Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 386/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej, zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z dostawcą

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2a oraz ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje.
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania przetargów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, dotyczącej wyboru dostawcy usług budowlanych do przeprowadzenia remontu siedziby lokalu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.
§  2.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług budowlanych do przeprowadzenia remontu siedziby lokalu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.
§  3.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
a) możliwość realizacji usług w nieodległym terminie - planowane rozpoczęcie prac - grudzień 2019 r.;
b) możliwość realizacji projektu znacznie poniżej wstępnie planowanych wydatków;
c) jakość i profesjonalizm w świadczeniu tego typu usług.
§  4.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na zawarcie umowy na dostawę usług budowlanych do przeprowadzenia remontu siedziby lokalu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z firmą: PANORAMA Mariusz Dzwonkowski, ul. Królowej Jadwigi 17, 05-600 Grójec, NIP: 797-159-25-09, REGON: 140674112, bez przeprowadzania procedury przetargowej.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Odstąpienie od procedury przetargowej w sprawie wyboru dostawcy usług budowlanych, podyktowane jest przede wszystkim faktem, iż niezbędna i nagląca potrzeba remontu wynika z konieczności posiadania odpowiednich i bezpiecznych warunków do prowadzenia szkoleń w siedzibie lokalu Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Firma budowlana wybrana w procedurze przetargowej w 2018 r. miała realizować projekt modernizacji, który jednak został wstrzymany ze względu na bardzo wysokie koszty oraz brak możliwości wykonania modernizacji zgodnie z projektem - ze względu na konieczność spełnienia dodatkowych wymogów prawa budowlanego.

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi, Regionalna Rada Biegłych Rewidentów w Warszawie podjęła decyzję o zmianie projektu modernizacji na projekt remontu, w którym rozmiar prac remontowych został ograniczony do bezwzględnego minimum, zapewniającego możliwość prowadzenia szkoleń w lokalu Oddziału.

Decyzja o remoncie, pozwalającym na dostosowanie ww. lokalu przede wszystkim do aktualnych wymogów sanitarnych i elektrycznych, była poparta faktem wykorzystania istniejącego projektu modernizacji z 2018 r. do celów remontu, co pozwoliłoby na obniżenie kosztów przedmiotowego remontu oraz racjonalizację wydatków w tym związanych.

W wyniku wstępnie przeprowadzonych rozmów z firmą Panorama Michał Dzwonkowski, ul. Królowej Jadwigi 17, 05-600 Grójec, NIP: 797-15-25-09, uzgodniono, że prace mogłyby się rozpocząć już w miesiącu grudniu bieżącego roku, a planowane koszty tych prac zostaną zmniejszone do kwoty 350 tysięcy złotych (pierwotnie zaplanowane w kwocie 1 miliona złotych).

Zwolnienie z przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej, z uwagi na jej sformalizowany charakter i czas wymagany do jej przeprowadzenia, pozwoli na rozpoczęcie prac jeszcze w tym roku, a także daje możliwość realizacji projektu znacznie poniżej wstępnie planowanych wydatków.