Radc.2018.10.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 365/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r, w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy;
2) uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.
§  2.  dcpw Prawnych ska/Kamińska

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN WYZNACZANIA RADCÓW PRAWNYCH DO UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I DOKUMENTOWANIA TEJ POMOCY 1

(TEKST JEDNOLITY 2 )
§  1.  Regulamin określa zasady wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 poz. 1255) 3  ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 4 , i dokumentowania udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej.
§  2. 
1.  Dziekan rady okręgowej izby radców prawnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz przy użyciu innych zwyczajowo stosowanych środków i metod komunikowania się z radcami prawnymi danej okręgowej izby radców prawnych obwieszcza o terminie składania deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w danym roku kalendarzowym i wzywa radców prawnych do składania deklaracji według ustalonego wzoru. Składanie deklaracji może być przeprowadzane z użyciem opracowanego w tym celu programu teleinformatycznego.
2.  Wzór deklaracji, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§  3. 
1.  Na podstawie złożonych deklaracji, dziekan sporządza projekty list radców prawnych wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych miejscach wykonywania czynności (lokalach) i ich zastępców. Rada może wykreślić radcę prawnego z projektu listy wyłącznie z przyczyn, o których mowa w § 5.
2.  Radca prawny może zadeklarować udział w realizacji czynności nieodpłatnej pomocy prawnej w charakterze zastępcy wyznaczonego.
3.  W przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w tym samym miejscu wykonywania czynności (lokalu) przekracza ustaloną dla tego miejsca wykonywania czynności liczbę radców prawnych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej, radcę prawnego (radców prawnych) wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w tym miejscu wyznacza się w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół.
4.  Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostali wylosowani w przypadku określonym w ust. 3, są zastępcami wyznaczonych. O kolejności zastępowania decyduje losowanie.
§  4.  Uchwalone przez radę okręgowej izby radców prawnych listy wyznaczonych radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i ich zastępców dziekan przekazuje właściwym starostom powiatowym.
§  5.  Wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego nie może być radca prawny:
1) karany dyscyplinarnie - do czasu zatarcia skazania;
2) z którym umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w § 1, została rozwiązana z przyczyn dotyczących radcy prawnego;
3) który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
4) który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.
§  6.  5 Radca prawny wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje wykonywane czynności zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 1.

Załącznik Nr  1 6

Wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

radców prawnych do udzielania

nieodpłatnej pomocy prawnej i

dokumentowania tej pomocy 6

________________________________________, dn. ___________

(imię i nazwisko radcy prawnego)

_____________________________

(nr wpisu)

Deklaruję udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) 7  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 8  w oparciu o umowę ze starostą powiatu

______________________________________________________________________ *

w charakterze: wyznaczonego radcy prawnego / zastępcy wyznaczonego radcy prawnego **

Wskazuję:

- jako miejsce wykonywania czynności _______________________________

_________________________________________________________________ ***

- dni tygodnia, w których mogę udzielać pomocy _______________________

_____________________________________________________________________

- godziny udzielania pomocy _______________________________________

przy uwzględnieniu możliwości wydłużenia czasu trwania dyżuru bez wzrostu wynagrodzenia.

Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 1467) 9  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 10  oraz Regulaminu wyznaczania radców prawnych do nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Spełniam warunki do bycia mediatorem określone w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) 11  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej7TAK/NIE ****

Spełniam warunki w zakresie specjalizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas poszczególnych dyżurów wymagane przez Powiat.

Nie byłem karany dyscyplinarnie.

Nie została ze mną rozwiązana, z przyczyn dotyczących radcy prawnego, umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dopełniłem obowiązku zawodowego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym.

Nie zalegam z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

______________________

(podpis radcy prawnego)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

do Regulamin wyznaczania radców

prawnych do udzielania nieodpłatnej

pomocy prawnej i dokumentowania

tej pomocy uchylony 12

1 Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowi załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 r. w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy
2 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwalą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy;

2) uchwałą Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.

3 W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 100/X/2018 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wszedł w życie z dniem 22 września 2018 r.
6 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wszedł w życie z dniem 22 września 2018 r.
7 W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.
8 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
* jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu, w przypadku chęci świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację
** podkreślić właściwą (-e) opcję (-e)
*** wskazać kolejno deklarowane miejsca
9 W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.
10 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
11 W brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018 r.
**** niepotrzebne skreślić
12 Przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 4, który wszedł wżycie z dniem 22 września 2018 r.