Ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyrobów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.

Akty korporacyjne

Radc.2009.4.28

Akt nieoceniany
Wersja od: 28 kwietnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 336/VII/2009
PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 28 kwietnia 2009 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.

Na podstawie § 59a Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów z późn. zm.:
§  1.
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych ogłasza jednolity tekst uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu - z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1)
uchwałą Nr 2 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.
2)
uchwałą Nr 6 VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 10 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/95 V Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.
§  2.
Uchwała podlega przesłaniu do Ministra Sprawiedliwości i rad okręgowych izb radców prawnych.
§  3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 

UCHWAŁA Nr 1/95

Krajowego Zjazdu Radców Prawnych

z dnia 8 listopada 1995

(tekst jednolity)

w sprawie: zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organa samorządu.

Na podstawie art. 57 pkt. 4 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145 z późn. zm.), ustala się co następuje:

ROZDZIAŁ I

ZASADY PRZEPROWADZANIA WYBORÓW

§  1.
Wybory do organów samorządu radców prawnych są przeprowadzane podczas:
1)
zebrań zwoływanych dla poszczególnych rejonów okręgowej izby radców prawnych, zwanych dalej "zebraniami rejonowymi",
2)
zgromadzeń okręgowych izb radców prawnych, zwanych dalej "zgromadzeniami okręgowych izb",
3)
Krajowego Zjazdu Radców Prawnych.
§  2.
1.
Zgromadzenie okręgowej izby stanowią wszyscy radcowie prawni należący do danej izby oraz aplikanci radcowscy tej izby, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Jeżeli liczba członków okręgowej izby radców prawnych przekracza 300 osób zgromadzenie okręgowej izby stanowią delegaci wybrani na zebraniach rejonowych.
3.
Rejony, o których mowa w § 1 pkt 1, oraz liczbę delegatów z poszczególnych rejonów ustala zgromadzenie okręgowej izby.
4.
Zebrania rejonowe organizuje, zwołuje i przeprowadza rada okręgowej izby radców prawnych w terminie umożliwiającym odbycie zgromadzenia okręgowej izby.
5.
Zebrania rejonowe przeprowadza się w miejscach wyznaczonych przez radę okręgowej izby radców prawnych.
§  3.
1.
Aplikanci radcowscy wybierają spośród siebie po jednym przedstawicielu z każdego roku na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych.
2.
Podczas zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych aplikanci radcowscy wybierają jednego przedstawiciela na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
§  4.
1.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze):
1)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2)
do Krajowej Rady Radców Prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
3)
do Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4)
do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

- mają radcowie prawni - delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

2.
Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze):
1)
członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 50 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych,
2)
delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3)
dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4)
do rady okręgowej izby radców prawnych,
5)
do okręgowej komisji rewizyjnej,
6)
do okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7)
rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców,

- mają radcowie prawni stanowiący zgromadzenie okręgowej izby, jeżeli w dniu zwołania zgromadzenia okręgowej izby byli wpisani na listę radców prawnych.

3.
Prawo wybierania delegatów, o których mowa w § 2 ust. 2, mają radcowie prawni należący do właściwego rejonu, o którym mowa w § 1 pkt 1, jeżeli w dniu zwołania zebrania rejonowego byli wpisani na listę radców prawnych.
§  5.
1.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach:
1)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2)
do Krajowej Rady Radców Prawnych,
3)
do Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4)
do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

- mają radcowie prawni - delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 50 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

2.
Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) w wyborach:
1)
członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o których mowa w art. 50 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
2)
delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
3)
dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4)
do rady okręgowej izby radców prawnych
5)
do okręgowej komisji rewizyjnej,
6)
do okręgowego sądu dyscyplinarnego,
7)
rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

