Radc.2017.10.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 października 2017 r.

UCHWAŁA Nr 127/X/2017
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 20 października 2017 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza w załączniku do niniejszej uchwały tekst jednolity Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uwzględniający zmiany wprowadzone:
1) uchwałą Nr 87/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
2) uchwałą Nr 95/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
3) uchwałą Nr 142/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
4) uchwałą Nr 3/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
5) uchwałą Nr 69/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
6) uchwałą Nr 102/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
7) uchwałą Nr 172/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
8) uchwałą Nr 203/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
9) uchwałą Nr 18/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał;
10) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;
11) uchwałą 64/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawnej oraz zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
12) uchwałą Nr 95/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
13) uchwałą Nr 132/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 czerwca 2016 r. zmieniającą Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
14) uchwałą Nr 40/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;
15) uchwałą Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;
16) uchwałą Nr 56/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

TEKST JEDNOLITY 1

Rozdział  I

Przepisy ogólne

§  1. 
1.  Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów - zwany dalej "Regulaminem" - określa zasady i tryb działania organów samorządu radców prawnych z wyłączeniem Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego.
2.  Zasady oraz tryb działania rzecznika dyscyplinarnego i Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego określa odrębna uchwała.
3.  Do spraw określonych Regulaminem nieuregulowanych ustawą z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, zwanej dalej "ustawą", stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
§  2. 
1.  Rada okręgowej izby radców prawnych, prezydium rady okręgowej izby radców prawnych, okręgowa komisja rewizyjna, Krajowa Rada Radców Prawnych, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych i Wyższa Komisja Rewizyjna podejmują decyzje w formie uchwał.
2.  Organy, o których mowa w ust. 1, przedstawiają także swoje stanowiska zawierające pogląd w danej sprawie.
§  2a.  3  Uchwały, będące aktami prawa wewnętrznego oraz stanowiska Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Wyższej Komisji Rewizyjnej podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych.
§  2b.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych określa metodykę przygotowania i sposób redagowania projektów aktów prawnych wydawanych przez organy, o których mowa w § 2, a także zasady sporządzania tekstów jednolitych tych aktów.
§  3. 
1.  Uchwały organów, o których mowa w § 2, zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków organu.
2.  Organ, o którym mowa w § 2, może uchwalić tajność głosowania.
3.  Przepis ust. 1 stosuje się do stanowisk, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 48 ust. 6-8.
§  4. 
1.  Uchwały organów, o których mowa w § 2, w sprawach indywidualnych, doręcza się z urzędu stronom i uczestnikom postępowania.
2.  Uchwały inne niż te, o których mowa w ust. 1, doręcza się zainteresowanym tylko w przypadku, gdy uchwała tak stanowi.
§  5.  Wykonanie uchwał organów, o których mowa w § 2, należy do osób odpowiedzialnych za ich wykonanie w związku z zakresem zadań objętych pełnioną funkcją chyba że w uchwale wskazano inną osobę.
§  6. 
1.  W wyborach przeprowadzanych w radzie okręgowej izby radców prawnych, okręgowej komisji rewizyjnej, Krajowej Radzie Radców Prawnych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów.
2.  Jeżeli kandydaci otrzymali równą liczbę głosów, a tylko jeden z kandydatów może być wybrany, przeprowadza się ponowne głosowanie.
3.  W przypadku uzyskania w ponownym głosowaniu równej liczby głosów przeprowadza się ponowne zgłaszanie kandydatów na nieobsadzone miejsca. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się.

Rozdział  Ia

Ogólne zasady postępowania z projektami uchwał, będących aktami prawa wewnętrznego oraz z projektami stanowisk

§  6a. 
1.  Prawo wnoszenia projektów uchwał organów samorządu przysługuje członkom danego organu.
2.  Projekt uchwały organu samorządu członek danego organu przekazuje osobie kierującej danym organem w terminie umożliwiającym jego przekazanie pozostałym członkom danego organu samorządu wraz z planowanym porządkiem posiedzenia. W szczególnych przypadkach projekt uchwały może być przekazany w terminie późniejszym lub zgłoszony na piśmie w trakcie posiedzenia.
§  6b. 
1.  Prawo wnoszenia poprawek do projektu przysługuje każdemu członkowi danego organu samorządu.
2.  Jeżeli do danej jednostki redakcyjnej projektu wniesiono kilka poprawek, przewodniczący posiedzenia w pierwszej kolejności poddaje pod głosowanie poprawki najdalej idące. Jeżeli nie można stwierdzić, która poprawka jest dalej idąca, o kolejności głosowania decyduje kolejność zgłoszenia poprawki.
3.  Do momentu podjęcia uchwały wnioskodawca może wycofać wniesiony projekt uchwały.
§  6c.  W przypadku, gdy zaistniały wątpliwości, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzą sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisami projektu lub wątpliwości co do zgodności projektu z powszechnie obowiązującym prawem, przewodniczący posiedzeniu może odroczyć rozpatrywanie projektu.
§  6d.  Jeżeli w trakcie rozpatrywania projektu zgłoszony zostanie wniosek o jego odrzucenie jest on poddawany pod głosowanie w pierwszej kolejności.
§  6e.  Przepisy § 6a-6d stosuje się odpowiednio do postępowania z projektami stanowisk, o których mowa w § 2 ust. 2, z zastrzeżeniem § 48 ust. 6-8.

