Akty korporacyjne

Adwok.2019.9.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 września 2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 21 września 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Na podstawie uchwały nr 69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r. ogłasza się jednolity tekst Regulaminu w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów przyjętego uchwałą nr 27/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 września 2011 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 8/2014 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 15 stycznia 2014 r. uchwałą nr 27/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 16 września 2017 r. uchwałą nr 42/2018 Naczelnej Rady Adwokackiej dnia z 9 czerwca 2018 r. uchwałą 69/2019 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 września 2019 r.
Regulamin

w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów

Rozdział  I.

Organizacja wizytacji

§  1.  Organy samorządu adwokackiego realizują obowiązek prowadzenia wizytacji przy pomocy:
1. Centralnego Zespołu Wizytatorów, którego członków, łącznie nie więcej niż 25 osób, w tym przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego, powołuje Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej,
2. zespołu wizytatorów, którego członków, w liczbie nie mniejszej niż 6 osób, w tym przewodniczącego, powołuje okręgowa rada adwokacka spośród adwokatów danej izby, o stażu zawodowym nie krótszym niż 5 lat.
§  2.  Przewodniczącym Centralnego Zespołu Wizytatorów jest członek Naczelnej Rady Adwokackiej, a przewodniczącym zespołu wizytatorów członek okręgowej rady adwokackiej.
§  3.  Zadaniem Centralnego Zespołu Wizytatorów jest:
1. przeprowadzanie wizytacji okręgowych rad adwokackich, pionu rzecznika dyscyplinarnego i sądu dyscyplinarnego w zakresie struktury organizacyjnej, terminowości działania i gospodarki finansowej, sprawowanie nadzoru i koordynowanie działalności zespołów wizytatorów,
2. zbieranie i analizowanie materiałów powizytacyjnych i zgłaszanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy zawodowej adwokatów oraz właściwego funkcjonowania organów izb adwokackich,
3. opracowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wizytacji,
4. przeprowadzanie innych wizytacji.
§  4.  Zadaniem zespołu wizytatorów jest:
1. przeprowadzanie wizytacji indywidualnych kancelarii adwokackich, spółek, w których wspólnikami są adwokaci i zespołów adwokackich oraz filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę w danej izbie adwokackiej, w tym także, gdy siedziba główna znajduje się w innej izbie,
2. przeprowadzanie wizytacji prawników zagranicznych wpisanych na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez okręgową radę adwokacką,
3. zbieranie i analizowanie materiałów powizytacyjnych i zgłaszanie wniosków w zakresie usprawnienia pracy zawodowej adwokatów,
4. opracowywanie rocznych planów i sprawozdań dotyczących wizytacji i przekazywanie ich do okręgowej rady adwokackiej.
§  5.  Wizytacje mogą być przeprowadzane przy współudziale dobranego specjalisty. Wizytator, który poweźmie w toku wizytacji uzasadnioną wątpliwość wymagającą współudziału specjalisty, występuje o zgodę na udział tego specjalisty w wizytacji do dziekana okręgowej rady adwokackiej, a wizytator będący członkiem Centralnego Zespołu Wizytatorów - do przewodniczącego CZW. Dobrany specjalista przed przystąpieniem do czynności zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy informacji powziętych w toku czynności lub przy okazji wykonywania takich czynności.

Rozdział  II.

