Akty korporacyjne

Rewid.2019.10.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 503/6/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej, zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy oraz wyboru dostawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2a oraz ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje.
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania przetargów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, dotyczącej wyboru dostawcy usług drukarskich i poligraficznych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, w szczególności do przygotowania materiałów na zbliżającą się XX Doroczną Konferencję Audytingu w dniach 25-27 listopada 2019 r. oraz przygotowania materiałów na szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w IV kwartale 2019 r.
§  2.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług drukarskich i poligraficznych, o których mowa w § 3 uchwały.
§  3.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
a) możliwość realizacji usług w terminie od dnia podjęcia uchwały do końca 2019 r.;
b) doświadczenie w świadczeniu tego typu usług określonych w § 1 uchwały;
c) wysoka jakość świadczonych usług.
§  4.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia wybrać jako dostawcę usług drukarskich i poligraficznych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, związanych m.in. z przygotowaniem materiałów na zbliżającą się XX Doroczną Konferencję Audytingu w dniach 25-27 listopada 2019 r. oraz materiałów na szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w IV kwartale 2019 r. firmę: Creative Group Polska S.C. z siedzibą w Warszawie (03-984) pod adresem ul. Samolotowa 7/98.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Odstąpienie od procedury przetargowej w sprawie wyboru dostawcy usług drukarskich i poligraficznych, podyktowane jest przede wszystkim koniecznością przygotowania materiałów na XX Doroczną Konferencję Audytingu w dniach 25-27 listopada 2019 r. oraz materiałów na szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w IV kwartale 2019 r. Dodatkową przesłanką odstąpienia od procedury przetargowej wyboru dostawcy usług drukarskich i poligraficznych jest zbliżający się termin wydarzeń organizowanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, na które muszą zostać przygotowane odpowiednie materiały.

Z wstępnego rozeznania rynku dostawców usług drukarskich i poligraficznych wynika, że dostawcą, który jest w stanie świadczyć powyżej wskazane usługi w nieodległych terminach od dnia podjęcia uchwały jest firma: Creative Group Polska S.C. z siedzibą w Warszawie (03-984) pod adresem ul. Samolotowa 7/98. Dodatkowo, wskazany dostawca zapewnia, że jest w stanie zrealizować usługi drukarskie i poligraficzne w terminach pozwalających przygotować materiały na Doroczną Konferencję Audytingu oraz szkolenia organizowane przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, z odpowiednim zaangażowaniem oraz świadczyć usługi na odpowiednim poziomie.

Wobec przedstawionej powyżej argumentacji oraz mając na uwadze relatywnie niską cenę w stosunku do rodzaju, zakresu i jakości oferowanych usług, Creative Group Polska S.C. z siedzibą w Warszawie, jest w stanie zapewnić dostawę usług drukarskich i poligraficznych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, według potrzeby.

Przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej, z uwagi na jej sformalizowany charakter i czas wymagany do przeprowadzenia, prowadziłoby do ryzyka utraty możliwości skorzystania z obsługi wskazanej powyżej firmy dla przeprowadzania szkoleń. Wybór wyżej wskazanego dostawcy usług drukarskich i poligraficznych w trybie bezprzetargowym uzasadniony jest również wieloletnim prowadzeniem działalności w tym zakresie, przy jednoczesnym uzyskaniu na rynku bardzo pozytywnych opinii klientów.