Rozdział  II

Organy okręgowej izby radców prawnych

Oddział  I

Rada okręgowej izby radców prawnych

§  7.  Rada okręgowej izby radców prawnych, zwana dalej "radą", wykonuje zadania wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, Krajowej Rady Radców Prawnych oraz zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.
§  8. 
1.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady zwołuje nowo wybrany dziekan rady, zwany dalej "dziekanem", na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia zamknięcia zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, na którym wybrano nową radę.
2.  Porządek pierwszego posiedzenia rady proponuje dziekan.
3.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku pierwszego posiedzenia rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem rady.
4.  Wnioski w sprawie zmian w porządku pierwszego posiedzenia rady mogą być wnoszone przez członków rady. Wnioski te poddawane są pod głosowanie na początku posiedzenia.
§  9.  Rada na pierwszym posiedzeniu w szczególności:
1) ustala liczbę osób wchodzących w skład prezydium rady;
2) dokonuje wyboru prezydium rady poprzez przeprowadzenie oddzielnego głosowania na funkcje: wicedziekana (wicedziekanów), skarbnika, sekretarza oraz członka (członków) prezydium rady.
§  10. 
1.  Nie później niż na drugim posiedzeniu rada na wniosek dziekana określa zakres obowiązków:
1) wicedziekana albo wicedziekanów, jeżeli wybrano więcej niż jednego wicedziekana;
2) członków prezydium rady.
2.  Określając zakres obowiązków wicedziekanów rada wyznacza wicedziekana do wykonywania obowiązków, o których mowa w § 22.
§  11.  Rada dokonuje podziału obowiązków pomiędzy swoich członków.
§  12. 
1.  Rada, w celu realizacji swoich zadań, może powołać stałe komisje.
2.  4  W uchwale o powołaniu komisji rada określa zakres i zasady działania komisji.
3.  5  Rada powołuje skład osobowy komisji, w tym przewodniczącego komisji.
4.  Członkami komisji mogą być również radcowie prawni niebędący członkami rady. Przewodniczącym komisji może być jedynie członek rady, chyba że rada postanowi inaczej.
4a.  6  Członkami komisji, z wyjątkiem komisji właściwej do spraw aplikacji radcowskiej, mogą być również aplikanci radcowscy.
5.  7  Rada może zlecić komisji sporządzenie opinii lub projektu stanowiska rady, co do wybranych zagadnień.
§  13. 
1.  Rada może powołać zespoły problemowe.
2.  Członkami zespołu problemowego mogą być również osoby niebędące radcami prawnymi, których wiedza i umiejętności przydatne są w sprawach związanych z zakresem działania zespołu.
3.  Rada określa termin zakończenia prac przez zespół problemowy.
4.  Do zespołów problemowych przepisy § 12 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.
§  14. 
1.  Rada ustala zasady i wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do:
1) dziekana, wicedziekana, sekretarza, skarbnika oraz członków prezydium rady;
2) członków komisji, o których mowa w § 12;
3) członków zespołów problemowych, o których mowa w § 13;
4) członków okręgowej komisji rewizyjnej;
5) przewodniczącego i członków okręgowego sądu dyscyplinarnego;
6) rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców;
7) 8  pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz organów samorządu radcowskiego w ramach okręgowej izby radców prawnych;
8) zastępców radcy prawnego, o których mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.
2.  9  Rada może w drodze uchwały przekazać prezydium rady uprawnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.
§  15. 
1.  Posiedzenia rady zwołuje dziekan nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.  Posiedzenie rady dziekan zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium rady.
3.  10  Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków rady dziekan obowiązany jest zwołać posiedzenie rady w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, dziekan wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do tak zwołanego posiedzenia przepisy ust. 4, ust. 5 zdanie pierwsze i ust. 6 nie mają zastosowania.
4.  Porządek posiedzenia rady proponuje dziekan.
5.  11  O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem rady. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie kiedy zwołanie posiedzenia rady nastąpiło w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni przed posiedzeniem rady.
6.  Wnioski w sprawie zmian w porządku posiedzenia rady mogą być wnoszone przez członków rady.
§  16. 
1.  Posiedzeniu rady przewodniczy dziekan, wyznaczony przez niego wicedziekan albo inny członek rady.
2.  W posiedzeniach rady mają prawo uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu: przewodniczący okręgowego sądu dyscyplinarnego, przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej i rzecznik dyscyplinarny oraz inne osoby zaproszone przez dziekana rady.
§  17. 
1.  Z przebiegu posiedzenia rady sporządza się protokół.
2.  Protokół obejmuje krótki zapis przebiegu obrad. Do protokołu dołącza się treść podjętych uchwał oraz listę obecności zawierającą podpisy uczestników posiedzenia.
3.  Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, sekretarz i protokolant.
4.  Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia rady zawierające uchwały rady, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisują:
1) dziekan i wicedziekan albo
2) dwaj wicedziekani, albo
3) dziekan i sekretarz, albo
4) wicedziekan i sekretarz
5.  Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia rady zawierające uchwały rady w sprawach finansowych podpisują dziekan i skarbnik albo wicedziekan i skarbnik.
6.  Skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole dokonuje oraz wnioski w sprawie dokonania skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole odrzuca osoba przewodnicząca posiedzeniu rady na wniosek osoby biorącej udział w posiedzeniu, o czym informuje członków rady na jej najbliższym posiedzeniu.
