Radc.2018.1.18

| Akt nieoceniany
Wersja od: 18 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 163/X/2018
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VIT/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 21/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;
2) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;
3) uchwałą Nr 74/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

CENTRUM SZKOLENIA USTAWICZNEGO RADCÓW PRAWNYCH

KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH 1

(TEKST JEDNOLITY 2 )
§  1.  PODSTAWY PRAWNE FUŃCJONOWANIA CENTRUM.

Podstawy prawne funkcjonowania Centrum stanowią:

- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

- uchylone

- Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiący załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów,

- niniejszy regulamin.

§  2.  CELE I ZADANIA CENTRUM.
1.  Centrum jest placówką szkolenia ustawicznego radców prawnych, umożliwiającą radcom prawnym podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez prowadzone w różnych formach dokształcanie i doskonalenie zawodowe.
2.  Przy realizacji celu określonego w ust. 1, Centrum współpracuje z okręgowymi izbami radców prawnych, z organami administracji rządowej i samorządowej, samorządami zawodowymi, szkołami wyższymi oraz pracodawcami.
3.  Centrum planuje i organizuje dokształcanie i doskonalenie zawodowe radców prawnych.
4.  W ramach prowadzonej działalności Centrum:
1) dokonuje naboru słuchaczy i uczestników według zasad określonych każdorazowo w programie odpowiedniej formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
2) prowadzi dokumentację dotyczącą organizacji danej formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
3) potwierdza ukończenie danej formy dokształcania i doskonalenia zawodowego zaświadczeniem lub innym dokumentem wydawanym radcy prawnemu,
4) korzysta ze środków finansowych na organizację dokształcania i doskonalenia zawodowego określonych w § 6 Regulaminu.
5.  Centrum koordynuje dokształcanie i doskonalenie zawodowe organizowane przez rady okręgowych izb radców prawnych i służy pomocą współpracując z okręgowymi izbami radców prawnych przy organizacji własnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.
§  3.  FORMY KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM.
1.  Podstawowymi formami dokształcania i doskonalenia zawodowego organizowanymi przez Centrum są seminaria, konferencje, kursy i wykłady oraz studia podyplomowe organizowane w szkołach wyższych z udziałem Krajowej Rady Radców Prawnych, a także szkolenie za pośrednictwem Internetu.
2.  Centrum organizuje wymienione w ust. 1, formy dokształcania i doskonalenia zawodowego jako:

a) jednodniowe - organizowane w siedzibach jednostek organizacyjnych samorządu radców prawnych (Krajowa Rada Radców Prawnych, siedziby okręgowych izb radców prawnych),

b) dwu lub trzydniowe - (tzw.) wyjazdowe - wykorzystaniem wynajmowanej bazy hotelowej,

c) inne - włączając w to szkolenia warsztatowe w siedzibach instytucji Wspólnot Europejskich (ETS i TPC) organizowane przy udziale Przedstawicielstwa Krajowej Rady Radców Prawnych w Brukseli.

3.  Formy dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą być adresowane do:

a) wszystkich członków samorządu radców prawnych (o tematyce uniwersalnej dotyczącej wykonywania zawodu radcy prawnego),

b) grup radców prawnych świadczących pomoc prawna dla określonych podmiotów (specjalistyczne),

c) radców prawnych pełniących funkcje w organach samorządu radców prawnych, w zakresie spraw dotyczących wykonywania tych funkcji.

4.  Wymienione w ust. 1 formy dokształcania i doskonalenia zawodowego mogą mieć zasięg ogólnopolski lub lokalny obejmujący obszar działania jednej izby.
5.  Centrum może być współorganizatorem studiów podyplomowych dla radców prawnych w szkołach wyższych.
§  4.  KIEROWNIK CENTRUM

Kierownik Centrum organizuje działalność merytoryczną i jest odpowiedzialny za całokształt pracy Centrum.

W szczególności do kompetencji Kierownika Centrum należy:

1) reprezentowanie Centrum na zewnątrz,
2) sporządzanie projektów rocznych planów pracy Centrum obejmujących dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
3) realizacja planów pracy poprzez:
a) zapewnienie wysokiego poziomu organizowanych zajęć w każdej z form dokształcania i doskonalenia zawodowego,
b) współdziałanie z okręgowymi izbami radców prawnych, a w szczególności stworzenie systemu przekazywania i wymiany informacji o szkoleniach,
c) nawiązywanie współpracy w zakresie szkoleń z organami administracji publicznej, sądami, szkołami wyższymi i samorządami zawodowymi,
d) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji z prowadzonej działalności szkoleniowej, w tym wydawanie stosownych zaświadczeń i innych dokumentów uczestnikom potwierdzających ich udział w różnych formach doskonalenia zawodowego,
e) składanie Krajowej Radzie Radców Prawnych informacji i sprawozdań z wykonania zaplanowanych form dokształcania i doskonalenia zawodowego,
4) ustalenie w uzgodnieniu z poszczególnymi okręgowymi izbami radców prawnych systemu koordynacji działalności szkoleniowej oraz zasad kwalifikacji uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum,
5) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Centrum zgodnie z zasadami gospodarki finansowej obowiązującymi w Krajowej Izbie Radców Prawnych,
6) bieżąca analiza poziomu wypełniania obowiązku szkoleniowego przez radców prawnych,
7) promocja różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego,
8) sprawowanie nadzoru nad pracą pracowników przypisanych do realizacji zadań Centrum.
§  5.  3 PLAN PRACY CENTRUM.
1.  Plan pracy Centrum na dany rok szkoleniowy jest uchwalany przez Krajową Radę Radców Prawnych do dnia 31 grudnia roku poprzedniego.
2.  Tematyka form doskonalenia zawodowego określonych w planie pracy obejmuje wybrane dziedziny prawa materialnego i procesowego, przepisy prawa wewnętrznego oraz zagadnienia obejmujące doskonalenie umiejętności miękkich, a w szczególności dotyczących komunikacji z klientem, współdziałania w zespole, alternatywnych metod rozwiązywania sporów, negocjacji i retoryki.
§  6.  4  ZASADY FINANSOWANIA.
1.  Działalność Centrum jest finansowana ze środków budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych przeznaczonych na dany rok szkoleniowy.
2.  W celu zapewnienia finansowania niektórych form doskonalenia zawodowego od uczestników mogą być pobierane opłaty. Ich wysokość jest określana na każdy rok szkoleniowy w planie pracy Centrum.
§  7. 
1.  Każda z form dokształcania i doskonalenia zawodowego może być finansowana ze środków Funduszu Doskonalenia Zawodowego Radców Prawnych oraz środków uczestników.
2.  Odpłatność uczestników za udział w ogólnopolskich szkoleniach wielodniowych organizowanych przez Centrum wynosi 50 % jednostkowych kosztów organizacji szkolenia.
3.  Uczestnictwo w szkoleniach jednodniowych jest bezpłatne.
4.  Wielkość partycypacji uczestników form dokształcania i doskonalenia zawodowego innych niż szkolenia określana będzie przez Kierownika Centrum w uzgodnieniu z okręgowymi izbami radców prawnych na podstawie odrębnej kalkulacji.
1 Regulamin funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców stanowi załącznik do uchwały Nr 8/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.
2 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 21/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;

2) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych lutego 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;

3) uchwałą Nr 74/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych.

3 W brzmieniu nadanym przez uchwałę Nr 74/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, która weszła w życie z dniem podjęcia.
4 W brzmieniu nadanym przez uchwałę Nr 74/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, która weszła w życie z dniem podjęcia.