Akty korporacyjne

Aptek.2020.4.17

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 kwietnia 2020 r.

UCHWAŁA Nr VIII/ 25 /2020
NACZELNEJ RADY APTEKARSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2020 r.
w sprawie odbywania posiedzeń Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz jej Prezydium w czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419), art. 15zzzr i art. 15zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska uchwala, co następuje:
§  1.  W czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) posiedzenie Naczelnej Rady Aptekarskiej, zwanej dalej "NRA", albo Prezydium NRA może być przeprowadzane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów.
§  2. 
1.  Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia NRA albo Prezydium NRA przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów, zwanego dalej "posiedzeniem na odległość", podejmuje prezes NRA albo upoważniony przez niego wiceprezes NRA.
2.  Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą gwarantować:
1) możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta;
2) możliwość potwierdzania przez członków obecności na posiedzeniu;
3) komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu;
4) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia;
5) bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.
§  3.  Podczas posiedzenia na odległość głosowanie w sprawie uchwał może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej.
§  4.  Do posiedzenia na odległość stosuje się postanowienia Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskie, z zastrzeżeniem, że przebieg posiedzenia, niezależnie od protokołu, utrwalany jest poprzez nagranie i zapisanie nagrania na odpowiednim trwałym nośniku.
§  5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie w sprawie uchwały przeprowadzone przy wykorzystaniu środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci poczty elektronicznej.

W głosowaniu uczestniczyło 45 członków Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wynik:

1) za - 45;

2) przeciw - 0;

3) wstrzymujących się - 0.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419), zwanej dalej "ustawą o izbach aptekarskich", Naczelna Rada Aptekarska kieruje działalnością samorządu aptekarskiego w okresie między Krajowymi Zjazdami Aptekarzy.

W sytuacji wzrastającej liczby zakażeń konieczne jest, aby Naczelna Rada Aptekarska oraz Prezydium NRA zachowało możliwość odbywania posiedzeń i aktywnego działania. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o izbach aptekarskich, samorząd zawodu farmaceuty jest niezależny i podlega tylko ustawom. Wyrażona w tym przepisie zasada autonomii nie jest nieograniczona, uchwała musi być zgodna z przepisami ustawy o izbach aptekarskich.

W trakcie prac nad ustawą o izbach aptekarskich, na początku lat dziewięćdziesiątych nie zawarto w niej przepisów, które przewidywałyby możliwość udziału w pracach NRA lub jej Prezydium przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, to przepisy ustawy o izbach aptekarskich nie zabraniają stosowania takich rozwiązań. Przepisy ustawy o izbach aptekarskich nie wykluczają wprowadzenia w regulaminach postanowień umożliwiających odbywanie posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W przypadku Regulamin Sejmu, uzasadniając możliwość odbywania posiedzeń Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, wskazano, że "wyrażona w art. 109 Konstytucji RP1 zasada obrad Sejmu na posiedzeniach nie oznacza, że posiedzenia te muszą odbywać się w konkretnym miejscu (określonej sali). Obrady Sejmu na posiedzeniach to przeciwieństwo stosowanego przed 1989 r. sesyjnego trybu pracy Sejmu. Konstytucyjne pojęcie "posiedzenia" nie oznacza wymogu odbycia posiedzenia Sejmu w jednym pomieszczeniu i obecności posłów podczas obrad Sejmu w tym pomieszczeniu".

Ustawa o izbach aptekarskich nie stanowi w ogóle, że rada obraduje na posiedzeniach.

Kluczowe znaczenie mają normy zawarte w art. 15zzzr i art. 15zzzi ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2020, poz. 374, z późn. zm.). Stosownie do przywołanego art. 15zzzr ww. ustawy, oświadczenie woli członka organu osoby prawnej innej niż Skarb Państwa albo jednostka samorządu terytorialnego, może zostać złożone w formie dokumentowej, a posiedzenia organów osób prawnych odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności jednoczesnej obecności członków tych organów.

Zgodnie z zaś z art. I5zzzi ww. ustawy, szczególnie uzasadnionych przypadkach kolegialne organy administracji publicznej mogą zdecydować o odbyciu swoich posiedzeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:

1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia;

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Naczelna Rada Aptekarska w zakresie jej właściwości w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych albo załatwianych milcząco jest kolegialnym organem administracji publicznej.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1419) oraz § 29 ust. 3 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/24/2016 VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy z dnia 31 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej, Naczelna Rada Aptekarska realizując uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy może uchwalić szczegółowy regulamin działania Prezydium.

Projekt przewiduje, że w czasie stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), posiedzenie NRA albo Prezydium NRA może być przeprowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Decyzję o przeprowadzeniu posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podejmuje prezes NRA.

Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość muszą gwarantować: możliwość identyfikacji osoby, która z nich korzysta, możliwość potwierdzania przez członków obecności na posiedzeniu, komunikację w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami posiedzenia danego organu, wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy posiedzenia danego organu mogą wypowiadać się w toku jego posiedzenia oraz bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego.

Podczas posiedzenia na odległość głosowanie w sprawie uchwał może odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Przebieg obrad z posiedzenia NRA oraz Prezydium NRA odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, niezależnie od protokołu, utrwalany jest poprzez nagranie i zapisanie nagrania na odpowiednim trwałym nośniku.