7.  Skreślenia, poprawki lub uzupełnienia dokonane w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.
8.  Odrzucony wniosek o dokonanie skreśleń, poprawek lub uzupełnień dołącza się do protokołu.
9.  Protokół jest udostępniony członkom rady przed następnym posiedzeniem.
§  18. 
1.  Odpisy uchwał rady oraz uchwał zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych dziekan niezwłocznie przesyła do wiadomości Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz Ministrowi Sprawiedliwości.
2.  Odpisy dla Krajowej Rady Radców Prawnych powinny być przesyłane drogą elektroniczną na adres: kirp@kirp.pl
§  19. 
1.  Rada ustala corocznie plan pracy i ocenia jego wykonanie.
2.  Prezydium rady ustala plan dyżurów członków rady, w zależności od potrzeb.
§  20. 
1.  Posiedzenia prezydium rady odbywają się w razie potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.  Do zadań prezydium rady należy w szczególności:
1) przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady;
2) przygotowanie materiałów na zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych:
3) wykonywanie czynności przekazanych przez radę;
4) nadzór nad komisjami stałymi i zespołami problemowymi;
5) ustalanie struktury organizacyjnej biura rady, zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników biura rady.
3.  Do posiedzeń prezydium rady przepisy § 15 ust. 3-6, § 16 oraz § 17 stosuje się odpowiednio.
§  21. 
1.  Dziekan kieruje pracami rady oraz reprezentuje radę na zewnątrz, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia rady i prezydium rady;
2) proponuje porządek posiedzeń rady oraz prezydium rady;
3) opracowuje projekt podziału obowiązków pomiędzy członków rady oraz prezydium rady;
4) kieruje do członków rady sprawy do załatwienia;
5) opracowuje projekt rocznego planu pracy rady.
2.  Dziekan może powierzyć wicedziekanowi wykonanie czynności mieszczącej się w zakresie jego kompetencji.
3.  Dziekan wyznacza zastępcę radcy prawnego, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.
§  22. 
1.  W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez dziekana, jego obowiązki wykonuje wicedziekan. Jeżeli w radzie wybrano więcej niż jednego wicedziekana, obowiązki dziekana wykonuje wicedziekan wyznaczony przez radę w trybie § 10 ust. 2.
2.  Wicedziekan wykonuje obowiązki dziekana do czasu wyboru nowego dziekana.
3.  W razie przejściowej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez dziekana obowiązki dziekana wykonuje wicedziekan, a jeśli w radzie wybrano więcej niż jednego wicedziekana - wicedziekan wyznaczony przez dziekana. Gdy dziekan nie jest w stanie wyznaczyć wicedziekana, stosuje się ust. 1.
§  23.  Sekretarz rady odpowiada za:
1) wykonywanie uchwał rady i prezydium rady, z zastrzeżeniem § 5;
2) sprawowanie nadzoru nad pracą biura rady i zgłaszanie w tej mierze dziekanowi odpowiednich wniosków;
3) sporządzanie protokołów posiedzeń rady i jej prezydium;
4) prowadzenie list radców prawnych, aplikantów radcowskich oraz prawników zagranicznych;
5) redagowanie komunikatów oraz obwieszczeń rady i jej prezydium;
6) załatwianie skarg i wniosków dotyczących okręgowej izby radców prawnych;
7) koordynowanie działań organów rady;
8) informowanie rady o stanie wykonywania uchwał rady i jej prezydium;
9) opracowywanie projektów uchwał rady i jej prezydium;
10) załatwianie innych spraw zleconych przez dziekana.
§  24.  Skarbnik rady odpowiada za gospodarkę finansową rady, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt budżetu okręgowej izby radców prawnych;
2) przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania budżetu;
3) nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową okręgowej izby radców prawnych;
4) odpowiada za egzekwowanie należności okręgowej izby radców prawnych;
5) opiniuje i przedstawia radzie wnioski dotyczące umorzenia należności okręgowej izby radców prawnych.
§  25.  W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza rady lub skarbnika rady, rada wyznacza zastępcę spośród członków rady na czas trwania przeszkody.
§  26. 
1.  Rada prowadzi działalność finansową i gospodarczą w ramach rocznego budżetu uchwalonego przez zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych.
2.  Uchwalenie projektu budżetu na dany rok powinno nastąpić do dnia 31 marca tego roku.
3.  Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok, rada działa na podstawie projektu budżetu (prowizorium), który odpowiada wpływom i wydatkom rady za odpowiedni okres roku ubiegłego.
4.  Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć środków pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskiwanymi wpływami.
§  27. 
1.  Zaciąganie przez okręgową izbę radców prawnych zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje na podstawie uchwały rady.
2.  Akceptacja dokumentów księgowych wymaga podpisu skarbnika lub upoważnionego przez niego członka rady.
§  27a.  12
1.  Rada może powołać ośrodek mediacji.
2.  Rada zatwierdza roczne plany działalności ośrodka mediacji oraz rozpatruje sprawozdania ośrodka mediacji z wykonania tych planów.
3.  Rada określa statut ośrodka mediacji.
4.  Rada określa Regulamin postępowania mediacyjnego, w tym taryfę opłat za czynności ośrodka mediacji.
§  28. 
1.  Obsługę administracyjną rady, stałych komisji rady, zespołów problemowych, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz okręgowego zespołu wizytatorów zapewnia biuro rady.
2.  Czynności pracodawcy wobec pracowników biura rady wykonuje dziekan albo upoważniony przez niego członek prezydium rady.
3.  Strukturę organizacyjną oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników biura rady ustala prezydium rady.

