Radc.2017.10.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 126/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji stanowiącego załącznik do uchwały Nr 10/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 20/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;
2) uchwałą Nr 19/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;
3) uchwałą Nr 38/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulamin funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;
4) uchwałą Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

TEKST JEDNOLITY 1
§  1.  Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji zwany dalej "Ośrodkiem", działa przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.
§  2.  uchylony
§  3. 
1.  Działalność Ośrodka oparta jest na założeniach zawartych w rocznych planach pracy Ośrodka uchwalonych przez Krajową Radę Radców Prawnych.
2.  Zadania, które nie zostały ujęte w rocznych planach, o których mowa w ust. 1, a mieszczące się w zakresie działania Ośrodka, Kierownik Ośrodka realizuje na polecenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach posiadanych środków finansowych.
§  3a.  2
1.  Projekt rocznego planu pracy Ośrodka przygotowuje Kierownik Ośrodka uwzględniając wytyczne Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Ośrodka.
2.  Projekt rocznego planu pracy Ośrodka Kierownik Ośrodka przedstawia Radzie Programowej Ośrodka.
3.  Rada Programowa przedstawia opinię o projekcie rocznego planu pracy Ośrodka. W opinii mogą być zawarte wnioski dotyczące projektu planu pracy Ośrodka.
4.  Projekt rocznego planu pracy Ośrodka uwzględniający wnioski Rady Programowej Ośrodka wraz z opinią Rady Programowej Ośrodka Kierownik Ośrodka przedstawia Krajowej Radzie Radców Prawnych.
§  3b.  3  Rada Programowa Ośrodka obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach albo przy użyciu środków komunikowania się na odległość.
§  4. 
1.  Pracami Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka powołany przez Krajową Radę Radców Prawnych.
2.  uchylony
3.  4  Na wniosek Kierownika Ośrodka Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych może powołać zastępcę Kierownika Ośrodka oraz współpracowników Kierownika Ośrodka.
4.  5  uchylony
§  4a.  6  uchylony
§  4b.  7
1.  Ekspertem Ośrodka może zostać osoba posiadająca wiedzę lub doświadczenie w dziedzinie objętej przedmiotem działania Ośrodka.
2.  W Ośrodku prowadzona jest lista ekspertów Ośrodka.
3.  Wpisu na listę ekspertów Ośrodka dokonuje Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka lub Kierownika Ośrodka.
4.  Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do skreślenia z listy ekspertów Ośrodka.
§  5. 
1.  8  W ramach Ośrodka mogą działać sekcje stałe lub doraźne dla realizacji wyznaczanych zadań w ramach rocznych planów pracy Ośrodka. W skład sekcji mogą wchodzić również osoby, które nie są radcami prawnymi.
2.  Utworzenie sekcji następuje na podstawie uchwały Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na wniosek Kierownika Ośrodka złożony po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Programowej Ośrodka.
3.  Uchwała o której mowa w ust. 2 ustali zakres działania sekcji w ramach zadań Ośrodka i jej skład osobowy.
4.  Pracami sekcji kieruje Przewodniczący Sekcji. Skład osobowy sekcji może być zmieniany lub uzupełniany w czasie jej funkcjonowania.
5.  9   Sekcja może mieć stałych ekspertów. Stałego eksperta powołuje Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na wniosek Przewodniczącego Sekcji. Sekcja może występować także o sporządzenie ekspertyzy lub opinii do ekspertów Ośrodka.
§  6. 
1.  Do zadań Kierownika Ośrodka należy:
1) koordynacja prac w ramach Ośrodka;
2) współpraca z komitetami stałymi, komisjami stałymi oraz zespołami problemowymi powoływanymi przez Krajową Radę Radców Prawnych w zakresie realizacji zadań Ośrodka;
3) nadzór nad działalnością sekcji w ramach Ośrodka;
4) inicjowanie studiów nad problematyką określoną w rocznych planach pracy;
5) przedkładanie Krajowej Radzie Radców Prawnych:
a) wyników prowadzonych badań i wniosków z nich płynących,
b) propozycji opinii do projektów aktów prawnych istotnych dla wykonywania zawodu radcy prawnego,
c) własnych projektów aktów prawnych,
d) kwartalnych sprawozdań z działalności Ośrodka;
6) 10  uchylony
7) nawiązywanie kontaktów z instytucjami zewnętrznymi w celu realizacji zadań Ośrodka;
8) współpraca z redakcją "Radcy Prawnego".
2.  uchylony
§  7.  Ośrodek będzie dysponował własnym logo opracowanym w oparciu o logo Krajowej Izby Radców Prawnych.
§  8.  11  Zasady wynagradzania za przygotowane w ramach Ośrodka ekspertyzy, opinie i stanowiska prawne oraz zasady wynagradzania stałych ekspertów sekcji określa Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.
§  9.  Księgowość finansową i obsługę kancelaryjną ośrodka prowadzi Biuro Krajowej Rady Radców Prawnych.
1 Uwzględnia zamiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 20/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

2) uchwałą Nr 19/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

3) uchwałą Nr 38/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. zmieniającą Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

4) uchwałą Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.

2 Dodany przez § 2 pkt 1 uchwały Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
3 Dodany przez § 2 pkt 1 uchwały Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
4 W brzmieniu nadanym przez § 2 pkt 2 lit. a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
5 Przez § 2 pkt 2 lit. b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
6 Przez § 2 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
7 Dodany przez § 2 pkt 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
8 W brzmieniu nadanym przez § 2 pkt 5 lit a uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
9 Dodany przez § 2 pkt 5 lit b uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
10 Przez § 2 pkt 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
11 W brzmieniu nadanym przez § 2 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.