Radc.2018.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 164/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity uchwały Nr 112/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. - Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 27/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów
2) uchwałą Nr 84/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów;
3) uchwałą Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

UCHWAŁA Nr 112/VII/2010

Krajowej Rady Radców Prawnych

z dnia 30 stycznia 2010 r.

Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

(TEKST JEDNOLITY 1 )

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233) Krajowa Rada Radców Prawnych uchwala, co następuje:

§  1.  Organy samorządu radców prawnych realizują wynikający z art. 41 pkt 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (zwanej dalej "ustawą") obowiązek nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych oraz prawników zagranicznych wpisanych na listy prowadzone przez rady okręgowych izb radców prawnych, także poprzez działalność wizytatorów określoną niniejszym Regulaminem.
§  2.  Wizytatorem może być radca prawny o wysokich kwalifikacjach zawodowych i etycznych, posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.
§  3.  Cel, o którym mowa w § 1, realizowany jest poprzez wizytacje dokonywane przez:
1) Krajowy Zespół Wizytatorów;
2) okręgowe zespoły wizytatorów.
§  4. 
1.  Krajowy Zespół Wizytatorów składa się co najmniej z 6 członków-wizytatorów, w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.
2.  Przewodniczącym Krajowego Zespołu Wizytatorów jest członek Krajowej Rady Radców Prawnych.
3.  Członków Krajowego Zespołu Wizytatorów, Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego wybiera Krajowa Rada Radców Prawnych na tym samym posiedzeniu na okres swojej kadencji. Członkowie Krajowego Zespołu Wizytatorów, Przewodniczący oraz Zastępca Przewodniczącego wykonują swoje obowiązki do czasu wyboru nowego Krajowego Zespołu Wizytatorów.
4.  Przewodniczący Krajowego Zespołu Wizytatorów składa coroczne sprawozdanie z działalności na posiedzeniu Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  5. 
1.  Okręgowy zespół wizytatorów składa się co najmniej z 4 członków-wizytatorów, w tym przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego.
2.  Przewodniczącym okręgowego zespołu wizytatorów jest członek rady okręgowej izby radców prawnych.
3.  Członków okręgowego zespołu wizytatorów, przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego powołuje rada okręgowej izby radców prawnych na tym samym posiedzeniu na okres swojej kadencji. Członkowie okręgowego zespołu wizytatorów, przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego wykonują swoje obowiązki do czasu powołania nowego okręgowego zespołu wizytatorów.
§  6. 
1.  Do zadań Krajowego Zespołu Wizytatorów należy:
1) przeprowadzanie wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki przez:
a) członków Krajowej Rady Radców Prawnych,
b) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej,
c) członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
d) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
e) członków rad okręgowych izb radców prawnych,
f) członków okręgowych komisji rewizyjnych,
g) członków okręgowych sądów dyscyplinarnych,
h) rzeczników dyscyplinarnych i ich zastępców,
i) członków okręgowych zespołów wizytatorów.
2) koordynowanie działalności okręgowych zespołów wizytatorów i wydawanie zaleceń dla tych zespołów;
3) analizowanie materiałów przedstawianych przez okręgowe zespoły wizytatorów;
4) przedstawianie Krajowej Radzie Radców Prawnych wniosków dotyczących usprawnienia pracy zawodowej radców prawnych, a nadto corocznych sprawozdań z funkcjonowania zespołów i wyników wizytacji przeprowadzanych w okręgowych izbach radców prawnych.
2.  Do zadań okręgowych zespołów wizytatorów należy przeprowadzenie wizytacji w celu oceny wykonywania zawodu i przestrzegania zasad etyki przez radców prawnych z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
3.  Przewodniczący okręgowego zespołu wizytatorów składa coroczne sprawozdanie z działalności na posiedzeniu zgromadzenia radców prawnych okręgowej izby radców prawnych.
§  7.  Wizytacje przeprowadza się:
1) 2  w sytuacjach określonych w art. 16, art. 19, art. 221 i art. 222 ustawy;
2) na żądanie Krajowej Rady Radców Prawnych lub jej Prezydium, Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, rady okręgowej izby radców prawnych lub jej prezydium, dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.
§  8.  uchylony 3
§  9. 
1.  4  Wizytację przeprowadza wizytator wyznaczony przez przewodniczącego okręgowego zespołu wizytatorów lub Przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów na podstawie pisemnego upoważnienia dziekana rady okręgowej izby radców prawnych.
2.  Wizytacja może być przeprowadzona przez zespół dwóch wizytatorów, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami faktycznymi albo skomplikowanym charakterem sprawy. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3.  Wizytację przeprowadza wizytator lub wizytatorzy okręgowego zespołu wizytatorów rady okręgowej izby radców prawnych, na której listę wizytowany jest wpisany.
4.  Jeżeli radca prawny wykonuje zawód na terenie innej izby niż ta, w której jest wpisany na listę radców prawnych, przeprowadzenie wizytacji może być powierzone, na wniosek dziekana rady właściwej dla wizytowanego, wizytatorowi lub wizytatorom okręgowego zespołu wizytatorów okręgowej izby radców prawnych, na obszarze właściwości której wizytowany wykonuje zawód. W takim przypadku koszty wynagrodzenia wizytatora lub wizytatorów, w wysokości zryczałtowanej, obciążają okręgową izbę radców prawnych, w której radca prawny jest wpisany na listę.