Oddział  II

Okręgowa Komisja Rewizyjna

§  29. 
1.  Przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, zwanej dalej "komisją rewizyjną", oraz zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej wybiera komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje dziekan w terminie 21 dni od dnia zakończenia zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych.
2.  13  Przewodniczący komisji rewizyjnej lub zastępca przewodniczącego z upoważnienia przewodniczącego kieruje jej pracami oraz reprezentuje komisję na zewnątrz, a w szczególności:
1) sporządza plan pracy komisji rewizyjnej i czuwa nad jego realizacją;
2) dokonuje podziału obowiązków pomiędzy członków komisji rewizyjnej;
3) zwołuje posiedzenia komisji rewizyjnej i przewodniczy im;
4) przedstawia w imieniu komisji rewizyjnej informacje na posiedzeniach rady.
3.  Przewodniczący komisji rewizyjnej może powierzyć zastępcy przewodniczącego wykonanie czynności mieszczącej się w zakresie jego kompetencji.
4.  W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego komisji rewizyjnej, obowiązki przewodniczącego wykonuje zastępca przewodniczącego.
§  30.  Komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania przez kontrolę polegającą na:
1) opiniowaniu sprawozdań finansowych rady;
2) badaniu dokumentów dotyczących działalności gospodarczej i finansowej rady.
§  31.  Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
§  32. 
1.  Kontrolę przeprowadza zespół w składzie co najmniej trzech członków komisji rewizyjnej, wybranych przez komisję, w tym przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego komisji rewizyjnej.
2.  W przypadkach szczególnych kontrolę może przeprowadzić sam przewodniczący komisji rewizyjnej.
§  33. 
1.  Z przeprowadzonej kontroli oraz posiedzenia komisji rewizyjnej sporządza się protokół.
2.  Protokół z kontroli powinien zawierać ustalenia, wnioski i zalecenia.
3.  14  Protokół z kontroli podpisują członkowie zespołu, który przeprowadził kontrolę. Jeżeli członek zespołu odmawia podpisania protokołu lub nie może go podpisać, przewodniczący komisji rewizyjnej zaznacza w protokole przyczynę braku podpisu. Jeżeli członek zespołu odmawia podpisania protokołu z kontroli - składa zdanie odrębne.
4.  Protokół z kontroli rozpatrywany jest na posiedzeniu komisji rewizyjnej.
5.  Po rozpatrzeniu protokołu z kontroli komisja rewizyjna podejmuje uchwałę zawierającą ustalenia, wnioski i zalecenia.
6.  Uchwałę, o której mowa w ust. 5, przewodniczący komisji rewizyjnej przekazuje prezydium rady.
7.  Rozpatrzenie uchwały, o której mowa w ust. 5, powinno nastąpić na najbliższym posiedzeniu rady przypadającym po dniu jej przekazania lub na następnym posiedzeniu rady.
§  34.  Komisja rewizyjna może powoływać ekspertów.
§  35.  Członkowie prezydium rady oraz pracownicy biura rady udzielają komisji rewizyjnej na jej pisemny wniosek ustnych lub pisemnych wyjaśnień.

