Akty korporacyjne

Rewid.2019.9.24

| Akt nieoceniany
Wersja od: 24 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 387/5/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie odstąpienia od procedury przetargowej, zatwierdzenia szczegółowych kryteriów wyboru dostawcy oraz wyboru dostawcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) w związku z § 3 ust. 2a oraz ust. 3 Podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm.), uchwala się, co następuje.
§  1.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów wyraża zgodę na odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia procedury przetargowej, o której mowa w Zasadach przeprowadzania przetargów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 3160/50a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie zasad przeprowadzenia przetargów, dotyczącej wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Konferencji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w dniach 14-16 października 2019 r.
§  2.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zatwierdza szczegółowe kryteria wyboru dostawcy usług hotelowych na organizację Konferencji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w dniach 14-16 października 2019 r.
§  3.  Szczegółowe kryteria wyboru stanowią:
a) możliwość realizacji usług w terminie i miejscu odbywania się Konferencji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego;
b) doświadczenie w obsłudze eventów;
c) jakość i profesjonalizm w świadczeniu tego typu usług.
§  4.  Krajowa Rada Biegłych Rewidentów postanawia wybrać na dostawcę usług hotelowych na organizację Konferencji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w terminie 14-16 października 2019 r. firmę: Global Property Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Lublinie przy Al. Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000488386, NIP: 7123284686, REGON:022305780 - właścicielem i operatorem Hotelu Hampton by Hilton w Lublinie, Al. Kompozytorów Polskich 1.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Odstąpienie od procedury przetargowej w sprawie wyboru dostawcy usług hotelowych, podyktowane jest przede wszystkim nieodległym terminem zaplanowanej w dniach 14-16 października 2019 r. Konferencji Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.

W wyniku wstępnego rozeznania rynku na dostawę usług hotelowych, obejmujących m. in. wynajem pokoi, wynajem sali konferencyjnej, zapewnienie całodziennego wyżywienia oraz możliwość korzystania z parkingu hotelowego, a także po zebraniu i przeanalizowaniu kilku ofert obejmujących wyżej wskazane usługi, najbardziej konkurencyjną propozycję przedstawił Hotel Hampton by Hilton w Lublinie, al. Kompozytorów Polskich 1. Analizując wykaz oferowanych usług i zestawiając je z łącznym planowanym kosztem wyżej wymienionego wydarzenia w wysokości 24.255,00 zł, przedstawiona oferta okazuje się najkorzystniejsza.

Wobec powyższego, w zaplanowanym terminie i miejscu oraz mając na uwadze relatywnie niską cenę w stosunku do rodzaju i zakresu oferowanych usług, firma: Global Property Sp. z o. o. S.K.A. z siedzibą w Lublinie przy al. Kompozytorów Polskich 1, 20-848 Lublin - właściciel i operator Hotelu Hampton by Hilton w Lublinie jest w stanie zapewnić należyte warunki do zorganizowania ww. Konferencji.

Przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej, z uwagi na jej sformalizowany charakter i czas wymagany do przeprowadzenia, prowadziłoby do ryzyka utraty możliwości skorzystania z obsługi wskazanej powyżej firmy w zaplanowanej dacie i miejscu, co z kolei doprowadziłoby do braku możliwości organizacji Konferencji. Wybór wyżej wskazanego dostawcy usług hotelowych w trybie bezprzetargowym uzasadniony jest również wieloletnim prowadzeniem działalności w tym zakresie, przy jednoczesnym uzyskaniu na rynku bardzo pozytywnych opinii klientów.