Akty korporacyjne

Rewid.2019.10.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 października 2019 r.

UCHWAŁA Nr 502/6/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 22 października 2019 r.
w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej, zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy oraz wyboru dostawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2a oraz ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje.
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania przetargów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, dotyczącej wyboru dostawcy usług cateringowych na obsługę posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, komisji powołanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz szkoleń prowadzonych przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w okresie od dnia podjęcia uchwały do końca 2019 r.
§  2.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług cateringowych, o których mowa w § 3 uchwały.
§  3.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
a) możliwość realizacji usług w dniu złożenia zamówienia oraz w ustalonych wcześniej terminach;
b) zapewnienie dostawcy usług, o gotowości świadczenia usług za każdym razem gdy pojawi się taka potrzeba;
c) doświadczenie w świadczeniu usług cateringowych;
d) jakość świadczonych usług.
§  4.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia wybrać jako dostawcę usług cateringowych na obsługę posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, komisji powołanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz szkoleń prowadzonych przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w okresie od dnia podjęcia uchwały do końca 2019 r. Karola Długozima, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Merson Karol Długozima z siedzibą w Warszawie (kod: 01-459), pod adresem ul. Górczewska 181/818M, NIP: 8792428484, REGON: 340790250.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Odstąpienie od procedury przetargowej w sprawie wyboru dostawcy usług cateringowych, podyktowane jest przede wszystkim koniecznością zapewnienia takich usług w trakcie posiedzeń Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, komisji powołanych przy Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz szkoleń prowadzonych przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do końca 2019 r. Dodatkowo, odstąpienie od procedury przeprowadzenia przetargu na dostawę usług cateringowych wynika z potrzeby Polskiej Izby Biegłych Rewidentów na dostawę ww. usług na najbliższych posiedzeniach Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, komisji powołanych przy Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz szkoleń prowadzonych przez Centrum Edukacji Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Z wstępnego rozeznania rynku dostawców usług cateringowych wynika, że dostawcą, który jest w stanie świadczyć nieprzerwanie usługi cateringowe w określonym terminie jest Karol Długozima, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Merson Karol Długozima z siedzibą w Warszawie. Dodatkowo, powołany dostawca zapewnia, że jest w stanie realizować usługi cateringowe jeszcze tego samego dnia, jeśli będzie taka potrzeba zamawiającego. Dotychczas świadczone usługi przez dostawcę, były na wysokim poziomie, odpowiadającym oczekiwaniom zamawiającego, co również przemawia za wyborem tego dostawcy.

Wobec przedstawionej powyżej argumentacji oraz mając na uwadze relatywnie niską cenę w stosunku do rodzaju i zakresu oferowanych usług, Karol Długozima, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Merson Karol Długozima z siedzibą w Warszawie, jest w stanie zapewnić dostawę usług cateringowych dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, według potrzeby.

Przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej, z uwagi na jej sformalizowany charakter i czas wymagany do przeprowadzenia, prowadziłoby do ryzyka utraty możliwości skorzystania z obsługi wskazanej powyżej firmy w zaplanowanej dacie i miejscu. Wybór wyżej wskazanego dostawcy usług cateringowych w trybie bezprzetargowym uzasadniony jest również wieloletnim prowadzeniem działalności w tym zakresie, przy jednoczesnym uzyskaniu na rynku bardzo pozytywnych opinii klientów.