Rozdział  III

Organy Krajowej Izby Radców Prawnych

Oddział  I

Krajowa Rada Radców Prawnych

§  36.  Krajowa Rada Radców Prawnych, zwana dalej "Krajową Radą", wykonuje obowiązki wynikające z ustawy i uchwał Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
§  37. 
1.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Krajowej Rady zwołuje nowo wybrany Prezes Krajowej Rady, zwany dalej "Prezesem", na dzień przypadający w terminie 14 dni od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, na którym wybrano nową Krajową Radę.
2.  Porządek pierwszego posiedzenia proponuje Prezes.
3.  O terminie, miejscu i proponowanym porządku pierwszego posiedzenia Krajowej Rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady.
4.  Wnioski w sprawie zmian w porządku pierwszego posiedzenia Krajowej Rady mogą być wnoszone przez członków Krajowej Rady. Wnioski te poddawane są pod głosowanie na początku posiedzenia Krajowej Rady.
§  38.  Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu w szczególności:
1) ustala liczbę osób wchodzących w skład Prezydium Krajowej Rady;
2) dokonuje wyboru Prezydium Krajowej Rady poprzez przeprowadzenie oddzielnego głosowania na funkcje: wiceprezesa (wiceprezesów), skarbnika, sekretarza oraz członka (członków) Prezydium Krajowej Rady.
§  39.  15  Krajowa Rada uchwala regulamin obrad Krajowej Rady.
§  40. 
1.  Krajowa Rada powołuje stałe komisje.
2.  16  W uchwale o powołaniu komisji Krajowa Rada określa zakres i zasady działania komisji.
3.  17  Krajowa Rada powołuje skład osobowy komisji, w tym przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 członków.
4.  Członkami komisji mogą być również radcowie prawni niebędący członkami Krajowej Rady. Przewodniczącym komisji może być jedynie członek Krajowej Rady, chyba że Krajowa Rada postanowi inaczej.
5.  Krajowa Rada może zlecić komisji sporządzenie opinii lub projektu stanowiska Krajowej Rady co do wybranych zagadnień oraz określić termin ich przedłożenia.
6.  Komisje składają Krajowej Radzie półroczne sprawozdania ze swojej działalności.
7.  18  uchylony
8.  Plany i harmonogramy prac komisji na okresy roczne uchwala komisja, a zatwierdza Prezydium Krajowej Rady.
§  40a. 
1.  Krajowa Rada może tworzyć komitety stałe, w szczególności w celu wykonywania przez nie zadań związanych z koordynowaniem działalności okręgowych izb radców prawnych.
2.  W celu wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, każdy komitet stały w zakresie swojej właściwości zapewnia:
1) wymianę informacji pomiędzy okręgowymi izbami radców prawnych oraz okręgowymi izbami radców prawnych a Krajową Radą co do sposobu rozwiązywania wybranych problemów;
2) uzgadnianie optymalnych sposobów i terminów wdrażania wspólnych rozwiązań standardowych i jednolitych w skali kraju;
3) sygnalizowanie potrzeby wydawania nowych regulacji i zmian w dotychczasowych regulacjach;
4) konsultowanie projektów rozwiązań standaryzujących i ujednolicających działalność izb.
3.  W skład komitetu stałego wchodzi po jednym przedstawicielu z każdej okręgowej izby radców prawnych wskazanym przez dziekana. Funkcję przewodniczącego komitetu stałego pełni członek Prezydium Krajowej Rady wskazany na wniosek Prezesa Krajowej Rady w uchwale o utworzeniu komitetu.
4.  uchylony
§  41. 
1.  Krajowa Rada może powołać zespoły problemowe.
2.  Członkami zespołu problemowego mogą być również osoby niebędące radcami prawnymi, których wiedza i umiejętności przydatne są w sprawach związanych z zakresem działania zespołu.
3.  Krajowa Rada określa termin zakończenia prac przez zespół problemowy.
4.  19  Do zespołów problemowych przepisy § 40 ust. 2, ust. 3 zdanie pierwsze, ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
§  42. 
1.  Krajowa Rada ustala zasady i wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do:
1) Prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i pozostałych członków Prezydium Krajowej Rady;
2) członków komisji, o których mowa w § 40;
3) członków zespołów problemowych, których mowa w § 41;
4) członków Wyższej Komisji Rewizyjnej;
5) przewodniczącego i członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;
6) Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
6a) 20  Kierownika Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;
6b) 21  Kierownika Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych;
6c) 22  Dyrektora Centrum Edukacji Prawnej;
7) pozostałych osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady.
2.  Krajowa Rada może w drodze uchwały przekazać uprawnienie do ustalenia wysokości wynagrodzenia ryczałtowego, przyznawanych diet i zwrotu kosztów w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7, Prezydium Krajowej Rady.
§  43. 
1.  Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje Prezes nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.  Posiedzenie Krajowej Rady Prezes zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium Krajowej Rady.
3.  23  Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Krajowej Rady Prezes obowiązany jest zwołać posiedzenie Krajowej Rady w celu rozpatrzenia określonej sprawy. Zwołując posiedzenie w tym trybie, Prezes wyznacza termin posiedzenia tak, aby posiedzenie odbyło się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Do tak zwołanego posiedzenia przepisy ust. 4, ust. 5 zdanie pierwsze i ust. 6 nie mają zastosowania.
4.  Porządek posiedzenia Krajowej Rady proponuje Prezes.
5.  24  O terminie, miejscu i proponowanym porządku posiedzenia Krajowej Rady zawiadamia się jej członków co najmniej na 10 dni przed posiedzeniem. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie kiedy zwołanie posiedzenia Krajowej Rady nastąpiło w wyniku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić w terminie krótszym niż 10 dni przed posiedzeniem Krajowej Rady.
6.  Wnioski w sprawie zmian w porządku posiedzenia Krajowej Rady mogą być wnoszone przez członków Krajowej Rady.
§  44. 
1.  Posiedzeniu Krajowej Rady przewodniczy Prezes albo wyznaczony przez niego wiceprezes.
2.  W posiedzeniach Krajowej Rady mają prawo uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu: Przewodniczący Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Wyższej Komisji Rewizyjnej i Główny Rzecznik Dyscyplinarny oraz inne osoby zaproszone przez Prezesa Krajowej Rady.
§  45. 
1.  Z przebiegu posiedzenia Krajowej Rady sporządza się protokół oraz sprawozdanie stenograficzne.
2.  Sprawozdanie stenograficzne obejmuje pełny zapis przebiegu obrad.
3.  Protokół obejmuje krótki zapis przebiegu obrad. Do protokołu dołącza się treść podjętych uchwał oraz listę obecności zawierającą podpisy uczestników posiedzenia.
4.  Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, sekretarz i protokolant.
5.  Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia Krajowej Rady zawierające uchwały Krajowej Rady, z zastrzeżeniem ust. 6, podpisują:
1) Prezes i wiceprezes albo
2) dwaj wiceprezesi, albo
3) Prezes i sekretarz, albo
4) wiceprezes i sekretarz.
6.  Uwierzytelnione wyciągi z protokołu z posiedzenia Krajowej Rady zawierające uchwały Krajowej Rady w sprawach finansowych podpisują Prezes i skarbnik albo wiceprezes i skarbnik.
7.  Skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole dokonuje oraz wnioski w sprawie dokonania skreśleń, poprawek lub uzupełnień w protokole odrzuca osoba przewodnicząca posiedzeniu Krajowej Rady na wniosek osoby biorącej udział w posiedzeniu, o czym informuje członków Krajowej Rady na jej najbliższym posiedzeniu.
8.  Skreślenia, poprawki lub uzupełnienia dokonane w protokole wymagają omówienia podpisanego przez osoby podpisujące protokół.
9.  Odrzucony wniosek o dokonanie skreśleń, poprawek lub uzupełnień dołącza się do protokołu.
10.  Protokół jest udostępniony członkom Krajowej Rady przed następnym posiedzeniem.
§  46. 
1.  Krajowa Rada uchwala roczny plan pracy i ocenia jego wykonanie.
2.  Krajowa Rada ocenia stan wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
§  47.  Informację, o której mowa w art. 46 ustawy, Krajowa Rada przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 marca każdego roku.
§  48. 
1.  Posiedzenia Prezydium Krajowej Rady odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2.  Prezydium Krajowej Rady składa Krajowej Radzie odpowiednio do dnia 31 marca i dnia 30 września każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności w poprzednim półroczu.
3.  Do posiedzeń Prezydium Krajowej Rady przepisy § 43 ust. 3-6, § 44 oraz § 45 stosuje się odpowiednio.
4.  Prezydium Krajowej Rady przesyła członkom Krajowej Rady na 5 dni przed wyznaczonym terminem swojego posiedzenia, drogą elektroniczną, informację o:
1) odwołaniach od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych złożonych w trybie art. 60 pkt 6 ustawy,
2) sprawach szczególnej wagi dotyczących relacji z organami władzy publicznej wskazanych w art. 60 pkt 1 ustawy