- mają radcowie prawni stanowiący zgromadzenia okręgowej izby, jeżeli w dniu zwołania zgromadzenia okręgowej izby byli wpisani na listę radców prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.
Prawo wybieralności w wyborach odbywających się na zebraniach rejonowych mają radcowie prawni należący do właściwego rejonu, o którym mowa w § 1 pkt 1, jeżeli w dniu zwołania zebrania rejonowego byli wpisani na listę radców prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.
Prawa wybieralności nie posiadają radcowie prawni:
1)
w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu na podstawie przepisu art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
2)
w okresie wykonywania wobec nich prawomocnie orzeczonej kary zakazu wykonywania zawodu radcy prawnego lub pozbawienia praw publicznych.
§  6.
Do ważności wyborów wymagana jest:
1)
na Krajowym Zjeździe Radców Prawnych oraz zgromadzeniach okręgowych izb - obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania odpowiednio delegatów lub radców prawnych,
2)
na zebraniach rejonowych - obecność co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w przypadku pierwszego terminu zebrania rejonowego; w przypadku drugiego terminu wymóg ten nie obowiązuje.
§  7.
1.
Zgłaszanie kandydatów następuje ustnie lub pisemnie przez podanie imienia i nazwiska kandydata wraz z krótkim uzasadnieniem. Zgłoszenie pisemne wymaga podania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej.
2.
Zgłoszony kandydat obowiązany jest oświadczyć czy wyraża zgodę na kandydowanie ustnie lub na piśmie. Wyrażenie zgody na piśmie dotyczy w szczególności kandydata nieobecnego na zebraniu rejonowym, zgromadzeniu okręgowej izby radców prawnych lub Krajowym Zjeździe Radców Prawnych.
3.
Delegaci mają prawo zadawania pytań każdemu spośród zgłoszonych kandydatów.
4.
Kandydaci na:
1)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
3)
Dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4)
Rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych oświadczają się co do:

- przebiegu swojej pracy zawodowej, w tym na stanowisku radcy prawnego,

- dotychczasowej działalności w samorządzie radców prawnych,

- zamierzeń, jakie chcieliby realizować po objęciu funkcji.

§  8.
1.
Kandydatów umieszcza się na karcie do głosowania w alfabetycznej kolejności nazwisk z podaniem izby lub rejonu kandydata.
2.
Głosowanie na zgłoszonych kandydatów odbywa się przez skreślenie na karcie wyborczej nazwisk kandydatów, na których wyborca nie oddaje głosu.
3.
Głosowanie może odbywać się za pomocą urządzeń elektronicznych, zabezpieczonych przed możliwościami nieprawidłowego głosowania.
4.
Nie można głosować na większą liczbę kandydatów od przewidzianej liczby mandatów w danych wyborach.
5.
Głosować można tylko osobiście. Oddanie głosu jest obowiązkiem każdego delegata.
6.
Minimalną liczbę skreśleń określa karta wyborcza.
7.
Skreślenie na karcie wyborczej większej liczby nazwisk kandydatów niż liczba mandatów nie powoduje nieważności głosu.
8.
Jeżeli liczba skreśleń jest mniejsza od ustalonej minimalnej liczby skreśleń, głos uważa się za nieważny.
9.
Oddanie głosu wymaga odnotowania na liście uprawnionych do głosowania lub w inny przyjęty sposób.
§  9.
1.
W głosowaniu tajnym, przy nieograniczonej liczbie kandydatów, wybiera się:
1)
Krajową Radę Radców Prawnych,
2)
Wyższą Komisję Rewizyjną,
1)
Wyższy Sąd Dyscyplinarny,
2)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
3)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców,
4)
Radę okręgowej izby radców prawnych,
5)
okręgową komisję rewizyjną,
6)
okręgowy sąd dyscyplinarny,
7)
dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
8)
rzecznika dyscyplinarnego okręgowej izby radców prawnych i jego zastępców,
9)
delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych,
10)
delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
2.
Przy wyborach do organów Krajowej Izby Radców Prawnych i okręgowej izby radców prawnych można kandydować tylko do jednego organu każdej z izb.

Kandydat nie może być członkiem Komisji Skrutacyjnej.

3.
Wybór Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dziekana rady okręgowej izby radców prawnych następuje przed wyborem członków rady i pozostałych organów tych izb.
4.
Mandaty delegatów na zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych i delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych są ważne również na nadzwyczajnym zgromadzeniu okręgowej izby i na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych, zwołanych w toku kadencji.
§  10.
1.
Mandat otrzymuje kandydat, który uzyskał kolejno największą ilość głosów.
2.
W przypadku, gdy kandydaci otrzymali tę samą liczbę głosów, a uznanie ich za wybranych spowodowałoby przekroczenie liczby mandatów, wybory powtarza się z udziałem tych kandydatów. W razie powtórnej równości głosów rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Komisję Skrutacyjną.
§  11.
1.
Wybór:
1)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
3)
Dziekana rady okręgowej izby radców prawnych,
4)
Rzecznika Dyscyplinarnego

- następuje bezwzględną większością ważnie oddanych głosów.