Zakres wizytacji

§  6.  Do zakresu pracy wizytatorów należy:
1. kontrola wykonywania przepisów Prawa o adwokaturze, a także regulaminów i uchwał wydawanych przez organy adwokatury,
2. działalność instruktażowa,
3. wykonywanie innych zleconych czynności.
§  7. 
1.  Wizytację przeprowadza się w ciągu drugiego roku wykonywania zawodu przez adwokata, następnie po trzech kolejnych latach. Ponadto w miarę potrzeby mogą być przeprowadzane wizytacje o ustalonym zakresie badania.
2.  Wizytację zespołu adwokackiego obejmującą kontrolę finansową przeprowadza się z udziałem księgowego nie rzadziej, niż co 3 lata.
§  8.  Wizytacja powinna obejmować w szczególności:
1. badanie formy organizacyjno-prawnej, w jakiej wykonywany jest zawód przez wizytowanego, sposób oznaczenia i wielkość lokalu, jego wyposażenie pod kątem spełniania wymogów właściwej obsługi klientów,
2. stan zatrudnienia personelu pomocniczego z uwzględnieniem czasu i warunków pracy,
3. badanie pracy zawodowej wizytowanego, sposób prowadzenia dokumentacji zawierającej dane klientów i rejestr spraw, sposób przechowywania i zabezpieczenia dokumentów oraz baz danych i elektronicznych nośników informacji (łączy internetowych), materiałów i pism z uwzględnieniem zachowania tajemnicy zawodowej,
4. w przypadku wykonywania zawodu w formie umowy spółki - zbadanie, czy umowa zawiera następujące postanowienia:
a) dotyczące tworzenia oddziałów i innych jednostek organizacyjnych,
b) określające możliwość przystąpienia do spółki (jako następcy wspólnika) wyłącznie przez adwokata, radcę prawnego lub prawnika zagranicznego,
c) stwierdzające, że ważnym powodem do wystąpienia ze spółki j est naruszenie przepisów ustawy Prawo o adwokaturze, a także regulaminów i uchwał wydawanych przez organy adwokatury,
d) zobowiązujące w przypadku utraty przez wspólnika uprawnień do wykonywania zawodu adwokata lub prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego oraz skreślenia z listy prawników zagranicznych do wystąpienia ze spółki przed końcem roku obrachunkowego, w którym utracił on prawo do wykonywania zawodu, a nadto przyjmujące - po bezskutecznym upływie wyżej wskazanego terminu, że wspólnik wystąpił z ostatnim dniem tego terminu,
e) w przedmiocie zapisu na sąd polubowny,
5. badanie działalności w zakresie spełniania obowiązków wobec okręgowej rady adwokackiej, a w szczególności opłacania składek samorządowych i wnoszenia opłat z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilne, a także udziału w szkoleniach zawodowych,
6. treść umowy dotyczącej wykonywania zawodu we wspólnocie biurowej,
7. kontrolę sposobu wykonywania obowiązków patrona aplikantów adwokackich,
8. odebranie oświadczenia odnośnie realizacji obowiązku podatkowego i obowiązku opłacania składek na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
§  9. 
1.  Wizytator w terminie 14 dni od zakończenia wizytacji sporządza ze swych czynności protokół w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wizytowana jednostka, drugi Zespół Wizytatorów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej.
2.  Wizytator opracowuje wnioski zawierające ocenę stanu faktycznego ustalonego w toku wizytacji oraz projekt zaleceń powizytacyjnych, który przekazuje wraz z protokółem organowi zlecającemu wizytację.
3.  Na podstawie protokołu i wniosków wizytatora organ, który zlecił wizytację opracowuje zalecenia powizytacyjne, które przekazuje wizytowanej jednostce.
4.  Protokół z wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę na terenie innej izby adwokackiej wizytator przesyła również do okręgowej rady adwokackiej właściwej wg siedziby głównej adwokata lub spółki.
§  10.  Wizytowanej jednostce przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących protokołu oraz zaleceń powizytacyjnych, w terminie 21 dni od otrzymania każdego z tych dokumentów.

Rozdział  III.

Wynagrodzenie wizytatorów

§  11. 
1.  Wizytatorowi za przeprowadzenie wizytacji kancelarii albo zespołu adwokackiego albo spółki z udziałem adwokata - na jego wniosek - może być wypłacone przez organ zlecający wizytację wynagrodzenie, jeżeli takie wynagrodzenie zostanie ustalone uchwałą właściwej okręgowej rady adwokackiej.
2.  Wizytatorowi CZW za przeprowadzenie wizytacji okręgowej rady adwokackiej przysługuje wynagrodzenie w wysokości diety samorządowej lub jej wielokrotności.
3.  W wypadku wizytacji przeprowadzonej poza siedzibą wykonywania zawodu wizytatorowi - na jego wniosek - przysługuje zwrot kosztów podróży, a w uzasadnionych sytuacjach zwrot kosztów noclegu.

Rozdział  IV.

Przepisy końcowe

§  12.  Upoważnia się Centralny Zespół Wizytatorów do opracowania wytycznych dla wizytatorów oraz wzorcowy protokół wizytacyjny obejmujący szczegółowy zakres wizytacji.
§  13. 
1.  Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2.  Traci moc Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów uchwalony przez Naczelna Radę Adwokacką w dniu 2 października 1982 roku ze zmianami uchwalonymi przez NRA w dniach 28 lutego 1988 r., 21 kwietnia 1991r., 6 marca 2004 r. oraz 16 czerwca 2007 r.