- które mają być na tym posiedzeniu rozpatrywane.

5.  Na wniosek co najmniej 10 członków Krajowej Rady zgłoszony drogą elektroniczną nie później niż dzień przed posiedzeniem Prezydium Krajowej Rady, odwołania i sprawy, o których mowa w ust. 4, Prezydium Krajowej Rady przekazuje Krajowej Radzie do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu.
6.  Prezydium Krajowej Rady może przyjmować stanowiska, o których mowa w § 2 ust. 2, w trybie obiegowym poza posiedzeniem.
7.  Przyjęcie stanowiska, o którym mowa § 2 ust. 2, w trybie obiegowym następuje na wniosek Prezesa Krajowej Rady lub wiceprezesa wykonującego obowiązki Prezesa w trybie § 51, zwykłą większością głosów, jeżeli w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Prezydium Krajowej Rady.
8.  Prezydium Krajowej Rady określa szczegółowy tryb przyjmowania stanowisk, o których mowa § 2 ust. 2, w trybie obiegowym.
§  49. 
1.  Prezes kieruje pracami Krajowej Rady oraz reprezentuje Krajową Radę ma zewnątrz, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady;
2) proponuje porządek dzienny posiedzeń Krajowej Rady oraz prezydium Krajowej Rady;
3) 25  opracowuje projekt podziału obowiązków pomiędzy członków Krajowej Rady oraz członków Prezydium Krajowej Rady;
4) kieruje do członków Krajowej Rady sprawy do załatwienia;
5) opracowuje projekt rocznego planu pracy Krajowej Rady;
6) opracowuje projekt podziału obowiązków pomiędzy wiceprezesów.
2.  Prezes może powierzyć wiceprezesowi wykonanie czynności mieszczącej się w zakresie jego kompetencji.
§  50.  Jeżeli w Krajowej Radzie wybrano więcej niż jednego wiceprezesa, zakres obowiązków każdego z nich ustala Krajowa Rada na wniosek Prezesa. Określając zakres obowiązków wiceprezesów, Krajowa Rada wyznacza wiceprezesa do wykonywania obowiązków, o których mowa w § 51.
§  51. 
1.  W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, jego obowiązki wykonuje wiceprezes. Jeżeli w Krajowej Radzie wybrano więcej niż jednego wiceprezesa, obowiązki Prezesa wykonuje wiceprezes wyznaczony przez Krajową Radę w trybie § 50 zdanie drugie.
2.  Wiceprezes wykonuje obowiązki Prezesa do czasu wyboru nowego Prezesa.
3.  W razie przejściowej przeszkody w wykonywaniu obowiązków przez Prezesa obowiązki Prezesa wykonuje wiceprezes, a jeśli w Prezydium Krajowej Rady wybrano więcej niż jednego wiceprezesa - wiceprezes wyznaczony przez Prezesa. Gdy Prezes nie jest w stanie wyznaczyć wiceprezesa stosuje się ust. 1.
§  52.  Sekretarz Krajowej Rady odpowiada za:
1) wykonywanie uchwał Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady, z zastrzeżeniem § 5;
2) sprawowanie nadzoru nad pracą Biura Krajowej Rady i zgłaszanie w tej mierze Prezesowi odpowiednich wniosków;
3) sporządzanie protokołów posiedzeń Krajowej Rady i jej Prezydium;
4) redagowanie komunikatów Krajowej Rady i jej Prezydium;
5) nadzorowanie sprawozdawczości Krajowej Rady i jej Prezydium;
6) udzielanie informacji o pracach Prezydium Krajowej Rady organom samorządu radców prawnych;
7) opracowywanie projektów uchwał Krajowej Rady i jej Prezydium;
8) analizowanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych;
9) załatwianie skarg i wniosków dotyczących Krajowej Rady.
§  53.  Skarbnik Krajowej Rady odpowiada za gospodarkę finansową Krajowej Rady, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt budżetu Krajowej Rady;
2) przygotowuje projekt zasad gospodarki finansowej samorządu radców prawnych;
3) przygotowuje projekt sprawozdania z wykonania budżetu;
4) nadzoruje księgowość i sprawozdawczość finansową Krajowej Rady;
5) odpowiada za egzekwowanie należności Krajowej Rady;
6) opiniuje i przedstawia Krajowej Radzie wnioski dotyczące umorzenia należności Krajowej Rady.
§  54.  W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza Krajowej Rady lub skarbnika Krajowej Rady, Krajowa Rada wyznacza zastępcę spośród członków Krajowej Rady na czas trwania przeszkody.
§  55. 
1.  Krajowa Rada prowadzi działalność finansową w ramach rocznego budżetu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.  Uchwalenie budżetu Krajowej Rady na dany rok powinno nastąpić do dnia 31 marca tego roku.
3.  Do czasu uchwalenia budżetu na dany rok Krajowa Rada działa na podstawie projektu budżetu, który odpowiada wpływom i wydatkom Krajowej Rady za odpowiedni okres roku poprzedniego.
4.  Krajowa Rada może upoważnić Prezydium Krajowej Rady do dokonywania zmian w budżecie polegających na:
1) zmianie po stronie wpływów;
2) przesunięciu w wydatkach pomiędzy oznaczonymi działami gospodarki finansowej w ramach łącznej kwoty wydatków;
3) zwiększeniu wydatków, pod warunkiem nieprzekroczenia wpływów;
4) 26  dysponowania środkami objętymi rezerwą budżetową na cele statutowe Krajowej Izby Radców Prawnych.
§  56. 
1.  Zaciąganie przez Krajową Radę zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu następuje na podstawie uchwały Krajowej Rady.
2.  Akceptacja dokumentów księgowych wymaga podpisu skarbnika lub upoważnionego przez niego członka Krajowej Rady.
3.  Zasady opracowywania projektu budżetu Krajowej Rady określa Prezydium Krajowej Rady.
§  57. 
1.  Przy Krajowej Radzie działa Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji, zwany dalej "Ośrodkiem".
1a.  27  Ośrodek działa w oparciu o roczne plany pracy uchwalane przez Krajową Radę.
2.  28  Krajowa Rada określa regulamin funkcjonowania Ośrodka.
3.  Środki finansowe przeznaczane na działalność Ośrodka uchwala się jako oddzielną pozycję budżetu rocznego Krajowej Rady.