2.
Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata na funkcje, o których mowa w § 1, a w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości ważnie oddanych głosów przeprowadza się następne głosowanie. W następnym głosowaniu biorą udział dwaj kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli liczbę głosów uprawniającą do udziału w następnym głosowaniu otrzymało więcej niż dwóch kandydatów, następne głosowanie przeprowadza się z ich udziałem. W głosowaniu tym wybrany zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli w głosowaniu tym kandydaci otrzymali taką samą największą liczbę głosów zarządza się ponowne zgłaszanie kandydatur i nowe wybory.
§  12.
Ukonstytuowanie się wybranych organów powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia zgromadzenia lub Zjazdu.

ROZDZIAŁ  II

WYBORY DO ORGANÓW OKRĘGOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH I DELEGATÓW NA ZJAZD

§  13.
1.
Zgromadzenie okręgowej izby, którego przedmiotem jest wybór rady okręgowej izby radców prawnych, okręgowej komisji rewizyjnej oraz okręgowego sądu dyscyplinarnego, zwołuje rada okręgowej izby radców prawnych, której kadencja upływa, na dzień przypadający przed upływem kadencji organów okręgowej izby radców prawnych.
2.
Radcowie prawni stanowiący zgromadzenie, o którym mowa w ust. 1, są pisemnie powiadamiani przez radę okręgowej izby radców prawnych o terminie i miejscu zgromadzenia na co najmniej 14 dni przed dniem, na który zwołano zgromadzenie.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zebrań rejonowych oraz zgromadzenia okręgowej izby radców prawnych, którego przedmiotem jest wybór delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.
§  14.
Uchylony.
§  15.
Uchylony.
§  16.
Zgromadzenie okręgowej izby radców prawnych wybiera:
1)
dziekana oraz pozostałych członków rady okręgowej izby w liczbie od 10-25 osób,
2)
członków okręgowej komisji rewizyjnej w liczbie od 3 do 9 osób,
3)
członków okręgowego sądu dyscyplinarnego w liczbie od 6-18 osób,
4)
rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców w liczbie do 9 osób,
5)
delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych w liczbie ustalonej przez Krajową Radę Radców Prawnych, z tym że 1 delegat przypada na od 80 do 120 radców prawnych wpisanych na listę radców prawnych w dniu 1 stycznia roku, w którym podjęto uchwałę o zwołaniu Zjazdu,
6)
członka Krajowej Rady Radców Prawnych, o którym mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.
§  17.
Uchwałę w sprawie składu liczbowego organów okręgowej izby radców prawnych zgromadzenie okręgowej izby podejmuje przed wyborami do tych organów.
§  18.
Uchylony.

ROZDZIAŁ  III

WYBORY PRZEPROWADZANE NA KRAJOWYM ZJEŹDZIE RADCÓW PRAWNYCH

§  19.
1.
Krajowy Zjazd Radców Prawnych zwołuje Krajowa Rada Radców Prawnych na dni przypadające przed upływem jej kadencji.
2.
Delegaci na Krajowy Zjazd Radców Prawnych są pisemnie powiadamiani przez Krajową Radę Radców Prawnych o terminie i miejscu Krajowego Zjazdu Radców Prawnych na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia Zjazdu.
§  20.
1.
Krajowy Zjazd Radców Prawnych wybiera:
1)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2)
członków Krajowej Rady Radców Prawnych, z wyjątkiem członków wybranych w trybie art. 50 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
3)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego,
4)
członków pozostałych organów Krajowej Izby Radców Prawnych, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3.
2.
Liczba:
1)
członków Krajowej Rady Radców Prawnych wynosi 52 osoby,
2)
członków Wyższej Komisji Rewizyjnej wynosi 13 osób,
3)
członków Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wynosi 30 osób,
4)
zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego wynosi 9 osób.
3.
Wygaśnięcie mandatów skutkujące zmniejszeniem stanu liczebnego organów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz zastępców Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego o nie więcej niż 20% liczby ustalonej w ust. 2, w trakcie kadencji, nie wymaga uzupełnienia ich składu osobowego.
§  21.
Stracił moc.

