notarialnego z tego wykazu, właściwa rada izby notarialnej dokonuje odpowiednich wpisów w RU.
§  8a.  CZYNNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z CREWAN
1.  Czynnościami dokonywanymi w CREWAN przez notariuszy i ich zastępców są:
1) umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego, o którym mowa w art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie,
2) umieszczenie elektronicznego wyciągu z aktu notarialnego, o którym mowa w art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie,
3) umieszczenie elektronicznego wypisu aktu notarialnego innego niż określony w art. 92a § 2 ustawy Prawo o notariacie.
§  9.  ZASADY UDOSTĘPNIANA DANYCH ZGROMADZONYCH W RN
1.  Dane zgromadzone w Rejestrze Spadkowym udostępniane są na zasadach określonych w art. 95i PON.
2.  Dane zgromadzone w NORT udostępniane są na zasadach określonych w uchwale KRN Nr VII/46/2011 z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania, zmienionej uchwałą nr VII/82/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania i uchwałą nr VII/92/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 z dnia 4 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia rejestru testamentów i zasad jego funkcjonowania oraz w Konwencji z Bazylei o stworzeniu systemu rejestracji testamentów z 16 maja 1972 r.
3.  Dane zgromadzone w RU udostępniane są zgodnie z art. 41a PON. Ponadto mogą być publikowane, zgromadzone w RU, ogólne dane o notariuszach, także w postaci wyszukiwarki działającej w oparciu o różne kryteria (miejscowość, nazwisko notariusza, odległość od osoby zadającej pytanie, godziny pracy kancelarii, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, itp.), a ponadto informacje o czynnościach notarialnych, także w formie poradnikowej, które zapewnią społeczeństwu pełny i obiektywny zbiór informacji o notariuszach. Decyzją KRN dane z RU mogą być również udostępniane innym organizacjom notarialnym w Europie i na świecie.
4.  Dane zgromadzone w CREWAN udostępniane są na zasadach określonych w art. 92a PON.
§  10.  UTRATA PODPISU ELEKTRONICZNEGO
1.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że istnieją przesłanki do unieważnienia kwalifikowanego certyfikatu, zwłaszcza w przypadku jego kradzieży lub zagubienia, użytkownik zobowiązany jest zablokować swoje konto w Systemie, jednak nie później niż w ciągu 1 godziny, niezależnie od obowiązku zgłoszenia potrzeby unieważnienia certyfikatu podmiotowi świadczącemu usługi certyfikacyjne.
2.  W celu usunięcia certyfikatu należy zalogować się do systemu RN przy pomocy nazwy użytkownika i hasła (podanych podczas rejestrowania się w systemie) i wykonać operacje opisane w podręczniku użytkownika.
§  11.  OCHRONA DANYCH
1.  Transmisja danych między systemem RN i użytkownikiem została zabezpieczona przy użyciu protokołu TLS (w wersji 1.2 lub wyższej).
2.  Do skorzystania z systemu RN konieczne jest podanie określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez system zgodnie z obowiązującym prawem. Użytkownik ma pełny wgląd w gromadzone dane przy wykorzystaniu odpowiednich funkcji systemu RN.
3.  Dane identyfikacyjne użytkownika są dostępne po zalogowaniu się do systemu i mogą być zmieniane przez użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za treść tych danych.
4.  Dane gromadzone w systemie RN są danymi publicznie dostępnymi i mogą być usunięte tylko w przypadkach wynikających z przepisów prawa.
§  12.  OPŁATY

Za usługi świadczone przez Rejestr Spadkowy notariusze uiszczają na rzecz KRN, opłaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 września 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym przez notariusza albo sąd (Dz. U. 2016, poz. 1420).

§  13.  PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.  Wszelkie prawa do treści zawartych w witrynie internetowej Systemu przysługują Krajowej Radzie Notarialnej.
2.  Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści zawartych w witrynie internetowej Systemu wyłącznie na warunkach określonych niniejszym Regulaminem i z wyłączeniem komercyjnego ich wykorzystania.
3.  Żaden fragment znajdujący się w witrynie internetowej Systemu (to jest tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjęcia, pliki z danymi, programy oraz wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Krajowej Rady Notarialnej.
§  14.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1.  Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
2.  Reklamacje należy składać pisemnie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji, listem poleconym na adres siedziby Krajowej Rady Notarialnej.
3.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1) oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych lub innych podmiotów nie mających osobowości prawnej, nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją, adres e-mail, numer telefonu);
2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
4.  Krajowa Rada Notarialna dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Krajową Radę Notarialną.
5.  O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Krajowa Rada Notarialna niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email podany w zgłoszeniu.
6.  Reklamacje nieposiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.
§  15.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Krajowa Rada Notarialna zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
2.  W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej Systemu.
3.  Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej Systemu. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.