4.  29  Krajowa Rada powołuje Radę Programową Ośrodka. Rada Programowa Ośrodka jest powoływana na okres kadencji Krajowej Rady.
4a.  30  W skład Rady Programowej Ośrodka wchodzi od 3 do 7 członków. Przewodniczącym Rady Programowej Ośrodka jest wiceprezes Krajowej Rady. W skład Rady Programowej mogą wchodzić osoby niebędące radcami prawnymi.
5.  31  Pracami Ośrodka kieruje Kierownik Ośrodka powołany przez Krajową Radę. Na wniosek Kierownika Ośrodka Prezydium Krajowej Rady może powołać zastępcę Kierownika Ośrodka i współpracowników Kierownika Ośrodka.
6.  Do zadań Rady Programowej należy ustalanie głównych kierunków pracy Ośrodka.
7.  Do zadań Kierownika Ośrodka należy w szczególności:
1) przedkładanie Krajowej Radzie wyników prowadzonych badań oraz wniosków z nich płynących;
2) przedkładanie Krajowej Radzie propozycji opinii do projektów aktów prawnych, opiniowanych przez Krajową Radę na podstawie art. 60 pkt 2 ustawy;
3) przedkładanie Krajowej Radzie projektów aktów prawnych;
3a) 32  opracowywanie i przedkładanie Krajowej Radzie projektów rocznych planów pracy Ośrodka;
4) 33  przedkładanie Krajowej Radzie raz na kwartał sprawozdań z działalności Ośrodka oraz składanie wniosków w sprawie budżetu, niezbędnego dla realizacji jego zadań wynikających z rocznych planów pracy Ośrodka;
5) 34  współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji rocznych planów pracy Ośrodka;
6) 35  współpraca z komisjami, o których mowa w § 40, oraz zespołami, o których mowa w § 41, w zakresie realizacji rocznych planów pracy Ośrodka.
8.  36  Prezydium Krajowej Rady ustala zasady wynagradzania, zasady zwrotu kosztów lub wysokość diet dla członków Rady Programowej Ośrodka, zastępcy Kierownika Ośrodka oraz współpracowników Kierownika Ośrodka.
§  58. 
1.  Przy Krajowej Radzie działa Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, zwane dalej "Centrum".
2.  Krajowa Rada określa programy na okres kadencji oraz roczne plany pracy Centrum.
3.  Środki finansowe przeznaczane na działalność Centrum uchwala się jako oddzielną pozycję budżetu rocznego Krajowej Rady.
4.  uchylony
5.  Krajowa Rada powołuje Kierownika Centrum.
6.  uchylony
7.  Regulamin funkcjonowania Centrum w tym zadania Kierownika Centrum określa Krajowa Rada.
§  58a. 
1.  Przy Krajowej Radzie działa Centrum Mediacji Gospodarczej zwane dalej "Centrum Mediacji".
2.  Krajowa Rada zatwierdza roczne plany działalności Centrum Mediacji.
3.  Środki finansowe przeznaczone na działalność Centrum Mediacji uchwala się jako oddzielną pozycję wydatków budżetu rocznego Krajowej Rady.
4.  Krajowa Rada powołuje:
1) Dyrektora Centrum Mediacji;
2) Sekretarza Centrum Mediacji na wniosek Dyrektora Centrum Mediacji;
3) Komitet Centrum Mediacji w składzie od 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Komitetu;
4) Radę Centrum Mediacji, w składzie od 3 do 7 członków, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Rady.
5.  Krajowa Rada określa statut Centrum Mediacji, w tym zadania organów, o których mowa w ust. 4.
6.  Krajowa Rada określa Regulamin postępowania mediacyjnego Centrum Mediacji, w tym taryfę opłat za czynności Centrum Mediacji.
§  58b.  uchylony
§  58c. 
1.  Przy Krajowej Radzie Radców Prawnych działa Centrum Edukacji Prawnej, zwane dalej "Centrum Edukacji".
2.  Do zadań Centrum Edukacji należy:
1) organizacja i prowadzenie adresowanych do różnych środowisk i grup społeczeństwa przedsięwzięć o charakterze popularyzacyjnym i szkoleniowym ukierunkowanych na przekazywanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystywaniu tej wiedzy w życiu codziennym;
2) angażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich do upowszechniania i krzewienia w społeczeństwie wiedzy o prawie;
3) popularyzowanie celowości korzystania z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych;
4) inicjowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach, których celem jest informowanie o roli radców prawnych w systemie wymiaru sprawiedliwości.
3.  Środki finansowe przeznaczone na działalność Centrum Edukacji uchwala się corocznie jako oddzielną pozycję wydatków budżetu Krajowej Rady Radców Prawnych. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, Centrum Edukacji korzystać może ze środków pozyskiwanych z subwencji i dotacji, w tym z funduszy przewidzianych w programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
4.  Centrum Edukacji kieruje Dyrektor. Dyrektora Centrom Edukacji powołuje i odwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych.
5.  Krajowa Rada Radców Prawnych na wniosek Dyrektora Centrom Edukacji uchwala roczne plany działalności Centrum Edukacji służące realizacji zadań, o których mowa w ust. 2.
6.  Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Centrom Edukacji i szczegółowe zasady jego funkcjonowania.
§  59. 
1.  Obsługę administracyjną Krajowej Rady, stałych komisji Krajowej Rady, zespołów problemowych, Wyższej Komisji Rewizyjnej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Zespołu Wizytatorów zapewnia Biura Krajowej Rady.
2.  Czynności pracodawcy wobec pracowników Biura Krajowej Rady wykonuje Prezes albo upoważniony przez niego członek Prezydium Krajowej Rady.
3.  Strukturę organizacyjną oraz zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Biura Krajowej Rady ustala Prezydium Krajowej Rady.
§  59a.  Prezydium Krajowej Rady w razie potrzeby ogłasza tekst jednolity uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, Krajowej Rady i Prezydium Krajowej Rady.

