Akt korporacyjny

Podat.2018.4.25

| Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 232/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie odpłatności za udział w formach doskonalenia zawodowego pracowników członków Izby oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 6 ust. 1 pkt 5 Statutu Krajowej Izby Doradców podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  Krajowa Rada Doradców Podatkowych postanawia, iż doskonalenie zawodowe pracowników członków Izby oraz pracowników osób prawnych uprawnionych do zawodowego wykonywania czynności doradztwa podatkowego, realizowane w ramach statutowych zadań Izby, może odbywać się wyłącznie na zasadzie pełnej odpłatności, pokrywającej całkowite koszty uczestnictwa tych osób w formach doskonalenia zawodowego, organizowanych przez organy Izby oraz jednostki organizacyjne Izby, i w żadnej części nie może być finansowane ze środków pochodzących z obowiązkowych składek członkowskich doradców podatkowych (bez względu na czas, rodzaj dokonanej płatności czy sposób jej rozliczenia).
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.