ROZDZIAŁ  IV

WYGAŚNIĘCIE MANDATU I TRYB ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORGANÓW SAMORZĄDU

§  22.
Mandat członka organu samorządu radców prawnych wygasa wskutek:
1)
ukonstytuowania się nowowybranego organu samorządu,
2)
przyjęcia przez właściwy organ rezygnacji z pełnionej funkcji,
3)
odwołania,
4)
skreślenia z listy radców prawnych,
5)
śmierci.
§  23.
Odwołanie członka organu samorządu radców prawnych może nastąpić:
1)
na wniosek organu, którego pełniący mandat jest członkiem,
2)
na wniosek Krajowej Rady Radców Prawnych, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego i Wyższej Komisji Rewizyjnej w stosunku do członka każdego organu.
§  24.
1.
Właściwym do odwołania członka organu samorządu radców prawnych jest organ, który dokonał wyboru.
2.
Wygaśnięcie mandatu w związku z rezygnacją z funkcji stwierdza organ, który dokonał wyboru, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4. Stwierdzenia dokonuje się na najbliższym posiedzeniu po przedłożeniu rezygnacji z funkcji.
3.
Rada okręgowej izby radców prawnych jest organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w związku z rezygnacją:
1)
delegata na Krajowy Zjazd Radców Prawnych,
2)
członka rady okręgowej izby radców prawnych,
3)
członka okręgowej komisji rewizyjnej,
4)
członka okręgowego sądu dyscyplinarnego,
5)
rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców.
4.
Krajowa Rada Radców Prawnych jest organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w związku z rezygnacją:
1)
Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych,
2)
członka Krajowej Rady Radców Prawnych,
3)
członka Wyższej Komisji Rewizyjnej,
4)
członka Wyższego Sądu Dyscyplinarnego,
5)
Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców.
5.
Członek organu samorządu radców prawnych, który zrezygnował z funkcji pełni ją do czasu podjęcia uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu.
§  25.
Podstawę odwołania na wniosek organu samorządu radców prawnych stanowi:
1)
ukaranie w postępowaniu dyscyplinarnym karą zawieszenia bądź pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego,
2)
wykonywanie obowiązków członka organu samorządu niezgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3)
niewykonywanie obowiązków członka organu samorządu.
§  26.
1.
Organ występujący z wnioskiem o odwołanie podejmuje w tej sprawie w głosowaniu tajnym uchwałę, w której powinien wskazać przyczyny uzasadniające odwołanie.
2.
Odpis uchwały, o której mowa w ust. 1 należy doręczyć zainteresowanemu.
3.
Rozpatrzenie wniosku o odwołanie następuje na najbliższym posiedzeniu właściwego organu.
4.
Przed podjęciem uchwały w sprawie odwołania należy umożliwić zainteresowanemu ustosunkowanie się do rozpatrywanego wniosku.
§  27.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu radców prawnych, mandat obejmuje radca prawny, który w wyborach do tego organu uzyskał największą liczbę głosów spośród tych kandydatów, którzy nie uzyskali mandatu.

ROZDZIAŁ  V

ZASADY PODEJMWOANIA UCHWAŁ PRZEZ ORGANY SAMORZĄDU

§  28.
1.
Uchwały Krajowego Zjazdu Radców Prawnych, Krajowej Rady Radców Prawnych, zgromadzeń okręgowych izb radców prawnych oraz pozostałych organów samorządu podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy członków organów.
2.
Organ samorządu radców prawnych może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.
§  29.
1.
Odwołanie od uchwały rady okręgowej izby radców prawnych rozpoznaje Krajowa Rada Radców Prawnych na najbliższym posiedzeniu po wpłynięciu odwołania.
2.
Odpis uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie odwołania, o którym mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie po jej podjęciu odwołującemu się oraz radzie okręgowej izby radców prawnych, od której uchwały wniesiono odwołanie.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY KOŃCOWE

§  30.
Traci moc uchwała Nr 14 II Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i uchwała Nr 5 IV Krajowego Zjazdu Radców Prawnych "Zasady przeprowadzania wyborów do organów samorządu".
§  31.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.