§  10.  Wizytatorzy obowiązani są do zachowania w tajemnicy czynności wizytacji, jej przedmiotu, treści sprawozdania oraz wszelkich wiadomości powziętych w trakcie wizytacji.
§  11. 
1.  5  Wizytator wyznaczony przez przewodniczącego okręgowego zespołu wizytatorów lub Przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów zawiadamia kierownika podmiotu wnioskującego o wizytację o terminie wizytacji.
2.  Wizytacja powinna być zakończona w ciągu 30 dni od daty jej rozpoczęcia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.  Termin zakończenia wizytacji może zostać przedłużony przez dziekana rady okręgowej izby radców prawnych. 6  Przedłużenie terminu zakończenia wizytacji na okres nie dłuższy niż 3 miesiące od jej rozpoczęcia jest dopuszczalne na wniosek zespołu przeprowadzającego wizytacje w sytuacjach, gdy sprawa jest skomplikowana i postępowanie wizytacyjne napotyka na znaczne trudności.
4.  W sprawach określonych w art. 19 ustawy wizytacja powinna być zakończona w terminie 7 dni od jej rozpoczęcia.
§  12. 
1.  W toku postępowania wizytowany radca prawny jest obowiązany, na żądanie wizytatorów, złożyć wyjaśnienia oraz przedłożyć dokumenty i inne dowody niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia wizytacji.
2.  Wizytowany radca prawny do czasu zakończenia wizytacji ma prawo składać wyjaśnienia ustnie lub na piśmie, a także przedkładać wszelkie dowody na swoje twierdzenia, iż skarga lub sygnalizacja jest bezzasadna lub zarzuty sformułowane we wniosku o sporządzenie opinii są nieuzasadnione.
§  13. 
1.  W terminie 7 dni od dnia zakończenia wizytacji wizytator lub zespół wizytatorów przeprowadzający wizytację sporządza sprawozdanie z przeprowadzonej wizytacji. Sprawozdanie zawiera opinię lub ocenę wykonywania zawodu bądź przestrzegania zasad etyki zawodowej przez wizytowanego radcę prawnego.
2.  7  Sprawozdanie doręcza się podmiotowi wnioskującemu o przeprowadzenie wizytacji, dziekanowi właściwej rady okręgowej izby radców prawnych, wizytowanemu radcy prawnemu oraz Krajowemu Zespołowi Wizytatorów w przypadku wizytacji przeprowadzanej przez wizytatorów Krajowego Zespołu Wizytatorów.
3.  uchylony
4.  W sprawach, o których mowa w art. 19 ustawy, sprawozdanie powinno być przedstawione dziekanowi rady okręgowej izby radców prawnych w terminie 2 dni od zakończenia wizytacji.
5.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych określi w drodze uchwały wzór sprawozdania z wizytacji radcy prawnego, przeprowadzanej w ramach oceny okresowej pracownika na podstawie odrębnych przepisów.
§  14.  8
1.  W oparciu o wyniki wizytacji dziekan wykonuje zadania określone w art. 16, art. 19, art. 221 lub art.222 ustawy, a także może skierować sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.
2.  Kopię sprawozdania składa się do akt osobowych wizytowanego radcy prawnego.
3.  Okres przechowywania dokumentów z wizytacji w aktach radcy prawnego wynosi 3 lata, licząc od dnia doręczenia dziekanowi sprawozdania z przeprowadzonej wizytacji.
§  15.  uchylony 9
§  16.  10 Do wizytacji prawnika zagranicznego wpisanego na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych przepisy § 7-14 stosuje się odpowiednio.
§  17. 
1.  Za przeprowadzenie wizytacji i złożenie sprawozdania wizytator otrzymuje wynagrodzenie ryczałtowe.
2.  Wizytatorowi przeprowadzającemu wizytację poza miejscem zamieszkania przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży i wydatków.
3.  Wysokości wynagrodzenia ryczałtowego i diet oraz zasady zwrotu kosztów podróży i wydatków określa, w drodze uchwały, odpowiednio, rada okręgowej izby radców prawnych albo Krajowa Rada Radców Prawnych, z zastrzeżeniem ust. 3a.
3a.  W przypadku określonym w § 9 ust. 4 jednolita stawka wynagrodzenia wizytatora wynosi 250,00 zł za przeprowadzenie jednej wizytacji.
4.  Krajowa Rada Radców Prawnych może określić w drodze uchwały wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Przewodniczącego Krajowego Zespołu Wizytatorów i jego Zastępcy.
5.  Rada okręgowej izby radców prawnych może określić w drodze uchwały wysokość wynagrodzenia ryczałtowego przewodniczącego okręgowego zespołu wizytatorów i jego zastępcy.
§  18.  Traci moc uchwała Nr 50/VII/ 2009 r. Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zakresu, trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.
§  19.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uwzględnia zamiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 27/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów;

2) uchwałą Nr 84/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 20 marca 2015 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów;

3) uchwałą Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającą Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów.

2 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 71/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniającej Regulamin zakresu i trybu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów, która weszła w życie z dniem podjęcia.
3 Przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
6 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
7 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
8 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
9 Przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
10 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 8 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.