Oddział  II

Wyższa Komisja Rewizyjna

§  60. 
1.  Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, dwóch zastępców Przewodniczącego oraz sekretarza Wyższej Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej zwołuje Prezes w terminie 21 dni od daty zakończenia Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
2.  W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, obowiązki Przewodniczącego wykonuje zastępca Przewodniczącego wskazany przez Komisję.
3.  Do Wyższej Komisji Rewizyjnej przepisy § 29 ust. 2 i 3 oraz § 30-35 stosuje się odpowiednio.
1 Uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) uchwałą Nr 87/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 16 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

2) uchwałą Nr 95/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

3) uchwałą Nr 142/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 czerwca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

4) uchwałą Nr 3/VIII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

5) uchwałą Nr 69/VIII/2011 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

6) uchwałą Nr 102/VIII/2012 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

7) uchwałą Nr 172/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

8) uchwałą Nr 203/VIII/2013 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 19 października 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

9) uchwałą Nr 18/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz niektórych uchwał;

10) uchwałą Nr 40/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu funkcjonowania Centrum Szkolenia Ustawicznego Radców Prawnych, Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz uchwały w sprawie zasad wynagradzania osób pełniących funkcje w organach Krajowej Izby Radców Prawnych oraz osób wykonujących zadania na rzecz samorządu radcowskiego w ramach Krajowej Rady Radców Prawnych;

11) uchwałą 64/IX/2014 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 września 2014 r. w sprawie utworzenia Centrum Edukacji Prawnej oraz zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

12) uchwałą Nr 95/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

13) uchwałą Nr 132/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 czerwca 2016 r. zmieniającą Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

14) uchwałą Nr 40/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 8 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów;

15) uchwałą Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji;

16) uchwałą Nr 56/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.

2 Regulamin działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowi załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.
3 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 56/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów.
4 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. a, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
5 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. b, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
6 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. c, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
7 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2 lit. d, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
8 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 lit. a, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
9 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3 lit. b, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
10 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. a, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
11 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4 lit. b, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
12 Dodany przez § 1 pkt 5, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
13 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 6, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
14 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 7, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
15 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 8, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
16 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 9 lit. a, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
17 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 9 lit. b, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
18 Przez § 1 pkt 9 lit. c, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
19 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 10, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
20 Dodany przez § 1 pkt 11, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
21 Dodany przez § 1 pkt 11, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
22 Dodany przez § 1 pkt 11, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
23 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 12 lit. a, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
24 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 12 lit. b, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
25 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 13, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
26 Dodany przez § 1 pkt 14, uchwały, o której mowa w odnośniku 3.
27 Dodany przez § 1 pkt 1 uchwały Nr 55/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 22 września 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów oraz Regulaminu funkcjonowania Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji.
28 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 2, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
29 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 3, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
30 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 4, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
31 W brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 5, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
32 Dodany przez § 1 pkt 6 tiret pierwsze, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
33 W brzmieniu nadanym przez§ 1 pkt 6 tiret drugie, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
34 W brzmieniu nadanym przez§ 1 pkt 6 tiret trzecie, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.
35 W brzmieniu nadanym przez§ 1 pkt 6 tiret czwarte, uchwały, o której mowa w odnośniku 25
36 W brzmieniu nadanym przez§ 1 pkt 7, uchwały, o której mowa w odnośniku 25.